Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

VF2Farm – Κάθετες καλλιέργειες με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Το έργο VF2Farm περιλαμβάνει την ανάπτυξη των πρώτων πιλοτικών μονάδων κάθετης καλλιέργειας στην Ελλάδα σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος του έργου είναι η  μοντελοποίηση και η βελτιστοποίηση των συνθηκών εσωτερικής καλλιέργειας και η ενίσχυση της βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της καλλιεργητικής μεθόδου για την τοπική παραγωγή φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Η κάθετη γεωργία (Vertical Farms) που αποτελεί υποκατηγορία της Γεωργίας Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος βοηθά και συμβάλλει στην εγκατάσταση κλειστών μονάδων κάθετης καλλιέργειας νωπών λαχανικών, καθώς και αρωματικών και μικρών καρπών κοντά στις αστικές περιοχές, στις οποίες συγκεντρώνεται ο βασικός όγκος των καταναλωτών. Με τη χρήση και εφαρμογή αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών για την θερμομόνωση, υδροπονικών μονάδων, καθώς και τεχνητού φωτισμού LED επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση πόρων στα αγαθά του νερού και της ενέργειας.  Στο πλαίσιο του έργου VF2Farm πραγματοποιείται η μελέτη και η εγκατάσταση δύο πιλοτικών μονάδων Vertical Farms,  καθώς και η ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της υγείας των καλλιεργούμενων φυτών με τεχνολογικά μέσα, προκειμένου να αποφευχθούν οι ζημιές που μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες κατά τη διαδικασία της καλλιέργειας.

Επιπλέον, το έργο VF2Farm αξιολογεί, βελτιστοποιεί και μοντελοποιεί τις συνθήκες καλλιέργειας εσωτερικού χώρου (μήκη κύματος, ένταση και διάρκεια φωτισμού, νερό, θρέψη, ενέργεια, αερισμός) με σκοπό την βελτιστοποίηση και ισχυροποίηση της κάθετης γεωργίας στη χώρα. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος μελετώνται τα ποιοτικά, μορφολογικά, φυσιολογικά και εμπορικά χαρακτηριστικά των καλλιεργούμενων φυτών. Οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων της δοκιμής οδηγούν σε προτάσεις βελτίωσης του συστήματος, με τελικό αποτέλεσμα την εκτίμηση της βιωσιμότητας του συστήματος, μέσω του προσδιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της οικονομικής βιωσιμότητάς του.

Η υιοθέτηση και χρήση συστημάτων παραγωγής τροφίμων μέσω της Κάθετης Γεωργίας αναμένεται:

–  Να συμβάλλει στην παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ανεξαρτήτως κλιματικών συνθηκών και διαθέσιμων εδαφικών πόρων,
–  Να οδηγήσει στη διατήρηση προϊόντων σταθερής ποιότητας σε σταθερές τιμές,
–  Να αυξήσει τοπικά την επάρκεια σε νωπά λαχανικά, συμβάλλοντας στη μείωση των ρύπων που εκπέμπονται εξαιτίας της μεταφοράς προϊόντων εγχώρια ή εισάγονται από άλλες χώρες,
–  Να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων,
–  Να βοηθήσει στην αποτελεσματική χρήση των υποβαθμισμένων και ακάλυπτων εδαφών των αστικών περιοχών,
–  Να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα κύρια οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση της συγκεκριμένης ερευνητικής προσέγγισης σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη αγροτικών περιοχών της Ελληνικής Περιφέρειας, περιοχών που η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών οδήγησε σε σημαντικές και ποικίλες επιπτώσεις. Παράλληλα πρέπει να τονιστεί ότι ο τομέας του Vertical Farming είναι αρκετά πρόσφατος στο εμπορικό προσκήνιο και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της ηλεκτρολογίας, της πληροφορικής, της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και της βιομηχανίας τροφίμων, συγκεντρώνοντας ερευνητές και άτομα με καινοτόμες ιδέες στο τομέα τους.

Το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αυτοματοποιημένου, ενεργειακά αυτόνομου, συστήματος κάθετης υδροπονικής καλλιέργειας σε κλειστούς χώρους: Αξιολόγηση σε εφαρμογές αστικής γεωργίας και θερμοκηπιακών καλλιεργειών – VF2Farm », με συνολικό προϋπολογισμό 999.121,15 ευρώ και δημόσια δαπάνη 905.843,34 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: vf2farm.aua.gr

 

 

vf2farm
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Συντονιστής Έργου: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών
Π/Υ: 999.121,15 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 905.843,34 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

16/06/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Σύνολο Έργων

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο