Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

E-platon – Διαδικτυακή πλατφόρμα με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ για την εξασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και την προστασία του καταναλωτή

Το e-platon είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης μικροβιολογικών, χημικών και πολυφασματικών δεδομένων, τα οποία αφορούν σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά. Μέσω της πλατφόρμας παραγωγοί, επεξεργαστές και έμποροι λιανικής έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν και να επεξεργαστούν στατιστικά ένα ευρύ σύνολο δεδομένων. Η διαχείριση των δεδομένων αυτών μέσω της πλατφόρμας επιτρέπει την πληρέστερη αξιολόγηση και  τεκμηρίωση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και την συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες, οι οποίες προβλέπουν την επικινδυνότητα και μεριμνούν για την βελτιστοποίηση της ποιότητας στον χρόνο ζωής του τροφίμου, καθώς και για την ασφάλεια του καταναλωτή.

Ειδικότερα, η πλατφόρμα e-platon συνιστά ένα εργαλείο, το οποίο συνδυάζει πολυμετρικές πληροφορίες (μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, οργανοληπτικά στοιχεία, φαινοτυπικά και μοριακά δεδομένα, καθώς και δεδομένα επεξεργασίας εικόνας) όπου μέσω της ταχείας αναζήτησης, στατιστικής επεξεργασίας και απεικόνισης των δεδομένων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θα μπορούν να αξιολογούν τις επιθυμητές πληροφορίες που θα αφορούν στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων τους.

Βασικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας (Lab Information Management), η οποία διαχειρίζεται και επεξεργάζεται πολυμετρικά δεδομένα μικροβιολογικής και χημικής ασφάλειας τροφίμων, μαζί με φαινοτυπικά και μοριακά χαρακτηριστικά απομονωθέντων παθογόνων μικροοργανισμών. Μέσω της πλατφόρμας εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με την επικινδυνότητα των τροφίμων και την προέλευση των επιμολύνσεων. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνονται επίσης η αποτύπωση ασφάλειας διαφορετικών τροφίμων σε βάθος 3-ετίας από βιομηχανίες που καλύπτουν γεωγραφικά την Ελληνική επικράτεια, η συσχέτιση χημικών και μικροβιολογικών δεδομένων ασφάλειας και η δυνατότητα επιλεκτικής ανάκτησης δεδομένων της πλατφόρμας και επακόλουθης επεξεργασίας τους σε αληθινό χρόνο από τον χρήστη, με προηγμένες τεχνικές πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης, όπως οι PCR, PLSR και Time Series Analysis, με διαδραστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα αποτυπώνουν χωροχρονικά την ασφάλεια τροφίμων της Ελληνικής Βιομηχανίας συγκριτικά με τις διεθνείς τάσεις, προκειμένου να εντοπίζεται η ανάγκη στοχευμένων διορθωτικών ενεργειών. Μολονότι η βάση δεδομένων αρχικά αναφέρεται σε στελέχη επιλεγμένων παθογόνων μικροοργανισμών και χημικών επιμολυντών, παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να τη διευρύνουν με στοιχεία πρόσθετων παθογόνων μικροβίων ή χημικών επιμολυντών (φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, μυκοτοξίνες).

Η συστηματική υιοθέτηση του e-platon από τις ελληνικές εταιρείες τροφίμων αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Επιπλέον η εφαρμογή του δύναται να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις της νομοθεσίας και των συστημάτων αυτοελέγχου (HACCP, ISO) για την τεκμηρίωση μέσω αναλύσεων των προϊόντων, καθώς παράλληλα θα επιτρέπει την αρχειοθέτηση, εισαγωγή και ανταλλαγή πολυμετρικών πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα που παράγονται. Επιπρόσθετα θα προσφέρει τη δυνατότητα ταχείας και στοχευμένης επιδημιολογικής διερεύνησης σε τυχόν προβλήματα, θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους ένα σύγχρονο και αξιόπιστο μέσο διακίνησης των εργαστηριακών ευρημάτων των προϊόντων τους με τυποποιημένη εικόνα (διαδικτυακού brand) της πληροφορίας και θα έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε διεθνούς φήμης R&D portal

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον δικαιούχο του έργου «Η επιχείρηση αύξησε την εξωστρέφειά της και το οικονομικό της όφελος μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής στοχευμένων νέων υπηρεσιών σε εξειδικευμένες αγορές» 

Το έργο με τίτλο «eΠΛΑΤΟΝ Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας μικροβιολογικών χημικών και πολυφασματικών δεδομένων που αφορούν στην ασφάλεια και στην ποιότητα των Τροφίμων», με συνολικό προϋπολογισμό 815.350,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 704.671,25 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδες: www.e-platon.com

 

e-platon
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕ-ΕΡΓΑΝΑΛ
Π/Υ: 815.350,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 704.671,25 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

09/11/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Biofasma – Βιοφωτονικό σύστημα για τη γρήγορη πρόγνωση και καταπολέμηση του καρκίνου

Η ανάπτυξη του προηγμένου βιοφωτονικού συστήματος Raman αποτελεί ένα εξαιρετικό φασματοσκοπικό και εύχρηστο εργαλείο για τη διάκριση υγιών και καρκινικών ιστών, με τη συμβολή του

Επιχειρήσεις

CoFly – Πρωτοποριακά συστήματα μικρών εναέριων οχημάτων

Το CoFly (Cognitional Operations of micro Flying vehicles) αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πρωτοποριακών λειτουργιών για  συστήματα Μικρών Εναέριων Οχημάτων (MAV).  Στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού