Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

eSOLAR – Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας με στόχο την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας και των φωτοβολταϊκών συστημάτων

Το έργο eSOLAR αφορά την ανάπτυξη ενός έξυπνου μονοφασικού φωτοβολταϊκού (Φ/Β) αντιστροφέα (μετατροπέας Direct Current/Alternating Current DC/AC) χαμηλού κόστους με υψηλή απόδοση, υψηλή πυκνότητα ισχύος και αξιοπιστία, καθώς και διασυνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) για χρήση σε οικιακές φωτοβολταϊκές εφαρμογές. Τα επόμενα χρόνια η διεσπαρμένη παραγωγή ενέργειας σε κατοικημένες περιοχές με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω της εξέλιξης των κτηρίων σχεδόν-μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Nearly zero-energy buildings – NZEBs) και των Φ/Β συστημάτων ενσωματωμένων σε κτήρια.

Το σύστημα λειτουργικής ανάλυσης με βάση το ΙοΤ και η διεπαφή χρήστη, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, παρέχουν τη δυνατότητα συνεχούς απομακρυσμένης παρακολούθησης, επιτρέποντας τη μείωση του κόστους συντήρησης του προτεινόμενου Φ/Β αντιστροφέα, καθώς και τη μείωση των ενεργειακών απωλειών των οικιακών Φ/Β συστημάτων λόγω μη εντοπισμένων δυσλειτουργιών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα πλήρως λειτουργικό πειραματικό πρωτότυπο του αντιστροφέα αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε σε πραγματικό φωτοβολταϊκό σύστημα.

Το έργο «Αρχή λειτουργίας και έλεγχος φωτοβολταϊκού αντιστροφέα τύπου Buck-Boost με υψηλό βαθμό απόδοσης» με συνολικό προϋπολογισμό 231.817,57 ευρώ και δημόσια δαπάνη 214.217,57 ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  με ενδιάμεσο φορέα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Από την υλοποίηση του έργου εντοπίζονται σημαντικά οφέλη τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Οφέλη σε βιομηχανικό επίπεδο: στο πλαίσιο του έργου κατατέθηκαν δύο αιτήσεις χορήγησης ενός εθνικού και ενός Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αντίστοιχα.

Οφέλη σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο: η τεχνολογία που αναπτύχθηκε θα προωθήσει περαιτέρω τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φιλικών προς το περιβάλλον), βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές, τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας.

Οφέλη σε επιστημονικό επίπεδο: λόγω της καινοτομίας της τεχνολογίας που διερευνήθηκε στο προτεινόμενο έργο, οι ερευνητικοί φορείς από την Ελλάδα και την Κίνα που συμμετείχαν σε αυτό είχαν τη δυνατότητα παραγωγής εκτεταμένου ερευνητικού έργου στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, το οποίο ήταν ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

Όπως αναφέρει η eSOLAR: «Από Ελληνικής πλευράς, ο ερευνητικός φορέας είχε τη δυνατότητα συνεργασίας με κορυφαία ερευνητική ομάδα της Κίνας για τη διεξαγωγή έρευνας αριστείας στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επιπλέον, ο βιομηχανικός εταίρος του έργου είχε τη δυνατότητα να εξελίξει την τεχνογνωσία του σε φωτοβολταϊκά συστήματα για οικιακές εφαρμογές με αποτέλεσμα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του στην εθνική και Ευρωπαϊκή αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων κατοικιών».

Ιστοσελίδα: esolar.tuc.gr

 

eSOLAR
Τομέας Παρέμβασης: Ενέργεια, Έρευνα-τεχνολογία
Περιφέρεια: Κρήτης
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Π/Υ: 231.817,57 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 214.217,57 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 

15/03/2024

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το