Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΠΥΘeΙΑ – Κέντρο αριστείας για την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας

Το όραμα του Κέντρου Ικανοτήτων ΠΥΘeΙΑ είναι η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων στους κλάδους της υγείας και της εκπαίδευσης των υπηρεσιών υγείας προς ασθενείς, επαγγελματίες, κοινότητες και επιχειρήσεις. Aποτελεί μια σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας με στόχο τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου Υγείας.

Η ΠΥΘeΙΑ είναι ένα από τα 11 συγχρηματοδοτούμενα Κέντρα Ικανοτήτων, σκοπός των οποίων είναι η υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της ελληνικής οικονομίας μέσω της παροχής εξειδικευμένων καινοτόμων υπηρεσιών, προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις και ιδίως προς τις μικρομεσαίες. Δια μέσου μιας ολιστικής προσέγγισης το κέντρο υποστηρίζει και παρέχει καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, αναβαθμίζοντας, ενισχύοντας και επιταχύνοντας την ενσωμάτωση της ψηφιακής κουλτούρας στην αλυσίδα αξίας υγείας, μετατρέποντάς τη με τον τρόπο αυτό σε σύγχρονη και ανταγωνιστική.

Επιπρόσθετα, η ΠΥΘeΙΑ, στο πλαίσιο του αντικειμένου της αναπτύσσει, προσφέρει και παράλληλα πιστοποιεί μια σειρά ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό τη διεπαγγελματική-διεπιστημονική διασύνδεση και μεταφορά γνώσεων, καθώς και την αναβάθμιση-επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα απευθύνονται σε φαρμακευτικές εταιρείες (adhoc & custom made), σε δομές, σε επαγγελματίες υγείας, σε μαθητές και φοιτητές, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο Κέντρο Ικανοτήτων ειδικεύεται στην παροχή εκπαιδευτικών μαθημάτων με τη χρήση της επαυξημένης (Augmented reality – AR), καθώς και της μικτής πραγματικότητας, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας. Επιπρόσθετα, η ΠΥΘeΙΑ προάγει την προσωποποιημένη φροντίδα μέσω ψηφιακών διδύμων και ηλεκτρονικών αρχείων υγείας.

Όπως προαναφέρθηκε, το Κέντρο Ικανοτήτων συνεργάζεται με φαρμακευτικές εταιρείες με στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, βοηθώντας τις να κλιμακώσουν και να επιτύχουν στην αγορά. Εκτός από την εκπαίδευση με AR, η δραστηριότητά του κέντρου επικεντρώνεται και στην ανάπτυξη ψηφιακών βιοδεικτών με στόχο την αναβάθμιση της αλυσίδας αξίας και την προώθηση της καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη.

Η δημιουργία των καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών του κέντρου συνέβαλε στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Η ΠΥΘeΙΑ συνδυάζει στο πλαίσιο λειτουργίας της την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής με την παράλληλη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της υγειονομικής περίθαλψης και της ψυχικής υγείας.

Το έργο  «Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘΕΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με συνολικό προϋπολογισμό 1.040.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 641.627,00 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: pytheia.gr

 

ΠΥΘeΙΑ
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία, Υγεία
Περιφέρεια: Θεσσαλίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Κέντρα Ικανοτήτων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘΕΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Π/Υ: 1.040.000,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 641.627,00 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

 

09/02/2024

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το