Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και σε μικροσκοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του έργου διερευνήθηκε η δυνατότητα και η ακρίβεια μεταφερσιμότητας των μοντέλων και των συμπερασμάτων τους μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, αλλά και άλλων κρατών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, προάγοντας τη γνώση της ερευνητικής κοινότητας σε διεθνές επίπεδο και συμβάλλοντας στην υποστήριξη τεκμηριωμένων πολιτικών λήψης αποφάσεων για την οδική ασφάλεια.

Ειδικότερα, το i-safemodels συνέβαλε στην ανάπτυξη των ακόλουθων ομάδων οδικής ασφάλειας:

–  Μακροσκοπικά μοντέλα οδικής ασφάλειας σε επίπεδο κρατών ή/ και περιφερειών, και

–  Μικροσκοπικά μοντέλα οδικής ασφάλειας σε επίπεδο συγκεκριμένων θέσεων, αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα ατυχημάτων σε συνδυασμό με δεδομένα τηλεματικής από έξυπνα κινητά τηλέφωνα των οδηγών.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας από την υλοποίηση του έργου εδραιώθηκε μια επιτυχημένη ερευνητική συνεργασία μεταξύ φορέων στην Ελλάδα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ, OSeven telematics) και στην Κίνα (πανεπιστήμιο Tongji), η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα έργα και δράσεις. Παράλληλα διευρύνθηκαν οι ορίζοντες των Ελλήνων ερευνητών λόγω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών με τους Κινέζους συναδέλφους τους, ενώ δημιουργήθηκαν πρόσθετες ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, με δυνατότητα διατήρησης και μετά το πέρας του έργου.

Ο δικαιούχος του έργου ωφελήθηκε πολλαπλά, καθώς «Το ΕΠΑνεΚ και συγκεκριμένα η Δράση “Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας” έφερε σε επαφή και υποστήριξε τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχενείου με το Πανεπιστήμιο Tongji, επιτρέποντας την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και δεδομένων με την από κοινού παραγωγή πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα της οδικής ασφάλειας».

Το έργο «Διεθνείς Συγκριτικές Αναλύσεις Στατιστικών Οδικής Ασφάλειας και Προτυποποιήσεις Οδικής Ασφάλειας (i-safemodels)» με προϋπολογισμό 434.950,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 399.610,00 ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  με ενδιάμεσο φορέα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

 

i-safemodels
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα-τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Π/Υ: 434.950,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 399.610,00 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 

 

15/05/2024

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Επιχειρήσεις

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο