Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» είχε ως βασικό σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούσαν και στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης αφορούσε μισθωτούς εργαζόμενους και επιδίωκε την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων, γνώσεων και τεχνικών τους σε θέματα που σχετίζονται με το στρατηγικό τομέα των Υλικών και των Κατασκευών και συγκεκριμένα με την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Το έργο προϋπολογισμού 1.098.150,52 ευρώ, περιλάμβανε πέντε 50ωρα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εξοικονόμησης ενέργειας για συνολικά 1.492 υποψήφιους ωφελούμενους. Οι συμμετέχοντες καταρτίστηκαν σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στις αλουμινοσιδηροκατασκευές, στην τοποθέτηση υαλοπινάκων και σε ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και ψυκτικές εργασίες.

Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης επιδοτούνταν με 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο και οδηγούσε στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Ο φορέας που υλοποίησε το έργο ήταν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε για την παροχή της κύριας δράσης του, δηλαδή της κατάρτισης και πιστοποίησης, με συμβατικό τρόπο, δηλαδή με την  φυσική παρουσία ωφελούμενων. Ωστόσο το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης Covid-19 με το κλείσιμο οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρεία κλίμακα, οδήγησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ να υιοθετήσει την εξ αποστάσεως μάθηση και διδασκαλία με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Προκειμένου δε να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες μετασχημάτισε διδακτικά με ιδίους πόρους τα εκπαιδευτικά υλικά της συμβατικής κατάρτισης σε ψηφιακά κατάλληλα για σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης δημιούργησε προτεινόμενες μελέτες περίπτωσης για την εξ αποστάσεως  υλοποίηση του πρακτικού μέρους της κατάρτισης (case study) και διαμόρφωσε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) ιδιοκτησίας ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ που του παραχωρήθηκε δωρεάν για τους σκοπούς του έργου ώστε να ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές. Τέλος, διαμόρφωσε εξαρχής απαραίτητα έγγραφα και έντυπα και τις διαδικασίες για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως κατάρτισης.

Συνολικά με το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» καταρτίστηκαν 1.467 εργαζόμενοι ενώ 1.379 πέτυχαν στις εξετάσεις και απέκτησαν  πιστοποίηση.

Τα οφέλη του έργου είναι προφανή καθώς ενισχύθηκε η δυνατότητα διατήρησης παραγωγικών θέσεων εργασίας σε ένα σημαντικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα ενισχύθηκε η συνολική προσαρμογή ευρύτερων επαγγελματικών κλάδων της οικονομίας στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

 

 

Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
Τομέας Παρέμβασης: Κατάρτιση
Περιφέρεια: 13 περιφέρειες της χώρας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχος: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
Π/Υ έργου: 1.098.150,52 ευρώ

 

03/02/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα