Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Aνάπτυξη ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων εργαζόμενων γυναικών

Η Πράξη του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας» συμβάλει στην ενίσχυση της γυναικείας απασχολησιμότητας και απευθύνεται σε εργαζόμενες γυναίκες σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα.

Η Δράση πρόσφερε  στις ωφελούμενες συμβουλευτική με σκοπό την κατάρτιση σε αντικείμενα που ενδυναμώνουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες, τις προοπτικές απασχόλησης, καθώς και την πιστοποίηση των προσφερόμενων δεξιοτήτων, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου επίπεδου αριστείας και επαγγελματικής ανέλιξης.

Τα θεματικά αντικείμενα της Πράξης συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες:

–  Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων<
–  Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων
–  Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
–  Business Λογιστική – λογιστική και φοροτεχνική διαχείριση επιχειρήσεων

Οι καταρτιζόμενες, συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια για την πιο αποτελεσματική πρόσληψη των δεξιοτήτων.  Μέσω της λειτουργία της πλατφόρμας elearning, που αποτελεί σημαντικό εργαλείο υλοποίησης της κατάρτισης, παρακολουθείται συνεχώς και ασκείται συνεχής ποιοτικός έλεγχος, γίνεται πρόβλεψη για τον συντονισμό, τη διαχείριση και παρακολούθηση της Πράξης, ενώ παράλληλα προσφέρεται και η απαραίτητη νομική υποστήριξη, καθώς και κατάλληλες ενέργειες δημοσιότητας και προβολής.

Η Πράξη βοηθά να αντιμετωπιστεί αφ’ ενός η ανάγκη ενίσχυσης της απασχολησιμότητας του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας με την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του και αφ’ ετέρου να υπάρξει μία εστίαση της ενίσχυσης αυτής σε μία ευρεία αλλά προσδιορισμένη ομάδα που, τεκμηριωμένα, έχει μεγαλύτερη ανάγκη από το μέτρο αυτό: τις γυναίκες εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί η συμβολή της Πράξης στην εξάλειψη των επαγγελματικών ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα. Μέσω της επίτευξης υψηλότερου επίπεδου αριστείας και επαγγελματικής ανέλιξης των καταρτιζόμενων γυναικών, δόθηκε η δυνατότητα να επενδύσουν τα εφόδια που απέκτησαν στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της οικονομίας εν γένει. Επίσης, οι πιστοποιημένες αυτές γνώσεις δύναται να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, μέσω της δυνατότητας διοργάνωσης πολιτιστικών, επιστημονικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος της Πράξης «Η συνεργασία με το ΕΠΑνΕΚ εμπλούτισε τα στελέχη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με γνώσεις και την κατάλληλη εμπειρία ώστε να ανταπεξέλθουν με αποτελεσματικότητα σε αντίστοιχες μελλοντικές Δράσεις»

Η Πράξη «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας» με συνολικό προϋπολογισμό 9.465.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 9.465.000,00 ευρώ συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Κατάρτιση και ενίσχυση της γυναικείας απασχολησιμότητας
Τομέας Παρέμβασης: Κατάρτιση
Περιφέρεια: Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Π/Υ έργου: 9.465.000,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη 9.465.000,00 ευρώ
Δικαιούχος: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

 

16/10/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και