Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Έρευνα στις υπολογιστικές επιστήμες και τεχνολογίες δεδομένων, περιεχομένου και αλληλεπίδρασης με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ

Με πόρους του ΕΠΑνΕΚ υλοποιήθηκε μια σειρά από έργα που είχαν ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της έρευνας  και ανάπτυξης καινοτόμων γλωσσικών τεχνολογιών για την ανάλυση περιεχομένου και την αλληλεπίδραση και επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής, τεχνολογιών για την ανάλυση περιεχομένου με έμφαση στον πολιτισμό καθώς και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων.

Η συγκεκριμένη ερευνητική Πράξη «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης», προϋπολογισμού 2.300.000€  διαρθρώνεται σε τρία υποέργα που υλοποιούνται από δύο Ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»: το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ).

Το πρώτο υποέργο υλοποιείται από το ΙΕΛ στην Αθήνα και στοχεύει στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στους εξής ερευνητικούς άξονες στους οποίους δραστηριοποιείται: (α) Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, (β) Τεχνολογίες Επεξεργασίας Φωνής, (γ) Ενσώματη Επικοινωνία και Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης, (δ) Τεχνολογίες Μάθησης και (ε) Υποδομές Γλωσσικών Πόρων.  Στο πλαίσιο αυτού του υποέργου αναπτύχθηκαν   καινοτόμες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης που θα επιτρέπουν την επικοινωνία και την πρόσβαση στην πληροφορία σε ΑμεΑ και πιο συγκεκριμένα σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.

Το δεύτερο Υποέργο  υλοποιείται από το Παράρτημα του ΙΕΛ στην Ξάνθη.  Αντικείμενο του είναι οι εφαρμογές των επιστημών και νέων τεχνολογιών στην κατανόηση, τεκμηρίωση, πιστοποίηση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος.  Στόχος του είναι η συμβολή στην ανάδειξη, διαχείριση και εκμετάλλευση αυτού του αποθέματος μέσα από διαδικασίες που περιλαμβάνουν τόσο παραδοσιακές μεθόδους (αρχαιολογική μελέτη) όσο και σύγχρονες εφαρμογές των φυσικών επιστημών και της πληροφορικής.

Τέλος το τρίτο  Υποέργο υλοποιείται από το ΙΠΣΥ το οποίο με την ερευνητική του δραστηριότητα αντιμετωπίζει την ανάγκη αποδοτικής διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) που προέκυψε τα τελευταία χρόνια από πραγματικές ανάγκες της παραγωγής.  To ΙΠΣΥ έχει υλοποιήσει αλγορίθμους, μοντέλα και πρότυπα εργαλεία για την αποδοτική διαχείριση των Μεγάλων Δεδομένων, εστιάζοντας σε τρεις ιδιαίτερα σημαντικές κατηγορίες δεδομένων: στα Επιχειρησιακά, τα Επιστημονικά και τα Κοινωνικά Δεδομένα. Το φυσικό επόμενο βήμα στη διαχείριση δεδομένων, είναι να χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί, για να εμβαθύνει στην Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science), ως το σημείο αιχμής της αναλυτικής δεδομένων (data analytics).

Οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης της Πράξης οδήγησαν σε μια σειρά δημοσιεύσεων σε  διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια τα οποία αφορούσαν μεθοδολογίες, τεχνικές και τεχνολογίες σε υψηλή τεχνολογική στάθμη για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Οι δημοσιεύσεις και οι παρουσίες σε αυτά τα συνέδρια παράγουν σημαντικά οφέλη για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της ώσμωσης της με την αντίστοιχη διεθνή.

Επιπροσθέτως στην συγκεκριμένη Πράξη περιλαμβάνονται επιμέρους ενέργειες που αφορούν ερευνητικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες μάθησης.

Η εκπαιδευτική κοινότητα, καθηγητές και μαθητές αποτέλεσαν ένα ενεργό στοιχείο στην υλοποίηση της Πράξης  «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» είτε συμμετέχοντας σε πιλοτικές εφαρμογές ως ομάδα στόχος, είτε ως χρήστες των πρωτότυπων συστημάτων λογισμικού και εφαρμογών.

Άλλες κοινότητες που ωφελούνται από αυτό το σύνθετο έργο  είναι και οι φορείς πολιτισμού, οι ερευνητές στο χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς τα παραγόμενα του δεύτερου υποέργου  2 σχετίζονται με την ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών για την ανάλυση, πρόσβαση και προβολή πολιτιστικού αποθέματος (αρχείων και συλλογών).

Τα συστήματα λογισμικού και των τριών υποέργων  είναι προσβάσιμα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου που δραστηριοποίουνται στους τομείς του πολιτισμού, τουρισμού, δημιουργικής οικονομίας και της βιώσιμης λειτουργείας έξυπνων πόλεων. Επίσης θα είναι προσβάσιμα  από το ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στους τομείς των επιστημών δεδομένων, των γλώσσικών και των τεχνολογιών ανάλυσης περιεχομένου και της φυσικής αλληλεπίδρασης με τις μηχανές.

Συνολικά το έργο το οποίο υλοποίησε το Ε.Κ Αθηνά, επέφερε θετικά αποτελέσματα σε πολλαπλά επίπεδα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και είναι πλήρως εναρμονισμένο  με τη   Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.

 

 

Έρευνα στις υπολογιστικές επιστήμες και τεχνολογίες δεδομένων, περιεχομένου και αλληλεπίδρασης με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Π/Υ έργου: 2.300.000 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 2.300.000 ευρώ

 

 

15/04/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα