Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Εκσυγχρονισμός Διαγνωστικού Εργαστηρίου στον Βόλο μέσω της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Η επιχείρηση «Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Α.Ε. – Ιατρική Απεικόνιση Βόλου» παρέχει υπηρεσίας υγείας όπως είναι η Μαγνητική Τομογραφία, Αξονική Τομογραφία υπηρεσίες μικροβιολογικού εργαστήριου κ.λπ..

Με τη συμμετοχή της στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», η εταιρεία προμηθεύτηκε  σύστημα υπερηχοτομογράφου SAMSUNG HS60 το οποίο είναι ένα από το πιο εξελιγμένα συστήματα που κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά,  με πολλές νέες δυνατότητες τις οποίες δεν παρείχε το προγενέστερο σύστημα υπερηχογραφίας.. Επιπλέον, προμηθεύτηκε σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.. Επιπρόσθετα, αποκτήθηκε νέο ακτινολογικό σύστημα DRGEM GXR-52S το οποίο δίνει την δυνατότητα για ακόμα υψηλότερη διακριτική ικανότητα στις ψηφιακές ακτινογραφίες, με ταυτόχρονη σημαντική περαιτέρω μείωση των δόσεων ακτινοβολίας καθώς και δύο μοριακούς αναλυτές, για διενέργεια μοριακών τεστ για την ανίχνευσή του κορονοϊού, οι οποίοι δύνανται να τροποποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν και για την ανίχνευση άλλων ιών.

Με την υποστήριξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ, εγκατέστησε νέο σύστημα κλιματισμού και  εξαερισμού PLYMO με  αντιμικροβιακή δράση το οποίο φέρει πιστοποίηση για τον καθαρισμό του αέρα από τον COVID-19.

Τέλος, αποκτήθηκαν δυο επιπλέον servers και τρεις νέοι σταθεροί υπολογιστές για την αναβάθμιση των υπηρεσιών μηχανοργάνωσης του διαγνωστικού κέντρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 200.000,00 ευρώ εκ των οποίων τα μισά προήλθαν από την δημόσια δαπάνη της Δράσης.

Με την υλοποίηση της επένδυσης, η επιχείρηση είναι πλέον σε θέση να προσφέρει ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και με μεγαλύτερη απόδοση και φυσικά να εμπλουτίσει το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Η επιχείρηση αύξησε τις μονάδες απασχόλησης λόγω της αύξησης του όγκου των εξυπηρετούμενων πελατών, αλλά και της ανάγκης χειρισμού του νέου εξοπλισμού από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.  Για την ακρίβεια οι «Ετήσιες Μονάδες Εργασίας» (ΕΜΕ) αυξήθηκαν από 21,63 ΕΜΕ (το 2018) σε 28,69 ΕΜΕ (το τελευταίο 12μηνο της επένδυσης 12/2020-11/2021).

Συνολικά χάρη στην επένδυση, μια επιχείρηση στον κλάδο της υγείας που λειτουργεί από το 2004, στην Π.Ε. Μαγνησίας εκσυγχρονίστηκε προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της.

Ιστοσελίδα: www.iavolou.gr 

 

 

Ιατρική Απεικόνιση Βόλου
Τομέας Παρέμβασης Υπηρεσίες, Υγεία
Περιφέρεια Θεσσαλία
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΟΛΟΥ
Π/Υ 200.000,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 99.999,99 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή 50%
Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

 

 

15/04/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Σύνολο Έργων

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο