Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Architectural Aluminium Academy – Προώθηση της καινοτομίας και της τεχνικής αριστείας στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου

Η Architectural Aluminium Academy (ΑΑΑ) είναι  ένα Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στον κλάδο των Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου, με σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Ακαδημία συνιστά έναν οργανισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας ALUMIL και τη σύμπραξη με δύο από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς επίσης και με δύο κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, την D-CUBE και την Atlantis Engineering. Πρόκειται για έναν φορέα αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα.

Ο γενικός στόχος του Architectural Aluminium Academy είναι η προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής αριστείας σε άτομα και οργανισμούς που μετέχουν στην αλυσίδα αξίας των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. Το όραμα του εν λόγω Κέντρου Ικανοτήτων είναι να αποτελέσει το κατεξοχήν σημείο αναφοράς για τον κατασκευαστικό κλάδο. Για τον σκοπό αυτό, το Architectural Aluminium Academy έχει ως αντικείμενο: α) να εκπαιδεύει νέους αλουμινοκατασκευαστές χωρίς πρότερη γνώση του επαγγέλματος, β) να υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του κλάδου μέσω παροχής υπηρεσιών τεχνικής κατάρτισης σε νέα συστήματα και σε συνολική επιχειρηματική συμβουλευτική και γ) να παρέχει στους μηχανικούς τεχνικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να εκπονούν βελτιωμένες μελέτες με στόχο την εφαρμογή καλών πρακτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια

Το Architectural Aluminium Academy παρέχει επιπλέον σύγχρονο εξοπλισμό (συστήματα Computerized Numerical Control CNC, τρισδιάστατους εκτυπωτές διαφόρων τύπων κ.ά.) ως υπηρεσία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσει τις διαδικασίες παραγωγής μικρής κλίμακας ή έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Εξίσου σημαντικό στοιχείο που αφορά στο αντικείμενο του έργου είναι η πραγματοποίηση συνεργατικής έρευνας και η παραγωγή πρωτογενούς γνώσης για θέματα που αφορούν στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ επίσης πραγματοποιεί και δράσεις ανοιχτής καινοτομίας για τη σύνδεση των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών με το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας.  

Αναφορικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα πρώτα δύο έτη λειτουργίας του το Κέντρο Ικανοτήτων εκπαίδευσε 40 νέους αλουμινοκατασκευαστές, και παρείχε κατάρτιση σε περίπου 2.000 αλουμινοκατασκευαστές, 650 μηχανικούς και 30 επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα έχουν παρασχεθεί συμβουλευτικές υπηρεσίες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας σε 14 αλουμινοκατασκευαστές και υλοποιούνται πιλοτικές δράσεις προς μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία. Ορισμένες από αυτές τις εκπαιδεύσεις έγιναν υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) και τα κατά τόπους Τεχνικά Επιμελητήρια, κινητοποιώντας με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο το άμεσο κοινό-στόχο, αλλά και τους τοπικούς παράγοντες ενός μεγάλου τμήματος της χώρας.

Παράλληλα, το Architectural Aluminium Academy υλοποιεί δράσεις έρευνας και ανάπτυξης και παράγει πρωτογενή γνώση, προωθώντας την αλυσίδα αξίας του αρχιτεκτονικού αλουμινίου. Η αναβάθμιση της αλυσίδας έχει επίπτωση στη βελτίωση του περιβάλλοντος (δημιουργία παθητικών κτηρίων, ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαδικασίας ανακύκλωσης κουφωμάτων κ.ά.), αλλά και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων (ανάπτυξη έξυπνου σπιτιού, βελτίωση διαχείρισης αέρα, θερμική άνεση και ακουστικό περιβάλλον).

Θα πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Ικανοτήτων παρέχονται στο κοινό χωρίς να τίθενται προϋποθέσεις συμμετοχής και οι χώροι του είναι προσβάσιμοι για τα άτομα με αναπηρία, ενώ η υπηρεσία εκπαίδευσης νέων αλουμινοκατασκευαστών παρέχει αξιόλογη επαγγελματική προοπτική σε ανθρώπους χωρίς επαγγελματική εμπειρία ή εξειδίκευση.  Γενικότερα, το Κέντρο φροντίζει για την εξασφάλιση της συνέχειας της δράσης μετά την ολοκλήρωση του έργου, έχοντας αναπτύξει ένα πλούσιο και διαφοροποιημένο μίγμα υπηρεσιών που η αγορά έχει ήδη αξιολογήσει θετικά.

Το έργο  «Κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων του κλάδου του αλουμινίου με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη Βιομηχανία 4.0» με συνολικό προϋπολογισμό 2.849.999,39 ευρώ και δημόσια δαπάνη 1.646.999,69 ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο την Building Systems Innovation Centre ΙΚΕ.

Ιστοσελίδα: aluminiumacademy.com

 

Architectural Aluminium Academy
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Κέντρα Ικανοτήτων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Building Systems Innovation Centre ΙΚΕ
Π/Υ: 2.849.999,39 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 1.646.999,69 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

 

15/12/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Επιχειρήσεις

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το