Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

e- ΧΝΗΛΑΤΗΣ – Ανάπτυξη καινοτόμου πλατφόρμας τουριστικών διαδρομών και περιηγήσεων

Το έργο «e- ΧΝΗΛΑΤΗΣ» αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός συστήματος οργάνωσης και υλοποίησης ολοκληρωμένων τουριστικών διαδρομών και περιηγήσεων.  Η πλατφόρμα παρέχει στον τελικό χρήστη την δυνατότητα να μπορεί να περιηγηθεί με ασφάλεια σε διαδρομές, τα δεδομένα των οποίων προκύπτουν από την ανακάλυψη και την ενοποίηση πληροφορίας από πολλαπλές πηγές με την παράλληλη αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών χωρο-χρονικής διασύνδεσης πολλαπλών χώρων και γεγονότων περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Εγνατία Οδός όπου και θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή και η δοκιμή της πλατφόρμας.

Η υλοποίηση του έργου παρουσιάζει στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ενοποίησης και τις ψηφιακές εφαρμογές επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες όπως: η εξόρυξη γνώσης από τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο, η σημασιολογική ενοποίηση πληροφορίας, η ημιαυτόματη δημιουργία διαδρομών, η επαυξημένη πραγματικότητα και η προσωποποίηση.

Οι τεχνικοί στόχοι του έργου συνοψίζονται:

–  στη σχεδίαση, δημιουργία και ενσωμάτωση υποσυστημάτων περιήγησης,
–  στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών χρήστη για κινητά, tablets και έξυπνες συσκευές,
–  στη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διασύνδεσης φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος,
–  στην ημιαυτόματη συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο από σε αισθητήρες και γεωχωρικές πλατφόρμες.

Το έργο διακρίνεται για στόχους, οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι προς τον ίδιο τον χρήστη, όπως η ανάδειξη και προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στην ενίσχυση της εμπειρίας του τελικού χρήστη. Σημαντικό στόχο αποτελεί και η οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων διαδρομών και περιηγήσεων σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παροχή αναβαθμισμένων και εξατομικευμένων πληροφοριών, συστάσεων και περιεχομένου προς τους ταξιδιώτες, με χρήση τεχνολογιών αιχμής και λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς πρακτικές σε παρόμοια έργα.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του e-ΧΝΗΛΑΤΗ βασίζονται στην ανάγκη για ενοποιημένη και όχι της αποσπασματική απόδοση της πληροφορίας, που συνήθως παρέχεται προς το κοινό. Για τον επισκέπτη ενός οδικού άξονα όπως η Εγνατία Οδός είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συνολικής, κατάλληλα προβεβλημένης εφαρμογής, που θα συγκεράσει, θα αξιολογήσει και θα προσφέρει μία ενοποιημένη, εύχρηστη και διαβαθμισμένη πληροφόρηση.  Η υπηρεσία καλύπτει την εθνική, αλλά και τη διεθνή εμβέλεια ως προς τη διάχυση του αποτελέσματος.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του έργου έχει υλοποιηθεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο βιωσιμότητας σε ένα οικονομικό σχέδιο πενταετούς προοπτικής, το οποίο περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό και προσδιορισμό του μεγέθους της αγοράς, την προοπτική του περιβάλλοντος του ανταγωνισμού και των τάσεων της ζήτησης, καθώς και τα πιθανά εμπόδια σύμφωνα με τα μοντέλα των καλύτερων πρακτικών προβλέψεων της αγοράς.

Οι δικαιούχοι του έργου διατυπώνουν χαρακτηριστικά τις απόψεις τους αναφορικά με την ωφέλεια που προέκυψε κατά την υλοποίησή του:

«ΕΚΕΤΑ: Το EKETA διεύρυνε τις γνώσεις του σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες, στο σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και αλληλεπίδρασης συστημάτων καθώς και στην τεχνολογική υποστήριξη του σχεδιασμού σεναρίων.

TETRAGON: Η TETRAGON είχε σημαντικό όφελος από την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επιλογή και την ανάδειξη σημείων, από την αφομοίωση ποικίλων τεχνολογιών και την επένδυση γυαλιών μεικτής πραγματικότητας.

LINK: Εντρύφησε σε νέες τεχνολογίες και έκανε νέες συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς που συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής εξωστρέφειας της εταιρείας.

ΠΙΟΠ: Το περιεχόμενο των Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ενισχυμένο από τις καινοτόμες νέες τεχνολογίες, αναμένεται να προσελκύσει νέο κοινό επισκεπτών και να επαυξήσει την εμπειρία τους κατά τη μουσειολογική τους περιήγηση».

Το έργο  «Έξυπνη χωροχρονική ολοκλήρωση περιβαλλοντικών πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών περιήγησης (e- ΧΝΗΛΑΤΗΣ)» με συνολικό προϋπολογισμό 567.160,00 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδες: e-xnilatis.grmklab.iti.gr

 

e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα-Καινοτομία, Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Οριζόντιο έργο
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 567.160,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 517.260,00 ευρώ

 

12/10/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το