Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Μια επιτυχημένη Δράση συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Η Δράση «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) είχε ως βασικό στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 16.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.  Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης, οι εργαζόμενοι απέκτησαν Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε εξειδικευμένες, αλλά και οριζόντιες ειδικότητες και δεξιότητες.

Οι ωφελούμενοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα γενικής επαγγελματικής συμβουλευτικής με 5 ατομικές συνεδρίες, με τη βοήθεια των οποίων μπόρεσαν να εντοπίσουν τις προσωπικές τους κλίσεις και ικανότητες και παράλληλα να σχεδιάσουν ή και να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία και αυτοπραγμάτωση. Στη συνέχεια παρακολούθησαν  τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης, εκ των οποίων οι 40 αφορούσαν  την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και οι 80 την παρακολούθηση στοχευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, που κάλυπταν  ένα ευρύ φάσμα, από δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις πωλήσεις στις διοικητικές λειτουργίες και στις ψηφιακές δεξιότητες.

Τέλος, οι συμμετέχοντες οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό εφόδιο για πρόσβαση σε νέα τεχνολογικά προηγμένα εργασιακά περιβάλλοντα.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιήθηκαν σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο από πιστοποιημένους φορείς λαμβάνοντας υπόψη την δυναμική των επαγγελμάτων και τις νέες θέσεις εργασίας σε κάθε Περιφέρεια, αφορούσαν τα ακόλουθα αντικείμενα:

–  Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής)
–  Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων
–  Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
– Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου
–  Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
–  Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
–  Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
–  Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
–  Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
–  Digital Marketing και On Line Branding
–  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO
–  Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου
–  Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
–  Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην Εργασία
–  Γραμματέας διοίκησης
–  Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
–  Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM
–  Προσωπικό στήριξης και φροντίδας
–  Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
–  Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
–  Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων & Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου
–  Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

Η βασική καινοτομία της Δράσης έγκειται στην εισαγωγή νέων στοιχείων στο σχεδιασμό των δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης,  καθώς:

–  Η επιλογή των θεματικών αντικειμένων πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια έρευνας διάγνωσης αναγκών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα, από ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, στην παραγωγή, στις πωλήσεις και στις διοικητικές λειτουργίες.

–  Ο προσδιορισμός και η κατανομή των αντικειμένων κατάρτισης πραγματοποιήθηκε σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την δυναμική των επαγγελμάτων και τις νέες θέσεις εργασίας σε κάθε Περιφέρεια, όπως αυτές προσδιορίζονται και αποτυπώνονται στον μηχανισμό διάγνωσης της αγοράς εργασίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού.

–  Η επιλογή του θεματικού αντικειμένου κατάρτισης  των συμμετεχόντων/ωφελούμενων,  προέκυψε  βάσει του ατομικού τους σχεδίου δράσης για τον καθορισμό της επαγγελματικής τους πορείας, σε συνεργασία με σύμβουλο επαγγελματικής συμβουλευτικής.

–  Σε όλα τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνονταν  ώρες για την ανάπτυξη προσωπικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων καθώς στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον οι προσωπικές δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές με τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

– Εισήχθη μία βασική διαφοροποίηση σε σχέση με τις έως τώρα υλοποιούμενες Δράσεις, καθώς συσχετίζεται η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης με τις καταβαλλόμενες αμοιβές και έτσι λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο για τους καταρτιζόμενους, αλλά και για τους παρόχους κατάρτισης να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος προσαυξημένου κατά 20% του προβλεπόμενου ποσού έγινε με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι αποδεδειγμένα ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και έλαβαν μέρος επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης.

–  H Δράση κρίνεται πολύ επιτυχημένη για όλα τα παραπάνω αλλά και για τα άμεσα αποτελέσματά της καθώς στο σύνολο των 13.899 συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι 11.958  πιστοποιήθηκαν, με ποσοστό επιτυχίας 84%.

Ενδεικτικά, ένας από τους ωφελούμενος της Δράσης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:  «Ήταν ένα Πρόγραμμα που είχε  πολλά και ενδιαφέροντα αντικείμενα κατάρτισης, αλλά και την πρόκληση της επιτυχίας στις εξετάσεις, η οποία συνίσταται όχι μόνο στη λήψη του πιστοποιητικού, αλλά και στο bonus της επιβράβευσης».

Η Δράση «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας», προϋπολογισμού  27.828.815,00 ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ).

 

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας
Τομέας Παρέμβασης: Κατάρτιση-Ανθρώπινο δυναμικό
Περιφέρεια: Όλη η Ελλάδα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)
Προϋπολογισμός Έργου: 27.828.815,00 ευρώ

 

14/03/2024

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και