Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

MYRMEX – Ανάπτυξη «έξυπνου» ρομποτικού συστήματος διανομής προϊόντων

Η εταιρεία MYRMEX κατάφερε να δημιουργήσει ένα επαναστατικό σύστημα για την αυτόματη παράδοση online παραγγελιών (click & collect) για είδη που διακινούνται από αλυσίδες supermarket. Το επιχειρηματικό αυτό μοντέλο βοήθησε σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του γενικότερου κόστους στη διακίνηση των προϊόντων, έχοντας παράλληλα συγκεντρώσει το διεθνές ενδιαφέρον για τις μεγάλες αλυσίδες των supermarkets.

Το σύστημα click & collect αποτελείται από βασικά υποσυστήματα, όπως: α) κινητή μονάδα ρομποτικής (Mobile Robotic Unit – MRU), β) ραφιέρες, γ) βάσεις τοποθέτησης ραφιέρων, δ) ρομποτικός βραχίονας τύπου Mini Load και ε) ειδικό λογισμικό. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου επιτεύχθηκε η βελτίωση του ελέγχου οχημάτων, η ανάπτυξη σύγχρονων αλγορίθμων διαχείρισης στόλου και η ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας και διαγνωστικών ελέγχων. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε έλεγχος ενέργειας οχήματος και στόλου,  ανάπτυξη ευφυών αλγορίθμων αποφυγής συγκρούσεων βραχίονα και δοκιμαστικό σύστημα πραγματικής εφαρμογής (trial).

Στα αποτελέσματα πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μέσω του ΕΠΑνΕΚ συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  Δημιουργία 4 νέων θέσεων εργασίας και διατήρηση υπαρχουσών θέσεων εξειδικευμένων επιστημόνων.
–  Συνεισφορά στην αριστεία στον τομέα της ρομποτικής μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη χρήση πλατφορμών και εργαλείων ανοιχτής πρόσβασης.
–  Δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικού παντοπωλείου – online grocery.
–  Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Myrmex με την ενσωμάτωση νέας γνώσης που αφορά την χρήση νέων μεθοδολογιών για την ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων για την βελτίωση της λειτουργίας των υπαρχουσών καινοτόμων λύσεων που προαναφέρθηκαν (MRU, Mini Load και ειδικό λογισμικό).
–  Κατοχύρωση τεσσάρων πατεντών.

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθούν τα ευρύτερα αποτελέσματα από την επίδραση του έργου, το οποίο συνιστά ένα ενδιαφέρον επιχειρηματικό μοντέλο, υποστηριζόμενο από υψηλή τεχνολογία ρομποτικής, που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των supermarket και την εξυπηρέτηση των πελατών τους, διευρύνοντας την αγορά με νέους πελάτες. Μέσω της υλοποίησης του έργου δίνεται η δυνατότητα για καλύτερη αξιοποίηση των πόρων των supermarket, και η αύξηση της παραγωγικότητάς τους, με την αναδιάρθρωση του κόστους μεταφοράς και της διακίνησης των προϊόντων. Οι νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης των πελατών των supermarket συντελούν, ώστε να μην προκύπτει καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας και σε άλλους παραγωγικούς τομείς και νέες αγορές.

Η επιτυχής τεχνολογική και οικονομική πορεία της MYRAMEX οδήγησε στο ενδιαφέρον και την πραγματοποίηση της εξαγοράς της, τον Ιούνιο του 2022, από την  εταιρεία OCADO, η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για την απόκτηση της τεχνολογίας και του συνόλου της τεχνογνωσίας που η MYRAMEX έχει αναπτύξει.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου «Το πρόγραμμα μας βοήθησε, ώστε να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος, καθώς και να μπορέσουμε να επιδείξουμε τις δυνατότητές του στην αγορά, γεγονός που οδήγησε στην εξαγορά της εταιρείας από την OCADO, εξέλιξη που συνιστά τον στόχο κάθε start up».

Το έργο «Έξυπνο Ρομποτικό Σύστημα Ολοκληρωμένου Στόλου Οχημάτων και Βραχιόνων για την Εφοδιαστική Αλυσίδα του Διαδικτυακού Εμπορίου – IRIFLESC» εντάχθηκε στη Δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ κύκλος) με συνολικό προϋπολογισμό  596.850 ευρώ και δημόσια δαπάνη 398.820 ευρώ ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ιστοσελίδα: myrmexinc.com

 

MYRMEX
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία, Εμπόριο
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Συντονιστής Έργου: MYRMEX Material Handling Robotics
Π/Υ: 596.850 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 398.820 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας : ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

07/02/2024

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το