Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΙ – Μελέτη για την βέλτιστη ποιότητα ζωής σε έξυπνα περιβάλλοντα

Το έργο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΙ συνιστά μία ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία υλοποιείται από τέσσερα Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που μελετούν την ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών για την βελτίωση της ποιότητα ζωής σε έξυπνα περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο του έργου ερευνώνται τεχνολογίες που υποβοηθούν στην αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων, ώστε ηλικιωμένοι, ασθενείς και άτομα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ταχύτερη ανάρρωση και μια ανεξάρτητη, ενεργή και πληρέστερη ζωή.

Η ανάπτυξη της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΙ περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα εφαρμογών και επιστημονικών μεθόδων, οι οποίες συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

–  Ευρεία δοκιμή κλινικών πρωτοκόλλων, τεχνολογιών και εφαρμογών που αναπτύχθηκαν για ασθενείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς και για ασθενείς που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με πνευμονία μέτριας βαρύτητας.
–  Ανάπτυξη τεχνολογιών, εφαρμογών, αισθητήρων και υλικών για την αντιμετώπιση νεφροπαθών που χρήζουν αιμοκάθαρσης, καθώς και ασθενών με επιληψία.
–  Πειραματική ανάπτυξη και πιλοτική αξιοποίηση καινοτόμων υλικών και διατάξεων για την παρακολούθηση, καταγραφή, και βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, με έμφαση στους οικειακούς «εσωτερικούς» χώρους.
–  Πειραματική ανάπτυξη συστήματος επίβλεψης και καθοδήγησης ατόμων κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων και πιλοτική δοκιμή τεχνικών συμπιεσμένης δειγματοληψίας και μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση της ανθρώπινης δραστηριότητας, μέσω της χρήσης Σωματικών Δικτύων Αισθητήρων (Body Sensor Networks, BSN).
–  Πειραματική ανάπτυξη διασύνδεσης προσωπικών συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας (Personal Health Systems).
–  Μελέτη Ασφάλειας των Δεδομένων και της Υπολογιστικής Υποδομής.

Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΙ ακολουθήθηκε μια ανθρωποκεντρική διαδικασία με την ενεργή εμπλοκή χρηστών στα διάφορα στάδια ανάπτυξης των υπό διαμόρφωση τεχνολογιών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι θετικές επιπτώσεις του έργου περιλαμβάνουν την ουσιαστική επέκταση του εύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω τεχνολογιών διάχυτης νοημοσύνης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου παραμονής των ασθενών σε νοσοκομεία και μονάδες νοσηλείας, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση των επιπλοκών που σχετίζονται με την παρατεταμένη νοσηλεία. Με τις μεθόδους αυτές βελτιστοποιούνται οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς και αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να ζουν ανεξάρτητα ή με λιγότερη βοήθεια στο σπίτι, καθώς μπορούν να εκτελούν με εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο το σύνολο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Σημαντικές είναι και οι οικονομίες κλίμακας στην κοινωνία από το μειωμένο κόστος υποστήριξης της διαβίωσης για τις ωφελούμενες ομάδες χρηστών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον δικαιούχο:  «Η Πράξη ωφέλησε πολλαπλά, μέσω της υποστήριξης διεπιστημονικής έρευνας στο πεδίο άμεσου ερευνητικού ενδιαφέροντος τεσσάρων Ινστιτούτων του ΙΤΕ (Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Δομής και Λέηζερ, Υπολογιστικών Μαθηματικών, Επιστημών Χημικής Μηχανικής), ενώ αξιοποιήθηκε μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης ΚΡΗΠΙΣ Ι».

Το έργο  «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την κατ’ οίκον παρακολούθηση, υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΙ) με προϋπολογισμό 429.000 ευρώ συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΙ
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία, Περιβάλλον
Περιφέρεια: Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 429.000 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 429.000 ευρώ

 

02/08/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα