Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

EYE4WATER – Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιφέρεια ΑΜΘ

Το έργο «Ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης του νερού μέσω ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών ΤΠΕ και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών – EYE4WATER» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη υψηλής εξειδίκευσης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για την συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των φυσικών υδατικών συστημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με αξιοποίηση νέων εργαλείων ανάλυσης που θα επιτρέψουν την ακριβέστερη υποστήριξη λήψης βέλτιστων αποφάσεων διαχείρισης.

Η σύγχρονη ολοκληρωμένη παρακολούθηση με τον συνδυασμό Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) μπορεί να καλύπτει τα επιφανειακά νερά, από τις πηγές των ποταμών Λασπία και Λίσσου, μέχρι τις παράκτιες περιοχές τους, καθώς και τα υπόγεια ύδατα, ενθαρρύνοντας μάλιστα τη συμμετοχή των πολιτών και των άμεσα ενδιαφερομένων.

Βασικά επιτεύγματα του έργου αποτελούν η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για την διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η συμβολή τους στο αναπτυξιακό  πλέγμα «νερού-τροφής-ενέργειας». Σημαντικό είναι επίσης και το  τεχνολογικά σύγχρονο «παρατηρητήριο», που διευκολύνει τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων, την προστασία και την έγκαιρη προειδοποίηση.

Χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες  βασιζόμενες στην τηλεματική, οι οποίες παράλληλα συνδυάζουν και χωρική ανάλυση, προσφέρονται  λύσεις που στοχεύουν σε ισόρροπη κάλυψη αναγκών πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα χωρίς να διακυβεύεται η ποσοτική και ποιοτική  οικολογική κατάσταση των υδατικών συστημάτων. Επίσης η ενημέρωση των τελικών χρηστών αναφορικά με τους πόρους, καθώς και η δυνατότητα συνεχούς παροχής υπηρεσιών προς τις δομές της  περιφερειακής διακυβέρνησης προσφέρει πολλαπλά οφέλη (μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, οικονομικά, περιβαλλοντικά).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το EYE4WATER συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) και ειδικότερα στις προτεραιότητες του Τομέα Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη,αφού:

–  Συνδέεται με τον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού συμπλέγματος απευθυνόμενο στις εξής προκλήσεις: α) Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών πόρων  β)  ανάδειξη μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων  των ανθρωπογενών πιέσεων στις λεκάνες απορροής  γ)  περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

–  Επισημαίνει τα «ασθενή σημεία» σύμφωνα με την SWOT ανάλυση και παρέχει τα «εργαλεία» για την αντιμετώπισή τους και συγκεκριμένα στοχεύει στην ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων καθώς και στην βελτίωση των δεικτών χρήσης  ΤΠΕ σε σχέση τόσο με τις εθνικές αλλά και ευρωπαϊκές επιδόσεις.

–  Προτείνει και αναπτύσσει μεθοδολογία σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα του  περιβάλλοντος,  την ενδοπεριφερειακή και την διαπεριφερειακή συνεργασία στους συναφείς θεματικούς πυλώνες.

–  Συνδέεται ευθέως με τις επικαιροποιημένες προτεραιότητες για την περιφέρεια ΑΜΘ σύμφωνα με τις οποίες ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα του περιβάλλοντος με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ο δικαιούχος του έργου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Το ΔΠΘ  ωφελήθηκε  αναπτύσσοντας την  κατάλληλη υποδομή  και τις απαραίτητες υπηρεσίες  συνεισφέροντας  άμεσα στην  προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων  στην ΑΜΘ με έμμεσα οφέλη στον αγροδιατροφικό  και  ενεργειακό τομέα». 

Το έργο  «Ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης του νερού (στην Π-ΑΜΘ) μέσω ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών ΤΠΕ και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών – EYE4WATER» με συνολικό προϋπολογισμό 2.208.679,40 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο το ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ( ΕΛΚΕ -ΔΠΘ).

Ιστοσελίδα: eye4water.com

 

 

EYE4WATER
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Π/Υ έργου: 2.208.679,40 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 2.208.679,40 ευρώ

 

10/04/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για

Επιχειρήσεις

GYM WAY – Ενίσχυση επιχείρησης υπηρεσιών γυμναστήριου από το REACT EU για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Το GYM WAY αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού