Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

FOODBIOMES πρωτοποριακή έρευνα μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων

Η «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων (Infrastructure of Microbiome Applications in Food Systems)» με ακρωνύμιο “FOODBIOMES” φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα για τον Εθνικό, τον Ευρωπαϊκό, αλλά και τον Διεθνή χώρο έρευνας, προσφέροντας υπηρεσίες και αναπτύσσοντας νέα προϊόντα για χρήστες από διαφορετικές κοινότητες και επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, αποτελώντας παράλληλα κύριο συνδετικό κρίκο της καινοτομίας και της εκπαίδευσης με την έρευνα.

Aναγνωρίζοντας τη σημασία του μικροβιώματος, δηλαδή του συνόλου των μικροοργανισμών που διαβιούν σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον (π.χ. εντερικό αυλό, δέρμα, τρόφιμα, φυτά, κλπ) και των παραγώγων τους, η FOODBIOMES αναπτύσσει και αξιοποιεί σχετικές εφαρμογές σε συστήματα τροφίμων για την ενίσχυση της λειτουργικής τους δράσης και την παραγωγή νέων προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως, η FOODBIOMES εστιάζει στην τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των τροφίμων, στη βελτίωση παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής-μεταποίησης και στην παραγωγή νέας γνώσης για την επίδραση καινοτόμων συστατικών στην υγεία του ανθρώπου.

Η υποδομή εντάχθηκε στην Δράση του ΕΠΑνΕΚ Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας  και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα πλαίσια της FOODBIOMES προβλέπεται η εκτέλεση ερευνητικού έργου υψηλής καινοτομικής στάθμης και επιστημονικής αριστείας με κύριους στόχους:

– την απομόνωση και χαρακτηρισμό δυνητικά ευεργετικών (προβιοτικών) μικροοργανισμών από πολλαπλές πηγές,
– την αξιοποίηση προβιοτικών στελεχών για την παραγωγή νέων λειτουργικών τροφίμων, κλινικά τεκμηριωμένων,
– την αξιοποίηση βοτάνων και αρωματικών φυτών για την ανάπτυξη νέων συστατικών τροφίμων με λειτουργικές ιδιότητες και θετικές επιδράσεις στο μικροβίωμα των τροφίμων και του ανθρώπου,
– τον χαρακτηρισμό με καινοτόμες μεθοδολογίες ολικών φαινολικών και αντιοξειδωτικής δράσης πολύπλοκων εκχυλισμάτων και την ποσοτικοποίηση βιοδραστικών συστατικών σε διατροφικές παρεμβάσεις,
– τη μελέτη επίδρασης του μικροβιώματος των λειτουργικών συστατικών και των τροφίμων στο εντερικό μικροβίωμα,
– την αξιοποίηση του μικροβιώματος και του χημικού αποτυπώματος (προφίλ) για τον έλεγχο της αυθεντικότητας των τροφίμων.
– την αξιοποίηση παραπροϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα για την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, και
– τη διεξαγωγή διατροφικών παρεμβάσεων-κλινικών μελετών για τη μελέτη της επίδρασης των λειτουργικών τροφίμων σε βιοδείκτες που σχετίζονται με το μικροβίωμα και την έκβαση χρόνιων παθήσεων.

Η FOODBIOMES υλοποιείται από το ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης), το  ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Τμήμα Χημείας), το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ (Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων) και το ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (Tμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής), αξιοποιώντας το συνεργατικό δυναμικό εργαστηρίων και ερευνητών με ιδιαίτερη τεχνογνωσία και υποδομές στον τομέα της Αγροδιατροφής, ενός τομέα που αποτελεί βασική προτεραιότητα για το σύνολο της χώρας.

Σε πλήρη εναρμόνιση με την Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014-2020 των Περιφερειών των συμμετεχόντων φορέων, οι κύριες επιδιώξεις της FOODBIOMES είναι:

α)  Η ενίσχυση και αναβάθμιση της εργαστηριακής υποδομής και της οργανωτικής ικανότητας των μελών της FOODBIOMES, με σκοπό την εκτέλεση επιστημονικού έργου και την ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής καινοτομικής στάθμης και αριστείας,
β)  Η ανάπτυξη τεχνολογιών, διεργασιών και καινοτόμων τροφίμων, αξιοποιώντας ώριμα και νέα ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν τη θετική επίδραση ωφέλιμων μικροοργανισμών στον άνθρωπο,
γ)  Η παραγωγή νέας γνώσης σχετικά με το μικροβίωμα των τροφίμων και την αξιοποίηση των νέων δεδομένων για την ενίσχυση της καινοτομίας, της λειτουργικότητας και την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των παραδοσιακών τροφίμων,
δ)  Η δικτύωση της Υποδομής, με σκοπό την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των τεχνολογιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δημιουργία νέων συνεργασιών με ερευνητικούς και τοπικούς φορείς, αλλά και επιχειρήσεις, την προσέλκυση ερευνητών υψηλών δεξιοτήτων, την προβολή των υπηρεσιών της Υποδομής και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της, και
ε)  Η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας και λειτουργίας της Υποδομής και η βελτίωση των πολιτικών προσβασιμότητας, προκειμένου να αποτελέσει ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας για ερευνητές υψηλών δεξιοτήτων και μία ενιαία βιώσιμη δομή παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εξωτερικούς χρήστες.

Η Εθνική Ερευνητική Υποδομή FOODBIOMES αποτελεί ένα Κέντρο Αριστείας και μια πρότυπη Υποδομή έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας, συνδέοντας τους τοπικούς φορείς με επιστημονικά κέντρα σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, διαδραματίζοντας, επίσης, σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και της τοπικής βιομηχανίας, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία των ακριτικών και νησιωτικών Περιφερειών της Ανατολικής-Θράκης, της Ηπείρου, του Β. Αιγαίου και του Ιονίου.

Ιστοσελίδα: foodbiomes.eu 

FOODBIOMES
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, Βόρειο Αιγαίο
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Π/Υ: 3.943.705,00  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 3.943.705,00  ευρώ

 

11/05/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού επιχείρησης στον τομέα της υγείας

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με