Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Greek Tourism Analytics Dashboard (GTAD) – Αποθετήριο δεδομένων με υπηρεσίες βελτίωσης της δυναμικής των επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), αφουγκραζόμενο τις ραγδαίες εξελίξεις στο περιβάλλον του τουριστικού τομέα, στις οποίες συνέβαλε η περίοδος της πανδημίας COVID-19, προχώρησε στην πιλοτική δημιουργία του εργαλείου Greek Tourism Analytics Dashboard (GTAD). Το GTAD αφορά στην ανάπτυξη μηχανισμών ενημέρωσης, συστηματικής πρόγνωσης και παρακολούθησης των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, καθώς και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Το GTAD αποτελεί ένα αποθετήριο ένα αποθετήριο δεδομένων με πολλαπλές χρήσεις, το οποίο προσφέρει τυποποιημένους μηχανισμούς και εργαλεία συλλογής στοιχείων, λογική ροή, ορατότητα και ασφάλεια των δεδομένων από την αρχή έως το τέλος.

Βασικός στόχος του GTAD είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της θέσης των επιχειρήσεων στην αγορά, μέσω της καταγραφής και διαρκούς παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου συμβάλλει στην άνοδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα, μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της εξαγωγικής τους αναγνωρισιμότητας. Παράλληλα καθίσταται δυνατή η αναβάθμιση των στρατηγικών σχεδίων δράσης στον τουρισμό, καθώς και ο σχεδιασμός μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών επιχειρηματικής ανάπτυξης, με στόχο την προετοιμασία, την τεκμηρίωση και την εξειδίκευση των αποφάσεων για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η λειτουργία του GTAD, με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση της Πράξης, προσφέρει στρατηγικά οφέλη στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, όπως:

–  η αξιόπιστη και επίκαιρη απεικόνιση του προφίλ των τουριστών με τα χαρακτηριστικά ποιότητας, στα οποία οι ίδιοι δίνουν σημασία, καθώς και την εικόνα που αποκομίζουν από την τουριστική επίσκεψή τους στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν βελτιωτικές ενέργειες στις υπηρεσίες που παρέχουν, καθώς και διαφημιστικές δράσεις για την προσέλκυση περισσότερων ή και διαφορετικού προφίλ πελατών.

–  η πρόβλεψη της τουριστικής κίνησης, η οποία θα επιτρέπει να προγραμματίζονται δράσεις, όπως προσλήψεις ή εκπαιδεύσεις προσωπικού, πλέον των σχετικών υπαρχουσών βελτιωτικών και διαφημιστικών ενεργειών.

–  Συνολικά, μέσω του GTAD, οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου έχουν στη διάθεσή τους ένα εργαλείο που τους επιτρέπει να εντοπίζουν έγκαιρα ευκαιρίες και απειλές, να οργανώνουν βελτιωτικές και προωθητικές ενέργειες και να προσφέρουν ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Παράλληλα ωφελούνται οι επαγγελματικοί φορείς του κλάδου και η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση μέσω της οργάνωσης και του προγραμματισμού υπηρεσιών στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος του εκάστοτε προορισμού.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι καθίσταται δυνατή η οργάνωση μιας συνολικής διαφημιστικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ανάγκες, την εικόνα και το τουριστικό προφίλ κάθε περιοχής.

Σύμφωνα με τον δικαιούχο: «Το ΙΝΣΕΤΕ μέσα από την υλοποίηση της παρούσας Πράξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδ. 145 του ΕΠΑνΕΚ με τίτλο: «Αναβάθμιση λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» είχε την ευκαιρία να αναπτύξει και να λειτουργήσει ένα αποθετήριο δεδομένων, το οποίο προσφέρει πολλαπλές χρήσεις, έναν πιλοτικό μηχανισμό πλήρως λειτουργικό, συμβουλευτικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων».

Το έργο  «Aναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της  ανταγωνιστικότητας τους – GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD» με συνολικό προϋπολογισμό 1.072.104,00 ευρώ συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με δικαιούχο  το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

 

Greek Tourism Analytics Dashboard (GTAD)
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός, Τουρισμός
Περιφέρεια: Όλη η Ελλάδα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Αναβάθμιση λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Γ κύκλος) – «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχος: Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)
Προϋπολογισμός Έργου: 1.072.104,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 1.072.104,00 ευρώ

 

 

28/03/2024

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Επιχειρήσεις

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το