Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

GreenPro – Διασφάλιση της υγείας μέσω της καινοτόμου παραγωγής antibiotic-free ορνίθιου κρέατος

Το ερευνητικό έργο GreenPro στοχεύει στην προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την παραγωγή ορνίθιου κρέατος, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών, μέσω ενός νέου συστήματος παραγωγής κοτόπουλων μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.  Η παραγωγή του ορνίθιου κρέατος που εφαρμόζεται σε βιομηχανική κλίμακα συντελεί στη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Στην ουσία, μέσω του GreenPro αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο σύστημα εκτροφής, προκειμένου να επιτευχθεί για πρώτη φορά διεθνώς η παραγωγή ενός «πράσινου» και antibioticfree κοτόπουλου με μια μοναδική μέθοδο ελληνικής παραγωγής, η οποία επιτυγχάνει την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.  Το στοίχημα είναι σημαντικό και συνίσταται στην ανταγωνιστική και με εξαγωγική βαρύτητα παραγωγή τελικών προϊόντων υψηλής υπεραξίας, με θετική συνεισφορά στην υγεία των καταναλωτών. Η απουσία χρήσης αντιβιοτικών ελαχιστοποιεί την έκφραση των γονιδίων μικροβιοανθεκτικότητας στα ορνίθια και κατά συνέπεια την πιθανή μεταφορά τους στον άνθρωπο.

Το GreenPro υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας. Από την πλευρά της Κίνας, συμμετείχε το Nanjing Agricultural University (NAU) και η Meritech  Biotechnology στο Guangzhou. Στην Ελλάδα συνδυάστηκε η  συνεργασία δυο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, και Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) με τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων «ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ» και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Με τις εγχώρια παραγόμενες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και τις τεχνικές, τις οποίες ανέπτυξε η ομάδα των ερευνητών σε συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό του Συνεταιρισμού και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ επιτεύχθηκε η ενίσχυση της παραγωγής τροφίμων με πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου μελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν διαχειριστικά και διατροφικά μέσα, τα οποία αναμένεται να αντικαταστήσουν πλήρως τη χρήση αντιβιοτικών ουσιών στην εκτροφή των ορνιθίων. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα μέσα διαμόρφωσης άριστων περιβαλλοντικών συνθηκών εκτροφής, με καινοτομίες στις κτιριακές κατασκευές και τη βιοασφάλεια, στην οποία συνέβαλε η δημιουργία ενός πρότυπου πτηνοτροφείου 1000 κοτόπουλων κρεοπαραγωγής. Στόχος ήταν η παραγωγή ενός καινοτόμου τελικού προϊόντος με επιστημονική τεκμηρίωση, που θα μπορούσε να αναφερθεί και ως ένα υγιεινό κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών».

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το έργο καλύπτει δύο βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν τεθεί ως προτεραιότητα και αναφέρονται αφενός στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στον αγροτικό τομέα με την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και αφετέρου στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της μικροβιοανθεκτικότητας, η οποία θεωρείται από τον οργανισμό FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ως ο πλέον σημαντικός παγκόσμιος κίνδυνος κατά της υγείας των ανθρώπων. Ταυτόχρονα, το έργο τοποθετεί την μικρή Ελληνική πτηνοτροφική παραγωγή σε ένα μοναδικό και διακριτό σύστημα παραγωγής με σημασία παγκόσμιας εμβέλειας, η οποία δεν θα μπορούσε να αποκτηθεί μέσω των συμβατικών μεθόδων βιομηχανικού τύπου παραγωγής.

Κατά την υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκαν τρεις πειραματισμοί με βάση τη χρήση μιγμάτων φυτοβιοτικών και λιπαρών οξέων, όπως και οργανικών οξέων και πρεβιοτικών για την αναγνώριση της δράσης τους σε κρεοπαραγωγά ορνίθια με απουσία αντιβιοτικών, όπως και κοκκιδιοστατικών. Τα αποτελέσματα των πειραματισμών έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί σε σχετικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με δείκτη αναγνωρισιμότητας.

Το έργο «Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις» με προϋπολογισμό 399.875,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 367.625 ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  με ενδιάμεσο φορέα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Ιστοσελίδα: greenpro.web.auth.gr

 

GreenPro
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα-τεχνολογία, Υγεία
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Π/Υ: 399.875,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 367.625 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 

05/04/2024

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα