Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

50.600 κινητά μνημεία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου ψηφιοποιούνται και προβάλλονται με τη συγχρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ

Το έργο «Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου» περιλαμβάνει τον εμπλουτισμό του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, μέσω της τεκμηρίωσης και της ψηφιοποίησης 50.600 κινητών μνημείων ιδιαίτερα σημαντικής αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων (ΟΠΣ ΚΜ). Για πολλά από αυτά τα μνημεία δεν υπήρχε τεκμηρίωση και φωτογραφικό υλικό, γεγονός που καθιστά πολύ σημαντική τη συμβολή του έργου στην επέκταση του ενιαίου ψηφιακού αποθέματος του Ελλάδας, δίνοντας επιπρόσθετα τη δυνατότητα πρόσβασης του ευρύτερου κοινού και της επιστημονικής κοινότητας σε σπουδαία μνημεία, η πλειονότητα των οποίων παρέμενε ευρύτερα άγνωστη.

Η καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του αντικειμένου του έργου λαμβάνει χώρα επί τόπου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που προσλαμβάνεται για τον σκοπό αυτό, ενώ την γενική εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών αναλαμβάνει μία κεντρική ομάδα συντονισμού στην Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Με την ένταξη των δεδομένων τεκμηρίωσης (περιεχόμενο και οπτικό υλικό) επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος, με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (web-based, server consolidation), με αποτέλεσμα την ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα, όπως για παράδειγμα το ΟΠΣ του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου και το ΟΠΣ του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Απαλλοτριώσεων, και την ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων προτύπων συμπλήρωσης δεδομένων και μεταδεδομένων σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα εύχρηστο φιλικό προς τον χρήστη, το οποίο βοηθά στην καθιέρωση του ΟΠΣ ΚΜ του Εθνικού Αρχείου Μνημείων ως πρωταρχικού εργαλείου καταγραφής, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής των κινητών μνημείων της χώρας.

Με τη χρήση της Διαδικτυακής Πύλης Προβολής του Εθνικού Αρχείου Μνημείων δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα της ψηφιακής πρόσβασης των πολιτών σε πολλά σημαντικά μνημεία, ιδιαίτερης αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας, τα περισσότερα από τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου «Δίνεται η δυνατότητα παροχής έγκυρης, τεκμηριωμένης και επιστημονικής πληροφόρησης για την υλική πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στους πολίτες, την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα και τους ερευνητές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Πράξη ωφελήθηκε από την τεχνογνωσία και την εμπειρία του ΕΠΑνΕΚ».

Το έργο  «Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου» με συνολικό προϋπολογισμό 1.123.800,00 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο  τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

 

Κινητά μνημεία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου
Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός, Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Αττική
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Π/Υ έργου: 1.123.800,00  ευρώ
Δικαιούχος: Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

 

08/11/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Επιχειρήσεις

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο