Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

I4byDesign – Στήριξη μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών Industry 4.0

Το Κέντρο Ικανοτήτων I4byDesign αποτελεί έναν συνεργατικό σχηματισμό, στον οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και 23 ακόμη ιδιωτικές εταιρίες. Οι εταιρίες αυτές είναι στην πλειοψηφία τους πάροχοι τεχνολογίας (technology providers), ενώ το σχήμα συμπληρώνεται από μία ακόμη εταιρία συμβούλων, καθώς και από την Thess INTEC Α.Ε., την εταιρία, που αναπτύσσει το εμβληματικό Πάρκο Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο βασικός σκοπός του I4byDesign είναι να βοηθήσει τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου να υιοθετήσουν τεχνολογίες, οι οποίες εμπίπτουν στο φάσμα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0).

Το συγκεκριμένο Κέντρο Καινοτομίας παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την έρευνα και ανάπτυξη, την εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διαχείριση καινοτομίας, την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, τη συμβουλευτική, καθώς και τη δικτύωση του κέντρου και των εταίρων του με φορείς του Ελληνικού και του διεθνούς βιομηχανικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Οι υπηρεσίες παρέχονται με βάση τις ανάγκες των πελατών και καλύπτουν πληθώρα αναδυόμενων τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή στη σύγχρονη Βιομηχανία, όπως τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins), η κυβερνοασφάλεια, η χρήση συνεργατικών ρομπότ και το βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things – IoT). Επιπλέον το I4byDesign καλύπτει και υπηρεσίες αναφορικά με τα έξυπνα δίκτυα ενέργειας, την προγνωστική συντήρηση, την προσθετική κατασκευή, την τεχνητή νοημοσύνη και το cloud computing.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης, το I4byDesign μαζί με τις συνεργαζόμενες εταιρίες του, αναπτύσσει δέκα προϊόντα βιομηχανικής έρευνας, τα οποία συνιστούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες που διευκολύνουν τους βιομηχανικούς χρήστες στην καθημερινή τους εργασία, κάνοντας εύκολα κατανοητή την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν τα σημερινά ψηφιακά εργαλεία.

Το I4byDesign διαθέτει επίσης ένα state-of-the-art εργαστήριο, μέσα στο οποίο δίνεται η δυνατότητα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες με βάση τις δυνατότητες δοκιμής πριν την επένδυση (test before invest) και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες πιλοτικών έργων και εξακρίβωσης των δυνατοτήτων υλοποίησης των καινοτόμων ιδεών τους (Proofs of Concept).

Για πρώτη φορά στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας ένας τόσο μεγάλος αριθμός ετερογενών και ενίοτε ανταγωνιστικών εταιριών καλείται να λειτουργήσει συνεργατικά, συνεισφέροντας μάλιστα και με ίδια κεφάλαια στο κοινό ταμείο και αναπτύσσοντας κοινά προϊόντα με την προσδοκία για κοινά οφέλη.

Το έργο  «I4byDESIGN Κέντρο Ικανοτήτων για την Βιομηχανία 4.0, από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση» με συνολικό προϋπολογισμό 2.920.000 ευρώ και δημόσια δαπάνη 1.785.000 εντάσσεται στη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: i4bydesign.gr

 

I4byDesign
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Κέντρα Ικανοτήτων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: I4byDesign Ι.Κ.Ε.
Π/Υ: 2.920.000 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 1.785.000 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

 

18/01/2024

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το