Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ερευνητικό Σκάφος ΦΙΛΙΑ

Το Ερευνητικό Σκάφος (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον δικαιούχο του έργου, συνιστά τη «δημιουργία μιας πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων για τη διεξαγωγή συνδυασμένων πολυπαραγοντικών ερευνών στο θαλάσσιο περιβάλλον», η οποία καθιστά εφικτή τη δυνατότητα πραγματοποίησης υδροακουστικών μελετών και υποστήριξης υποβρύχιων οχημάτων σε παράκτια ύδατα και στην ανοιχτή θάλασσα. Το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ είναι διαθέσιμο προς ναύλωση για στοχευόμενες έρευνες και μελέτες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται προσβάσιμο από εκπαιδευτικούς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, παραγωγικούς κλάδους και διοικητικές δομές. Η πολιτική πρόσβασης στο Ερευνητικό Σκάφος θεμελιώνεται σε τυπικά και καθιερωμένα πρωτόκολλα, τα οποία εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες και είναι προσβάσιμα μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμα EUROFLEETS.

Το Ερευνητικό Σκάφος (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ κατασκευάστηκε το 1986 και έχει μήκος 26 μέτρα. Η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του κρίθηκε αναγκαίος προκειμένου να επεκτείνει τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αλιευτικής και ωκεανογραφικής έρευνας, ως προς τη διερεύνηση της κλιματικής αλλαγής και την προαγωγή της οικοσυστημικής προσέγγισης. Στο πλαίσιο του έργου συμμετέχουν 2 εταίροι, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), που οργανώνει τον συντονισμό του έργου, και η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).

Το αντικείμενο των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση περιλαμβάνει:

– την επιμήκυνση του σκάφους κατά 5 μέτρα και τον εκσυγχρονισμό της δομής του, μέσω της αύξησης των ερευνητικών εργαστηριακών και επιχειρησιακών χώρων.
– την αύξηση από 6 σε 10 άτομα του επιστημονικού προσωπικού που δύναται να συμμετέχει σε ερευνητικές αποστολές.
– τον εκσυγχρονισμό του ναυτιλιακού και επιχειρησιακού εξοπλισμού με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων ναυσιπλοΐας και δορυφορικών συνδέσεων.
– την αγορά πρόσθετου επιστημονικού εξοπλισμού, που αξιοποιείται και από τα τρία ερευνητικά σκάφη του ΕΛΚΕΘΕ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και υδροακουστικός εξοπλισμός, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο Ω/Σ ΑΙΓΑΙΟ, αναβαθμίζοντας την έρευνα για εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου.

Αναφορικά με τους στόχους που γίνονται εφικτοί στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του έργου, η αναβαθμισμένη υποδομή του Ερευνητικού Σκάφους εξασφαλίζει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά του, προσφέροντας βελτιωμένες εγκαταστάσεις σε ερευνητές. Παράλληλα επεκτείνει τις ερευνητικές δραστηριότητες και συμβάλει στην καινοτομία με χρήση νέων μέσων προηγμένης τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η στήριξη των παραγωγικών κλάδων της αλιείας, των ιχθυοκαλλιεργειών και των συσχετιζόμενων επιχειρήσεων, όπως και του τουρισμού. Τέλος, προωθείται ο τομέας της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου με την έρευνα για υποθαλάσσια ενεργειακά κοιτάσματα και επιτυγχάνεται η παραγωγή νέας γνώσης με την υλοποίηση διδακτορικών διατριβών, οι οποίες συντελούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους ερευνητές.

Το έργο  «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος – Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους ΦΙΛΙΑ” (REPHIL)» με συνολικό προϋπολογισμό 3,133,006.38 ευρώ  συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο  το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

Ιστοσελίδα: www.rephil.eu

Ερευνητικό Σκάφος ΦΙΛΙΑ
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Κρήτης, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 3.133.006,38 ευρώ

 

22/07/2022

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και