Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

DIGI-ORCH – Μία ιδανική πολιτιστική εμπειρία για το κοινό της κλασικής μουσικής με καινοτόμα τεχνολογία οπτικοποίησης πληροφοριών των συναυλιών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

To DIGI – ORCH είναι ένα καινοτόμο σύστημα που επιτρέπει την ψηφιακή οπτικοποίηση των πληροφοριών του έντυπου διαφημιστικού υλικού για τις συναυλίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Μέσω smartphones και tablets ο χρήστης μπορεί να οπτικοποιήσει με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας, πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που περιλαμβάνονται στις αφίσες και στα προωθητικά έντυπα, «υπερθέντωτας» κείμενο, εικόνες, video και ήχο!

Το DIGI ORCH δημιουργήθηκε χάρη στη σύμπραξη τουΕργαστήριου Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (PersLab) του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης , της επιχείρησης  Beetroot Design Group και της Vision Business Consultants (VBC). Η συνεργασία των τεσσάρων αυτών φορέων διαφορετικού υπόβαθρου έχει έναν κοινό στόχο: το βέλτιστο σχεδιασμό με έρευνα, ανάπτυξη και διάθεση, αφενός έξυπνων αφισών και εντύπων και αφετέρου ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems-CMS) και μιας συνοδευτικής εφαρμογής για έξυπνες φορητές συσκευές (Android και iOS), που συνδυαστικά παρέχουν μια ιδανική πολιτιστική εμπειρία στο κοινό και στους λάτρεις της κλασικής μουσικής.

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε συμβάλει με πολύ θετικό τρόπο στην πολύπλευρη ενημέρωση του κοινού που επισκέπτεται κάθε συναυλία, καθώς οπτικοποιεί με ποικίλο πολυμεσικό υλικό πρόεθετες πληροφορίες, όπως συνεντεύξεις μουσικών, πρόβες, αναλυτικά κείμενα συνθετών και μουσικών, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τρισδιάστατα μοντέλα μουσικών οργάνων 360° και λοιπές πληροφορίες του χώρου της εκδήλωσης.

Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η εμπειρία της επίσκεψης σε κάθε εκδήλωση του ΚΩΘ, μέσω της αλληλεπίδρασης και της συσχέτισης του πραγματικού με τον εικονικό κόσμο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει λόγος για ορισμένα θετικά, τεχνικά κυρίως χαρακτηριστικά της πλατφόρμας και της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί:

–  Χρησιμοποιεί και ενσωματώνει αλγορίθμους επαυξημένης πραγματικότητας σε έξυπνες φορητές συσκευές.
–   Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες των εκδηλώσεων του ΚΩΘ, μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, συνδυάζοντας τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων και παρουσιάζοντάς τες σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη της φορητής συσκευής.
–  Είναι χαμηλού κόστους, ώστε να είναι δυνατή η μαζική παραγωγή και η διανομή του σε άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς.
–  Μπορεί εύκολα και γρήγορα να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς, π.χ. θέατρα, μουσεία, εκθεσιακούς χώρους (πίνακες, γλυπτά, κλπ).
–  Επιτρέπει τη δημιουργία και διακίνηση “ψηφιακών αγαθών”, καθώς και τη σύνδεσή τους με την εκπαίδευση, μόρφωση, διασκέδαση και καλλιτεχνική καλλιέργεια των πολιτών.
–  Παρέχει άμεση σύνδεση της κλασικής μουσικής με την τεχνολογία και τα εργαλεία της, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται πρακτικά ο τρόπος με τον οποίο συγκεκριμένα τεχνολογικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό της διάχυσης της πληροφορίας.
–  Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής προώθησης και προβολής του ΚΩΘ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ωφελούμενοι της Δράσης: «Οι δικαιούχοι: α) διεύρυναν τις γνώσεις τους σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες και στο σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και αλληλεπίδρασης συστημάτων, β) ανέπτυξαν τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά έργα και προϊόντα, γ) ανέπτυξαν γνώση των τεχνολογικών προκλήσεων στον τομέα του θεάματος καθώς και πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις που αντιμετωπίζουν αποδοτικά και ολιστικά τα αντίστοιχα προβλήματα. Στο πλαίσιο εφαρμογής του έργου έχει υλοποιηθεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο βιωσιμότητας πενταετούς προοπτικής, το οποίο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της αγοράς, την προοπτική του περιβάλλοντος του ανταγωνισμού και των τάσεων της ζήτησης, καθώς και τα πιθανά εμπόδια».

Το έργο  «Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος για την οπτικοποίηση πληροφοριών των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης [DIGI-ORCH]» με συνολικό προϋπολογισμό 510.640,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 392.660,00 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: digiorch.eu 

 

DIGI-ORCH
Τομέας Παρέμβασης Έρευνα και Τεχνολογία, Πολιτισμός
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (PersLab)του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Beetroot , Vision Business Consultants (VBC)
Π/Υ 510.640,00 €

 

09/06/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Επιχειρήσεις

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο