Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Οδικός χάρτης από το ΙΝΣΕΤΕ για την υποστήριξη του ελληνικού τουρισμού με νέες ψηφιακές τεχνολογίες

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) ανταποκρινόμενο στις ταχύτατες εξελίξεις στο περιβάλλον του τουριστικού τομέα από την είσοδο των ψηφιακών τεχνολογιών, υλοποίησε τη Δράση «Οδικός χάρτης για την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού».

Η Δράση συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου κατανόησης των επιδράσεων, και ευκαιριών που προκύπτουν από τη διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στο παραγωγικό περιβάλλον των  τουριστικών επιχειρήσεων. Το έργο προωθεί τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και στην αποτύπωση προτάσεων πολιτικών και ενεργειών που θα διευκολύνουν την διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών, ανοίγοντας έναν εποικοδομητικό διάλογο με το σύνολο των stakeholders.

Κύριοι στόχοι της υλοποίησης του έργου είναι:

–  Η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στον ελληνικό τουρισμό μέσα από την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Οδικού Χάρτη για την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του.

–  Η αναβάθμιση της ικανότητας των επιχειρήσεων του τομέα να προσαρμόζονται στις τρέχουσες αλλά και στις μελλοντικές προκλήσεις που φέρνει η ψηφιακή εποχή.
–  Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητάς τους, μέσα από την παροχή κατάλληλων εργαλείων που θα επιτρέψουν την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.
–  Η διαμόρφωση κοινού πλαισίου πολιτικής για την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων του τομέα στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής και την υιοθέτηση στοχευμένων δράσεων ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του τουρισμού
–  Η διευκόλυνση της δικτύωσης (networking) των επιχειρήσεων και των συμπράξεων με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών και τη διάχυση (dissemination) της πληροφόρησης προς το σύνολο των stakeholders, (επιχειρήσεις, φορείς-πολιτειακοί, κλαδικοί κλπ.-, επενδυτές κ.ο.κ.) μέσα από τις δυνατότητες που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.
–  Ο Στρατηγικός Οδικός Χάρτης περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας σειράς πρωτοβουλιών αναγνωρίζοντας 5 βασικούς πυλώνες δράσης (Data Hub (Ψηφιακός Κόμβος Δεδομένων), Ψηφιακή Ταυτότητα, Έξυπνος Προορισμός, Έξυπνες Επιχειρήσεις και Ψηφιακές δεξιότητες) και 12 στρατηγικές δράσεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τουριστικού τομέα.
–  Το έργο αποτελεί εφαλτήριο για την περαιτέρω εξειδίκευση των αναγκαίων πολιτικών και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου υποστήριξης προορισμών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος την επόμενη μέρα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου: «Το ΙΝΣΕΤΕ μέσα από την υλοποίηση της παρούσας Δράσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδ. 114 του ΕΠΑνΕΚ είχε την ευκαιρία να διαμορφώσει μια πρώτη εικόνα για την ψηφιακή ωριμότητα των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και τις ανάγκες επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Επιπλέον, μέσα από τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού stakeholders του τομέα κατά την εκπόνηση της μελέτης κατάφερε να διαμορφώσει ένα στρατηγικό οδικό χάρτη που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για όλους τους εμπλεκόμενους.

Το έργο  «Οδικός χάρτης για την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού» με συνολικό προϋπολογισμό 59.909,61 ευρώ συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με δικαιούχο  το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Ιστοσελίδα: www.insete.gr

 

Οδικός χάρτης ΙΝΣΕΤΕ
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός, Έρευνα-Καινοτομία
Περιφέρεια: Οριζόντιο έργο
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων (Β κύκλος)
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Δικαιούχος: Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 148.000,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 148.000,00 ευρώ

 

 

 

07/10/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα