Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

IntelTriage – Καινοτόμο σύστημα διαλογής και προτεραιοποίησης ασθενών για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία

Tο έργο IntelTriage αφορά στην ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος διαλογής και παρακολούθησης ασθενών σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και κλινικές. Το σύστημα, μέσω μίας φορητής συσκευής wrist wearable καταγράφει βιολογικές παραμέτρους των ασθενών, όπως καρδιακό και αναπνευστικό ρυθμό και τις αποθηκεύει για παρουσίαση και παρακολούθηση. Ως εκ τούτου επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση των ασθενών και μειώνει την ανάγκη για καταχώρηση δεδομένων από τους ίδιους, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη συνεχή παρακολούθησή τους κατά την εισαγωγή στην κλινική τα πρώτα 24ώρα.

Η διαλογή των περιστατικών παρέχεται με αυτοματοποιημένο τρόπο, κατά την αναμονή τους στα ΤΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή καταγραφή της υγείας των ασθενών με την χρήση βιο-αισθητήρων, τον ηλεκτρονικό τους φάκελο και την αναγνώριση αποκλίσεων από τα φυσιολογικά όρια τιμών των ζωτικών σημάτων. Παράλληλα, το φορετό σύστημα συνεχών καταγραφών βιο-σημάτων, σε συνδυασμό με το Σύστημα Στήριξης Απόφασης θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις στο ιατρικό προσωπικό σχετικά με την πορεία της υγείας των ασθενών, ενώ μέσω της δικτυακής υποδομής που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού των περιστατικών, κατά την διαμονή τους στις κλινικές. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται η δυνατότητα λεπτομερούς χαρτογράφησης των ενδο-νοσοκομειακών διαδρομών των ασθενών από τα ΤΕΠ στα επιμέρους τμήματα για εξετάσεις και παρακολούθηση.

Τα βιο-σήματα, τα οποία χρησιμοποιεί το IntelTriage το γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και στατιστικά μοντέλα για την ανίχνευση ανωμαλιών, παρέχοντας δυναμική παρακολούθηση της υγείας των ασθενών. Έτσι το σύστημα είναι σε θέση να εκτιμήσει ποιοι ασθενείς χρήζουν άμεσης παρακολούθησης με υποστήριξη ιατρικής απόφασης, ενσωματώνοντας και αναπαριστώντας ιατρική γνώση με φιλικό τρόπο προς το ιατρικό προσωπικό.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει επεκτασιμότητα μέσω της χρήσης ανοιχτών προτύπων κινητής υγείας (mHealth), επιτρέποντας την ενσωμάτωση οποιασδήποτε συσκευής που συμμορφώνεται με το πρότυπο αυτό. Τέλος, η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα των ιατρικών δεδομένων εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών και της χρήσης κρυπτογράφησης. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε μία εφαρμογή για κινητά και μία πλατφόρμα web όπου οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για το πλήθος των δεδομένων του συστήματος. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το τελικό σύστημα αξιολογήθηκε σε πραγματικές συνθήκες στους χώρους ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Το IntelTriage αποτελεί ένα σύστημα εξαιρετικά χρήσιμο σε κάθε σενάριο διαλογής και προτεραιοποίησης ασθενών, ικανό να βρει εφαρμογή σε νοσοκομεία και κλινικές, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού αλλά και εν δυνάμει σώζοντας ζωές. Η σημασία ενός τέτοιο συστήματος αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Σύμφωνα με τον δικαιούχο του έργου: «Η χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ ενίσχυσε την ομάδα έργου παρέχοντας τρία κύρια οφέλη: νέες επαγγελματικές σχέσεις, αναβάθμιση γνωστικού επιπέδου μέσω συνεργασιών και δημιούργησε την συνθήκη και την ευκαιρία για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η υποστήριξη συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των φορέων σε εμπορικό αλλά και ερευνητικό επίπεδο».

Το έργο με τίτλο «Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων (IntelTriage)», με συνολικό προϋπολογισμό 909.105,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 815.688,60 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δείτε εδώ το ενημερωτικό βίντεο του έργο

Ιστοσελίδα: inteltriage.web.auth.gr

 

IntelTriage
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία, Υγεία
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: VIDAVO A.E.
Π/Υ: 909.105,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 815.688,60 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

20/11/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού