Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

e-Aegean CulTour – Ερευνητική υποδομή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος στο Αιγαίο

Το έργο e-Aegean CulTour αποτελεί μία ερευνητική υποδομή που αναπτύσσεται σε τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και περιλαμβάνει το σύνολο του έμψυχου και άψυχου υλικού, το οποίο στοχεύει να συμβάλει στην στήριξη της καινοτομίας και της έρευνας, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, στη μετάδοση γνώσης και στην προσέλκυση νέων ερευνητών στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό αγκαλιάζει ώριμες ερευνητικά ιδέες από τα εργαστήρια των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τις οποίες υποστηρίζει και ωθεί στην πραγμάτωσή τους. Παράλληλα εκπαιδεύει ταλαντούχους νέους και νέες με γνώσεις και κριτική σκέψη, προκειμένου να αποτελέσουν έναν καταλύτη αλλαγής, προόδου και εκσυγχρονισμού της ίδιας της τοπικής κοινωνίας.

Με τη δημιουργία της ιδρυματικής ερευνητικής υποδομής e-Aegean CulTour το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμβάλει ενεργά στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών του Αιγαίου οι οποίοι περιλαμβάνουν: α) την προστασία και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας μέσω καινοτόμων εφαρμογών, β) την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υποστήριξη του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος των περιφερειών, γ) τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Το έργο υλοποιήθηκε από 10 ερευνητικές ομάδες με τη συμμετοχή και συνεργασία 14 εργαστηρίων από 9 διαφορετικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Λέσβος, Χίος και Σύρος.

Οι δράσεις του έργου αρθρώθηκαν γύρω από τρεις άξονες αναπτύσσοντας:

α) υπηρεσίες διαχείρισης γεωλογικών και αρχαιολογικών μνημείων, με αντικείμενα όπως η τρισδιάστατη χαρτογράφηση των γεωτόπων της Λέσβου και η ανάπτυξη καινοτόμων υλικών αποκατάστασης αρχαιολογικών μνημείων και διατηρητέων κτιρίων.

β) υπηρεσίες έξυπνων εφαρμογών πολιτισμού, τουρισμού και ενίσχυσης της ταυτότητας προορισμού, με αντικείμενα όπως η τρισδιάστατη σάρωση και εκτύπωση μουσειακών αντικειμένων, η δημιουργία εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, καθώς και η δημιουργία ενός κέντρου ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς

γ) υπηρεσίες, δομές και δίκτυα πολιτισμικής επικοινωνίας και διαπολιτισμικότητας, με αντικείμενα όπως το ψηφιακό αποθετήριο του Παρατηρητηρίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης, η ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας εκθεσιακής αφήγησης, η δημιουργία του Κέντρου Παραγωγής &  Επεξεργασίας Οπτικοακουστικού Υλικού, η διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος των νησιών μέσω της τέχνης, καθώς και η δημιουργία ψηφιακού μηχανισμού συλλογής πολιτιστικού περιεχομένου.

Τόσο κατά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου όσο και στη φάση διάχυσης των αποτελεσμάτων το έργο αξιοποίησε υπάρχουσες και ανέπτυξε νέες συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Επιπλέον οι ερευνητικές ομάδες των επιμέρους δράσεων συνεργάστηκαν με ένα μεγάλο εύρος φορέων και τοπικών παραγόντων, ενθαρρύνοντας τη κινητοποίησή τους σε νέα πεδία γνώσης και δραστηριότητας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου «Το ΕΠΑνΕΚ εξασφάλισε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και εδραίωσης μιας νέας ιδρυματικής ερευνητικής υποδομής, για την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος και τον εκσυγχρονισμό του τουρισμού στην περιοχή του Αιγαίου».

 Το έργο «Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό (e- Aegean CulTour)» με συνολικό προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 2.900.857,25 ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Ερευνών Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

 Ιστοσελίδα: cultour.aristeia.aegean.gr

 

e-Aegean CulTour
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία, Τουρισμός, Πολιτισμός
Περιφέρεια: Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Π/Υ: 2.900.857,25 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 2.900.857,25 ευρώ
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Πανεπιστήμιου Αιγαίου

 

19/12/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και