Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Smart Agro Hub – Ανάπτυξης οικοσυστήματος γνώσης, επιχειρηματικότητας και ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της αγροτικής παραγωγής

Η εταιρεία Smart Agro Hub είναι ένα Κέντρο Ικανοτήτων στον τομέα της ευφυούς γεωργίας, το οποίο αποτελεί μία νέα, φιλόδοξη και δυναμική πρωτοβουλία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη σύμπραξη 12 ακόμη καινοτόμων εταιρειών αγροτεχνολογίας, εφοδιαστικής αλυσίδας, κυκλικής οικονομίας, ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας. Η Smart Agro Hub συνιστά ένα οικοσύστημα έρευνας, πρακτικής γνώσης και επιχειρηματικότητας, που συμβάλει στη δημιουργία ενός φιλικότερου προς το περιβάλλον, συστήματος αγροτικής παραγωγής με βάση τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Όραμα του εν λόγω Κέντρου Ικανοτήτων είναι να αποτελέσει καταλύτη στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας και στη διαμόρφωση ενός νέου βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου στο χώρο της αγροδιατροφής. Παράλληλα έχει ως στόχο να θέσει στη διάθεση του παραγωγού έξυπνες και αποτελεσματικές αγροτεχνολογικές λύσεις, που θα οδηγήσουν στην αύξηση της απόδοσης, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προσφέροντας ταυτόχρονα βιώσιμες λύσεις στη βιομηχανία τροφίμων για την εκπλήρωση του στόχου της αειφορίας, της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα και της κατάκτησης μιας ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά.

Ειδικότερα, το SmartAgroHub αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία και υπηρεσίες για να δημιουργήσει ουσιαστικές συνέργειες και γέφυρες μεταξύ των εταιριών αγροτεχνολογίας, αγροεφοδίων και γεωπονικών υπηρεσιών με τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό κόσμο με φόντο την ενσωμάτωση και χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροδιατροφό τομέα.

Το κέντρο βάρους της ψηφιακής γεωργίας δεν είναι μόνο οι τεχνολογίες και τα προϊόντα πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά κυρίως η επιστημονική γνώση που αυτά εμπεριέχουν, η αποτελεσματική ερμηνεία τους και η σωστή χρήση τους στο χωράφι. Για να επιτευχθεί η πραγματική εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελληνική ύπαιθρο θα πρέπει η επιστημονική γνώση που συμπυκνώνουν τα τεχνολογικά εργαλεία να είναι προσαρμοσμένη στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και καλλιέργειες. Επιπλέον, θα πρέπει οι Έλληνες αγρότες να μπορούν να αξιοποιούν και να εμπιστεύονται αυτά τα εργαλεία, ώστε να υπάρξει πραγματικό αντίκρισμα στην πρωτογενή παραγωγή και κατ’ επέκταση στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Το Κέντρο Ικανοτήτων SmartAgroHub αντιμετωπίζει τις παραπάνω  προκλήσεις του αγροτικού τομέα με μια διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, αναπτύσσοντας εργαλεία και υπηρεσίες που, όχι μόνο μπορούν να βρουν αυτοτελώς εφαρμογή στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά παράλληλα ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των αγροτικών επιχειρήσεων, οργανισμών παροχής συμβουλών και ερευνητών στον τομέα της γεωργίας και των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο αυτό το SmartAgroHub αναπτύσει:

–  Εργαλεία ευφυούς γεωργίας: Αφορούν στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας για την έξυπνη γεωργία, καθώς και υπηρεσίες για τη δημιουργία αλγοριθμικών μοντέλων για την ευφυή γεωργία (ψηφιακά δίδυμα-digital twins/μοντέλα προσομοίωσης καλλιεργειών-crop simulation models, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων – DSS modelling as a service, εικονικά και απομακρυσμένα πειραματικά πεδία – virtual and remote experimental fields). Ο στόχος δεν είναι μόνο η ανάπτυξη μιας ακόμα αγροτεχνολικής εφαρμογής, αλλά η δημιουργία μιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί και συνεργατικά με ήδη υπάρχουσες εφαρμογές
–  Υπηρεσίες γεωργικού πειραματισμού: Αποτελεί μία καινοτόμο υπηρεσία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων επιτόπιων πειραμάτων με τη χρήση σύγχρονου ψηφιακού εξοπλισμού και τεχνολογιών, συστημάτων γεωργίας ακριβείας, τηλεπισκόπησης, αισθητήρων εδάφους και μετεωρολογικών δεδομένων. Μεγάλος όγκος δεδομένων σε πραγματικό χρόνο παράγεται από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αισθητήρων, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως επιθεώρηση και διαχείριση του εν εξελίξει δοκιμαστικού έργου πεδίου.
–  Εργαλείo περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων: Συνιστά συμβουλευτικές υπηρεσίες βιωσιμότητας με βάση τη μεθοδολογία Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA), η οποία αποτελεί μια αναλυτική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του (από την εξόρυξη των πρώτων υλών και την επεξεργασία μέχρι τη χρήση και τη διάθεσή του).
–  Smart Agro Lab: Tο Smart Agro Lab είναι ένα Incubation Program, που στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης, στην πιο εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και στην δικτύωση των startups του αγροδιατροφικού τομέα για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων & βιώσιμων επιχειρήσεων, στον κλάδο της έξυπνης γεωργίας. Επιπλέον επιχειρεί να αποτυπώσει την καινοτόμα δυναμική ερευνητικών και επιχειρηματικών ομάδων, με κεντρικό άξονα την έξυπνη γεωργία, τα τρόφιμα, την αγροδιατροφή κ.ά., με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την αειφορία, την κυκλική οικονομία και το αποτύπωμα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Το έργο  «Κέντρο ικανοτήτων, εξειδίκευσης και καινοτομίας στην ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες» με συνολικό προϋπολογισμό 1.735.500,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 1.068.700,00 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
.

 Ιστοσελίδα: smartagrohub.gr

 

Smart Agro Hub
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία, Περιβάλλον
Περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Κέντρα Ικανοτήτων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: SmartAgroHub S.A.
Π/Υ: 1.735.500,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 1.068.700,00 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

 

25/01/2024

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το