Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Teaching Factory Competence Center – Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της βιομηχανίας

Το Teaching Factory Competence Center αποτελεί ένα  Κέντρο Ικανοτήτων, το οποίο βασίζεται σε ένα συνεργατικό μοντέλο βιωματικής κατάρτισης, με σκοπό να υποστηρίξει την βιομηχανία  στην ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων των επιχειρήσεων μικρομεσαίας και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η χρήση των υπηρεσιών του Teaching Factory από τις επιχειρήσεις συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην καθιέρωση ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσης.

Το συγκεκριμένο Κέντρο Ικανοτήτων έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού και έχει βρει εφαρμογές τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην Ελληνική βιομηχανία. Πρόκειται για έναν αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης πανεπιστημιακών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη βιομηχανική και επιχειρηματική πράξη. Ταυτόχρονα είναι ένας νέος τρόπος σκέψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και προσπάθειας επίλυσης πραγματικών βιομηχανικών προβλημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα να συνδεθούν με επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδος με οφέλη τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η υλοποίηση του έργου μέσω του ΕΠΑνΕΚ συμβάλλει επίσης και στην κατάρτιση του προσωπικού για την απόκτηση δεξιοτήτων ή ικανοτήτων που απαιτούνται για την βελτίωση της παραγωγικότητας, την προώθηση της ψηφιοποίησης και την υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας, όπως ορίζουν οι βασικές αρχές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ειδικότερα, οι τέσσερις τεχνολογικές περιοχές του Teaching Factory Competence Center είναι οι εξής:

–  Ψηφιακή παραγωγή & Βιομηχανικός αυτοματισμός
–  Τεχνολογία Προηγμένης Μεταποίησης: Παραγωγή, Συστήματα & Διεργασίες Παραγωγής
–  Τεχνολογίες Mixed Reality (AR/VR) & Αίσθησης
–  Επικοινωνίες αιχμής και δίκτυα

Ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, οι πρώτες υπηρεσίες κατάρτισης που σχεδιάσθηκαν και διατίθενται έχουν ήδη λάβει τη σχετική πιστοποίηση, από την TUV Nord, για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιώνμ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 29993. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία «Health and Safety in the context of Industry 4.0». Στις εν λόγω εκπαιδεύσεις, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της Υγείας και της Ασφάλειας στον χώρο εργασίας, μέσω της χρήσης των τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, συμμετείχαν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι διαφορετικών εργασιακών αντικειμένων και γνωσιακού επιπέδου, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα του Κέντρου Ικανοτήτων.

Το μετοχικό σχήμα του έργου, συνδυάζοντας την ερευνητική εξειδίκευση από την ακαδημαϊκή κοινότητα με εταιρείες – παρόχους τεχνολογικών συστημάτων, αλλά και σημαντικές παραγωγικές επιχειρήσεις της ελληνικής βιομηχανίας, έχει καταφέρει έως τώρα να προσφέρει εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις στα πλαίσια Business to Business (B2B) συνεργασιών, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών. Συμμετέχοντας ενεργά σε έργα έρευνας και καινοτομίας, τόσο στον εθνικό όσο και ευρωπαϊκό χώρο, το Teaching Factory Competence Center διασφαλίζει τις stateoftheart γνώσεις και τεχνικές, ενώ παράλληλα προωθεί τις δραστηριότητες και το πλαίσιο λειτουργίας του σε ένα ευρύ διεθνές οικοσύστημα.

Αποδεικνύοντας την ενεργή δράση του, το Teaching Factory Competence Center αποτελεί βασικό μέλος του EIT Manufacturing, αποσκοπώντας στην επίτευξη διεθνών συνεργασιών και την προσέλκυση επενδύσεων. Με στόχο τη μέγιστη απήχηση του έργου, το εν λόγω Κέντρο Ικανοτήτων έχει αναπτύξει επιχειρηματικές συνεργασίες, τόσο σε εθνικό όσο  και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βιομηχανικές επιχειρήσεις, αλλά και με φορείς έρευνας και τεχνολογίας, ενώ παράλληλα διοργανώνει εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στις φυσικές εγκαταστάσεις του, αλλά και διαδικτυακά, αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας ουσιαστικής συνεργασίας με τοπικούς και διεθνείς φορείς.

Το έργο  «Κέντρο Ικανοτήτων “Teaching Factory” για Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξη και Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην Βιομηχανία» με συνολικό προϋπολογισμό 1.007.478,93 ευρώ και δημόσια δαπάνη 624.636,93 εντάσσεται στη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: teachingfactory-cc.eu

 

Teaching Factory Competence Center
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία,  Βιομηχανία – Μεταποίηση
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Κέντρα Ικανοτήτων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Teaching Factory Competence Center ΑΜΚΕ
Π/Υ: 1.007.478,93  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 624.636,93  ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

 

 

21/12/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το