Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Εργαστήριο πρόγνωσης & παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα από τo ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το εργαστήριο πρόγνωσης & παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό πληροφόρησης που αφορά τις μικρές επιχειρήσεις  και τους επαγγελματίες. Η υλοποίηση του στόχου μιας ουσιαστικής στρατηγικής πληροφόρησης που σχετίζεται με την έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν στο επιχειρηματικό, θεσμικό και τεχνολογικό πεδίο των επιχειρήσεων οδήγησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην ανάληψη της πρωτοβουλίας συγκρότησης ενός μηχανισμού, που έχει στόχο τη συνεχή παρακολούθηση των μεταβολών, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τα επαγγέλματα στο άμεσο μέλλον.

 

Σύμφωνα με τον φορέα υλοποίησης του έργου «Με την συμβολή του ΕΠΑνΕΚ, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέπτυξε για πρώτη φόρα ένα καινοτόμο και πρότυπο ‘Εργαστήριο’ για την πρόγνωση και παρακολούθηση αλλαγών στα επαγγέλματα.»

Το Εργαστήριο παρακολουθεί σε πρώτη φάση και έχει δημοσιεύσει Οδικούς Χάρτες Προσαρμογής για είκοσι (20) επαγγέλματα δίνοντας έμφαση κυρίως:

  • σε τεχνικά επαγγέλματα
  • σε επαγγέλματα που εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας
  • σε επαγγέλματα του τομέα της αγροδιατροφής
  • σε επαγγέλματα που έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες και τάσεις, όπως για παράδειγμα η τρισδιάστατη εκτύπωση και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Οι Οδικοί Χάρτες αποτελούν διαρκείς οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις επερχόμενες αλλαγές τόσο των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής και εκπροσώπησης, όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη προσαρμοστική ικανότητά τους.

Η υλοποίηση του έργου δεν αφορά σε δράσεις και μελέτες περιορισμένου ορίζοντα και σκοπιμότητας, αλλά στοχεύει στην εδραίωση ενός μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης αλλαγών, μέσα από την τακτική διερεύνηση και την διαρκή ανανέωση του περιεχομένου των Οδικών Χαρτών με νέες πληροφορίες και γνώσεις. Από αυτή την άποψη, το Εργαστήριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να υποστηρίξει μια βιώσιμη στρατηγική ανάπτυξης επιχειρήσεων, επαγγελμάτων και δεξιοτήτων τα επόμενα χρόνια.

Εκτός από την κρίσιμη συμβολή του ξεχωριστού δικτύου πληροφόρησης που αναπτύχθηκε για κάθε επάγγελμα, ιδιαίτερο ρόλο στον εντοπισμό και στην ανάδειξη σημαντικών ευρημάτων είχε ο εξαρχής προσδιορισμός συγκεκριμένων περιοχών μελέτης. Σε κάθε επάγγελμα προσδιορίστηκαν δυναμικές, ισχυρές τάσεις, ενδείξεις κινδύνων, ασθενή σήματα και αβεβαιότητες σε διαφορετικά πεδία ανάλυσης (επιχειρηματικό, θεσμικό, τεχνολογικό περιβάλλον κ.ά.). Όλα αυτά διαμόρφωσαν τους παράγοντες αλλαγής, που επιδρούν στην εξέλιξη των επαγγελμάτων τα επόμενα έτη.

Οι Οδικοί Χάρτες προσαρμογής επαγγελμάτων αναπτύχθηκαν και δημοσιευτήκαν στη λογική σύντομων και ευανάγνωστων εκδόσεων που συγκεντρώνουν πληροφορία ουσίας και απευθύνονται σε πλήθος διαφορετικών αποδεκτών, όπως επαγγελματίες, επιχειρήσεις, φορείς εκπροσώπησης, αλλά και φορείς σχεδιασμού πολιτικών, φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης κ.ά.

Η βασική καινοτομία του Εργαστηρίου έγκειται στο γεγονός ότι παραμετροποιεί σύγχρονες διεθνείς πρακτικές που στοχεύουν στην διερεύνηση προοπτικών και τάσεων σε επίπεδο κλάδων οικονομίας και τις προσαρμόζει στην παρακολούθηση των αλλαγών σε μικρο-επίπεδο ανάλυσης και ειδικότερα σε αντικείμενα μελέτης και παρέμβασης που εστιάζουν σε εξειδικευμένες επαγγελματικές δραστηριότητες. Στην βάση αυτή, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται για πρώτη φόρα μία πρότυπη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των αλλαγών στα επαγγέλματα.

Η μέθοδος διερεύνησης και συγκέντρωσης της κρίσιμης πληροφορίας δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά την μελέτη πηγών και βάσεων δεδομένων, αλλά έχει παράλληλα και συμμετοχικό χαρακτήρα, ο οποίος συμβάλει στην συγκέντρωση της απαραίτητης εμπειρικής γνώσης και πληροφορίας. Για τον λόγο αυτό στη διαδικασία συμμετείχαν ενεργά επιστημονικά στελέχη και εξειδικευμένοι συνεργάτες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, εμπειρογνώμονες και πληροφορητές, εκπρόσωποι φορέων πολιτικής, φορείς εκπροσώπησης των επαγγελμάτων, αλλά και επιχειρήσεις και επαγγελματίες, οι οποίοι συνέβαλαν καίρια στην αποδοτικότερη υλοποίηση της Δράσης.

Το έργο  «Εργαστήριο πρόγνωσης & παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα» με προϋπολογισμό 597.928,68 ευρώ και συνολικό προϋπολογισμό πράξης 1.549.730,56 ευρώ συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με δικαιούχο το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

 

 

Εργαστήριο πρόγνωσης & παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Τομέας Παρέμβασης: Κατάρτιση – Ανθρώπινο δυναμικό
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχος: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 1.549.730,56 ευρώ
Π/Υ έργου: 597.928,68 ευρώ

 

 

10/6/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

NAMED – Καινοτόμα συστήματα αφαλάτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το ερευνητικό έργο NAMED στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης «επόμενης γενιάς» για την επίλυση ενός δύσκολου τεχνολογικού προβλήματος, αυτό της αφαλάτωσης του νερού, με την

Σύνολο Έργων

myEleusis – Μια σύγχρονη διαδραστική πρόταση που εμπλουτίζει την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας

Το myEleusis αποτελεί ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023. Το έργο αξιοποιεί το