Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ενδυνάμωση δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα του περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος κατάρτισης

Το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του περιβάλλοντος» απευθύνθηκε σε συνολικά 1250 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούσαν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν σε εξειδικευμένες ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η εκπαίδευση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων κάλυψε και τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Ειδικότερα, τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είχαν συνολική διάρκεια 80 ώρες και υλοποιήθηκαν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης στα αντικείμενα: α) της τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες και β) των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης στερέων και υγρών αποβλήτων.

Η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων αυτών συνέβαλε στην επίτευξη των εθνικών στόχων για το περιβάλλον και υποστήριξε την συνολική προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Επιπλέον αναβαθμίστηκαν οι δεξιότητες και τα προσόντα των εργαζομένων, οι οποίοι προετοιμάστηκαν για την επιτυχημένη ανταπόκριση και προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα του εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό και τους όρους για μακροχρόνια απασχόληση, η οποία απέκτησε ιδιαίτερη σημασία σε μία περίοδο ύφεσης και υψηλής ανεργίας.

Τα οφέλη που προέκυψαν από την υλοποίηση του έργου συνοψίζονται στα εξής:

–  Ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, με την παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη,
–  Επιτάχυνση της προσαρμογής των εργαζομένων στις μεταβολές στην αγορά εργασίας,
–  Βελτίωση των προσόντων και αύξηση της ευελιξίας και της κινητικότητας των εργαζομένων, προκειμένου να προληφθεί η ανεργία,
–  Προαγωγή της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,
–  Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις αλλαγές και στους κανόνες της αγοράς,
–  Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους, όπως ο τομέας του περιβάλλοντος.

Το έργο  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του περιβάλλοντος» με συνολικό προϋπολογισμό 1.486.500,00 ευρώ εντάχθηκε στη Δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ιστοσελίδα: 024.osetee.gr

 

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος
Τομέας Παρέμβασης: Κατάρτιση
Περιφέρεια: 13 περιφέρειες της χώρας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχος: Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Π/Υ έργου: 1.486.500,00 ευρώ

 

10/03/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Επιχειρήσεις

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο