Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Τεχνολογική αναβάθμιση της υποδομής του ΑΔΜΗΕ μέσω προβολικών συστημάτων (Display Walls)

Το έργο του ΑΔΜΗΕ «Προβολικά συστήματα  και εκσυγχρονισμός των αιθουσών ελέγχου των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας» αφορά στη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση προβολικών συστημάτων (Display Walls), τα οποία λαμβάνουν πληροφορίες από το Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) και αντικαθιστούν τα παρωχημένης τεχνολογίας υπάρχοντα μωσαϊκά διαγράμματα.

Τα Display Walls συνιστούν τη σύγχρονη και διεθνώς εφαρμοζόμενη τεχνολογία, και το έργο υλοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών για  τη διασφάλιση του εφοδιασμού του διασυνδεδεμένου συστήματος με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό, αξιόπιστο και περιβαλλοντικά φιλικό.

Το Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας είναι εγκατεστημένο σε όλα τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) του ΑΔΜΗΕ και συγκεκριμένα:

α) στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) και στο Νότιο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΝΠΚΕΕ), τα οποία στεγάζονται σε κοινό κτίριο στο Κρυονέρι Αττικής,
β) στο Βόρειο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΒΠΚΕΕ), το οποίο στεγάζεται στο κτίριο στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης και
γ) στο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Θεσσαλονίκης (ΠΚΕΕΘ).

Τα σημαντικότατα οφέλη που προκύπτουν από τα προβολικά συστήματα συνδέονται με την ασφαλή και αποτελεσματική παρακολούθηση και λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πραγματικό χρόνο (real time) και σε όλο το εικοσιτετράωρο.

Μερικά από αυτά είναι ο εκσυγχρονισμός των παλαιωμένων υποδομών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας σε συνέχεια της αντικατάστασης του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) – (Energy Management System, EMS) και του Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Market Management System, MMS), με συνέπεια την αύξηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Παράλληλα είναι δυνατή η βελτιωμένη και με απεριόριστες δυνατότητες απεικόνιση των απαραίτητων πληροφοριών του Συστήματος Μεταφοράς στις αίθουσες ελέγχου των ΚΕΕ, καθώς προσφέρεται από το νέο σύστημα η δυνατότητα πολλαπλής απεικόνισης στα Display Walls πληροφοριών από ποικιλία διαφορετικών πηγών όπως: α) φορτίο συστήματος/διασυνδέσεων, β) σύνολο παραγωγής, γ) μετεωρολογικές προβλέψεις, πληροφορίες από τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, δ) ειδήσεις, ε) ζωντανή εικόνα από το πεδίο των Υποσταθμών κ.λπ.,

Ένα από τα θετικά αποτελέσματα του έργου είναι η χρωματική δυναμική απεικόνιση όλων των στοιχείων του ΣΕΕ σε πραγματικό χρόνο (ενεργά, μη ενεργά ή γειωμένα στοιχεία του Συστήματος) με συνέπεια τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού, τόσο στη λήψη αποφάσεων χειρισμού, όσο και στην αντιμετώπιση ανωμαλιών στο ΕΣΜΗΕ. Με τα Display Walls επιτυγχάνεται εξαιρετική ευκολία στην απεικόνιση οποιωνδήποτε αλλαγών και αναβαθμίσεων του ΕΣΜΗΕ, ενώ πλέον δεν απαιτείται απολύτως καμιά εργασία hardware, όπως επιβαλλόταν λόγω τεχνολογίας στα παλαιά Μιμικά Διαγράμματα. Με την υιοθέτηση και εγκατάσταση μοντέρνας state-of-the-art τεχνολογίας με σημαντικά οικονομικότερη λειτουργία γίνεται παράλληλα εφικτός ο περιορισμός στην κατανάλωση ενέργειας του εξοπλισμού υποδομών των ΚΕΕ.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου συνίσταται στην προμήθεια και στην παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία:

–  τριών (3) νέων Προβολικών Συστημάτων Οπίσθιας Προβολής (Wall Displays), τεχνολογίας Digital Light Processing (DLP®) και Light Emitting Diode (LED), στις αίθουσες ελέγχου των ΚΕΕ, τόσο ως προς τον ενεργό εξοπλισμό προβολής, όσο και ως προς τον εξοπλισμό ελέγχου των Wall Displays με αντίστοιχους ελεγκτές (controllers) εγκατεστημένους σε διάταξη αυτόματης μεταγωγής από τον ενεργό (main) στον εφεδρικό (standby),
–  τριών (3) νέων Προβολικών Συστημάτων, αποτελούμενων από δύο οθόνες τεχνολογίας LCD,
–  οκτώ (8) νέων γραφείων – θέσεων εργασίας, πλήρως εξοπλισμένων στις αίθουσες ελέγχου των ΚΕΕ,
–  τριών (3) κατάλληλων χώρων περίκλεισης των Προβολικών Συστημάτων Οπίσθιας Προβολής (Wall Displays) με συστήματα χωρισμάτων και οροφής κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό και γυψοσανίδες προς επίτευξη της πυραντοχής κατηγορίας F30, καθώς και δίφυλλες πυράντοχες μεταλλικές πόρτες,
–  τριών (3) νέων συστημάτων κλιματισμού, αποτελούμενα από δύο κλιματιστικές μονάδες για τον κλιματισμό του οπίσθιου χώρου περίκλεισης των Wall Displays,
–  τριών (3) νέων συστημάτων φωτισμού τεχνολογίας Light Emitting Diode (LED), τόσο στους χώρους των αιθουσών ελέγχου, όσο και στους χώρους περίκλεισης των Προβολικών Συστημάτων σε περιβάλλον ψηφιακής διαχείρισης KNX και ελέγχου DALI.

Το έργο  «Προβολικά Συστήματα και Εκσυγχρονισμός των Αιθουσών Ελέγχου των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας» με συνολικό προϋπολογισμό 2.694.089,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 745.694,01 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Εκσυγχρονισμός Υποδομών Κέντρων Ελέγχου ΑΔΜΗΕ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: www.admie.gr

 

Display Walls – Προβολικά συστήματα και εκσυγχρονισμός των αιθουσών ελέγχου των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας
Τομέας Παρέμβασης: Ενέργεια
Περιφέρεια: Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Εκσυγχρονισμός Υποδομών Κέντρων Ελέγχου ΑΔΜΗΕ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
Π/Υ έργου: 2.694.089,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 745.694,01 ευρώ

 

16/03/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και