Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

e-Aegean R&D Network – Υποδομή για την παραγωγή γνώσης και την περιφερειακή ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το e-Aegean Research and Development Network (Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους) αποτελεί μία ερευνητική υποδομή, που αναπτύσσεται σε τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και που απαρτίζεται από το σύνολο του έμψυχου και επιστημονικού υλικού, το οποίο έχει ως στόχο τηνπροώθηση της έρευνας, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της μετάδοσης της γνώσης και την προσέλκυση νέων ερευνητών στην αγορά εργασίας.

Το  e-Aegean R&D Network αγκαλιάζει ερευνητικά ώριμες ιδέες, προερχόμενες από τα εργαστήρια των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τις οποίες υποστηρίζει και ωθεί στην πραγμάτωσή τους. Παράλληλα εκπαιδεύει ταλαντούχους νέους και νέες με γνώσεις και κριτική σκέψη με σκοπό να αποτελέσουν καταλύτη αλλαγής, προόδου και εκσυγχρονισμού για το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.

Ειδικότερα, το e-Aegean R&D Network οικοδομεί συνεργασίες με φορείς πολιτισμού, με δημόσιους οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση, με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και με εκπροσώπους επιχειρήσεων και άλλα ερευνητικά κέντρα, προωθώντας την συνέργεια μεταξύ τους, η οποία στηρίζεται στο τρίπτυχο “Πανεπιστήμιο, Τοπική – Περιφερειακή Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα”.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» και έναν από τους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Ελλάδας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα της περιοχής του Αιγαίου, το έργο ενισχύει τον τομέα αυτό, προσφέροντας επιπλέον καινοτόμα χαρακτηριστικά και προωθώντας τη συνεργασία των ερευνητικών υποδομών και των επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξή της τουριστικής εμπειρίας στο Αιγαίο.

Επιπρόσθετος στόχος των δράσεων του e-Aegean R&D Network είναι η διαμόρφωση των απαραίτητων εργαλείων και ενός καινοτόμου φυσικού και εικονικού χώρου συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ανάδειξη και την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος, καθώς στη φιλοσοφία του έργου, η πολιτιστική κληρονομιά, ο πολιτισμός και η κουλτούρα αποτελούν το βασικό «πρωτογενές προϊόν» των νησιών του Αιγαίου.

Το έργο αξιοποιεί επίσης, την Έρευνα και Τεχνολογία ως βασική συνιστώσα για την ανάπτυξη και για την αλλαγή του μοντέλου της οικονομίας των νησιών του Αιγαίου. Οι τεχνολογίες αιχμής και οι νέες δυνατότητες που αυτές προσφέρουν, αποτελούν το βασικό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων, μάθησης και συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών υποδομών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, στοιχεία που αποτελούν παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας.

Στο πεδίο επιστημονικού ενδιαφέροντος του e-Aegean R&D Network βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και η ηλεκτρονική μάθηση. Μέσω των ερευνητικών δράσεων του έργου, οι ψηφιακές εφαρμογές μάθησης, οι υποδομές για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας αναδεικνύονται ως αιχμή του δόρατος για την παραγωγή της γνώσης και την καινοτομία.

Τέλος, ευρύτερος στόχος του έργου είναι η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, μέσα από τη στήριξη της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση νέων ερευνητών στην αγορά εργασίας.

Τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τη λειτουργία της ερευνητικής υποδομής περιλαμβάνουν:

α) ψηφιακά αποθετήρια ερευνητικών τεκμηρίων,
β) καινοτόμες υπηρεσίες σε γεωχωρικά δεδομένα και
γ) αίθουσες ψηφιακών κέντρων γνώσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (Future Labs).

Επιπλέον, μέσω του e-Aegean R&D Network υλοποιήθηκε το Κέντρο Σταδιοδρομίας Αιγαίου, η  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παρουσίασης των νέων Ερευνητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ψηφιακές Υπηρεσίες υποστήριξης, Βάσεις Δεδομένων και πλατφόρμες για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, καθώς επίσης και η Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (MOOCS) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι ερευνητικές ομάδες των επιμέρους δράσεων συνεργάζονται μέσω του e-Aegean R&D Network με ένα μεγάλο εύρος φορέων και τοπικών παραγόντων, ενθαρρύνοντας τη κινητοποίησή τους σε νέα πεδία γνώσης και δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, η δημιουργία μέσω του έργου των Future Labs, τα οποία συγκεντρώνουν και διανέμουν όλη την παραγόμενη από τις επί μέρους ερευνητικές δράσεις γνώση αποτελεί τον κατ’ εξοχήν μηχανισμό ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης.

Το σύνολο όλων αυτών των υπηρεσιών, μπορούν να διατεθούν σε τρίτους φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα και η ποιότητα του ερευνητικού έργου κάθε δράσης, ενισχύει τις προοπτικές εύρεσης επιπλέον πόρων ή άλλης χρηματοδότησης και κατ’ επέκταση της βιωσιμότητας της ερευνητικής υποδομής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου: «Το ΕΠΑνΕΚ δημιούργησε τις προϋποθέσεις δημιουργίας μιας ερευνητικής υποδομής που μέσω των δράσεων της συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, στηρίζοντας την καινοτομία, προωθώντας την έρευνα και ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα».

Το έργο  «”e- Aegean R&D Network” – Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου  Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας &  Αριστείας» με συνολικό προϋπολογισμό 2.999.890,65 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ιστοσελίδα: rnd.aristeia.aegean.gr

 

e-Aegean RD Network
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
Π/Υ: 2.999.890,65  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 2.999.890,65  ευρώ

 

06/10/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα