Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Touchsmart – Ρευστότητα μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

Η Touchsmart σχεδιάζει και κατασκευάζει διαδραστικά συστήματα όπως info kiosks, διαδραστικά τραπέζια, tablet kiosks, τουριστικά περίπτερα ενώ διαθέτει και εξαρτήματα διάδρασης όπως διαδραστικά φιλμ για βιτρίνες, touch screen panels και άλλα παρόμοια συστήματα.  Πέρα από τον εξοπλισμό (hardware) προσφέρει και το ανάλογο λογισμικό όπως για παράδειγμα ο «ψηφιακός τουριστικός οδηγός», ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, 3D κατόψεις και λογισμικό ψηφιακής σήμανσης.

Αν και η επιχείρηση είναι επιτυχημένη στον τομέα της, δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει ανεπηρέαστη από την πανδημική κρίση καθώς πολλά από τα έργα που είχαν συμφωνηθεί πριν την πανδημία ή στις αρχές αυτής, αναγκαστικά παρατάθηκαν ως προς τον χρόνο υλοποίησης και κατά συνέπεια και ως προς το χρόνο αποπληρωμής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η αναγκαιότητα για πρόσθετη ρευστότητα οδήγησε την Touchsmart στο να αιτηθεί δάνειο για κεφάλαιο κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19. Το δάνειο ύψους 60.000 ευρώ, διαμορφώθηκε, χάρη στη στήριξη του Ταμείου, με ευνοϊκούς όρους και συνέβαλε στην διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σε αυτή τη κρίσιμη συγκυρία.

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 τα δάνεια είναι εγγυημένα κατά 80%, ενώ η προμήθεια εγγύησης χρηματοδοτείται πλήρως από το Ταμείο.  Η υποστήριξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ευνοϊκούς όρους δανεισμού, επιτρέποντας με αυτό το τρόπο στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία να αξιοποιήσουν αυτό το σημαντικό εργαλείο ρευστότητας.

Το Ταμείο  χρηματοδοτήθηκε από το React EU (Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe)στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19.  Δικαιούχος της Δράσης είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Ιστοσελίδαwww.touchsmart.gr

 

 

Touchsmart
Τομέας Παρέμβασης: Υπηρεσίες, Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19
Ταμείο: React EU – Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δικαιούχος: ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 60.000,00 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)

 

21/02/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού επιχείρησης στον τομέα της υγείας

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με