Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το ΕΠΑνΕΚ συμβάλει καταλυτικά στον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου με την Γεωπύλη Γεωχωρικών Δεδομένων «INSPIRE»

H Γεωπύλη Γεωχωρικών Δεδομένων «INSPIRE» αποτελεί μία ολοκληρωμένη και πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία μετάβασης και μετατροπής του συνόλου των γεω-χωρικών δεδομένων, τα οποία διαχειρίζεται το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και της προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων του, με βάση και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), το έργο αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της χώρας.

Η δημιουργία της Γεωπύλης Γεωχωρικών Δεδομένων «INSPIRE», συμβάλει στην διαμόρφωση μιας ενιαίας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας, επιτρέποντας την ανταλλαγή και χρήση γεωγραφικών πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ως εκ τούτου διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε χωρικές πληροφορίες όπως είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, το ανάγλυφο του εδάφους, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι δρόμοι, ο αιγιαλός, η διοικητική διαίρεση, οι προστατευμένες περιοχές και οι κτηματολογικοί χάρτες.

Αναλυτικότερα το έργο αφορά:

–  τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και αυτοματοποιημένης διαδικασίας εξαγωγής, μετατροπής και μεταφόρτωσης (Extract-Transform-Load ή ETL) γεωχωρικών δεδομένων του «Ελληνικού Κτηματολογίου» από τις βάσεις δεδομένων του φορέα σε μία βάση που είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE)
–  τη δημιουργία μεταδεδομένων για τα δεδομένα και τις διαδικτυακές υπηρεσίες
–  την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης, θέασης, τηλεφόρτωσης και μετασχηματισμού επιλεγμένων γεωχωρικών δεδομένων του «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
–  την παραμετροποίηση διεπαφής χρήστη για τις διαδικτυακές υπηρεσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), καθώς και τις πιο πρόσφατες οδηγίες και κανονισμούς, σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας
–  την εκπαίδευση του προσωπικού του «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στη διαχείριση, συντήρηση και χρήση όλων των παραπάνω αναφερόμενων εφαρμογών και λειτουργιών.

Η γεωπύλη έχει τεθεί σε λειτουργία για το ευρύ κοινό από τις 17-09-2021 και επιτρέπει στον κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (web services), να έχει σε πρώτο βαθμό πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στους κτηματολογικούς χάρτες της χώρας, καθώς και στη διανομή των πινακίδων κλίμακας 1:2.500 του Εθνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87).

Οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν κτηματολογικά δεδομένα όπως:

–  σε ποιες περιοχές λειτουργεί κτηματολόγιο
–  τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών
–  αναλυτικές πληροφορίες των χαρτών αυτών
–  τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν

Παράλληλα μπορούν να ενσωματώσουν τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών σε εφαρμογές που διαθέτουν, αλλά και να αντιγράψουν τα δεδομένα των κτηματολογικών χαρτών στον υπολογιστή τους για ανεξάρτητη χρήση (μεταφόρτωση – download).  Επιπλέον, κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση και σε πληροφορίες για μια σειρά από άλλα γεωχωρικά δεδομένα, όπως αυτά των έγχρωμων ορθοφωτογραφίων και ψηφιακών μοντέλων εδάφους, τα οποία απεικονίζουν χαρακτηριστικά της επιφανείας της γης (κάλυψη και ανάγλυφο) σε διάφορες κλίμακες (1:1.000, 1:5.000) και διάφορες χρονικές περιόδους, όπως επίσης και στοιχεία τα οποία οι πολίτες μπορούν και να τα προμηθευθούν κατόπιν αιτήσεώς τους, από το Κτηματολόγιο. Τέλος, επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να έχει ελεύθερη πρόσβαση και σε έναν Διαδραστικό Χάρτη που απεικονίζει την εξέλιξη της κτηματογράφησης στη χώρα.

Η ανάπτυξη της Γεωπύλης «INSPIRE» του Ελληνικού Κτηματολογίου μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων και σε άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μπορεί να αποτελέσει τη βάση και τον οδηγό για την υλοποίηση με υψηλή κλιμάκωση δράσεων που άπτονται της εφαρμογής νέων Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και οδηγιών που αφορούν στην αξιοποίηση Πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα (Public Sector Information – PSI) ή στην αξιοποίηση Δεδομένων Υψηλής Αξίας (High Value Data).

Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 24.800,00 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο το «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

 

INSPIRE
Τομέας Παρέμβασης: Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Όλη η Ελλάδα
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης στοιχείων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Π/Υ έργου: 24.800,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 24.800,00 ευρώ

 

23/05/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού επιχείρησης στον τομέα της υγείας

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με