Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσω προγράμματος συμβουλευτικής και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού από το ΕΠΑνΕΚ

Το έργο «Διαρθρωτική προσαρμογή και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» αφορά στην ενδυνάμωση των επαγγελματικών προσόντων και των ικανοτήτων 6.000 ωφελούμενων εργαζομένων των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Μέσω του έργου προσφέρθηκε συμβουλευτική υποστήριξη και θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 150 ωρών, καθώς επίσης και πιστοποίηση των προσόντων των ωφελούμενων σε διάφορες ειδικότητες, προκειμένου να συμβάλλουν στην ενίσχυση, στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις διεθνείς εξελίξεις.

Ορισμένες από τις ειδικότητες των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση είναι οι εξής: α) στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης, β)  ειδικός μαγειρικής – εστιατορικής τέχνης σύμφωνα με τα διεθνή διατροφικά πρότυπα, γ) ειδικός διεθνών διατροφικών προτύπων και εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου, δ) barista, ε) ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing.

Η δυναμική προσαρμογή και η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων ανταποκρίνεται ποιοτικά και αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας. Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων μέσω του προγράμματος οδηγεί στην ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και στη μείωση γενικότερα της επισφάλειας των θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η εξοικείωση με ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα τεχνολογικά δεδομένα, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του ανθρώπινου δυναμικού και συνδέεται αρμονικά με τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο υψηλός βαθμός σύνδεσης των συστημάτων κατάρτισης του προγράμματος με τις ανάγκες των επιχειρήσεων λειτουργεί με θετικό πρόσημο απέναντι στην αγορά εργασίας, καθώς οδηγεί στη μείωση της ανεργίας με την παράλληλη αύξηση της απασχόλησης. Η μεταφορά γνώσης από τον κόσμο των επιχειρήσεων συνδέεται με τα συστήματα εκπαίδευσης σε σταθερή και οργανωμένη βάση. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική ανέλιξη των εργαζομένων. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος κατάρτισης ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και η ίση μεταχείριση, καθώς έχει προβλεφθεί η συμμετοχή και η ένταξη στο πρόγραμμα  γυναικών, ευάλωτων ή μειονεκτούντων κοινωνικά ομάδων, ατόμων με αναπηρία, ατόμων διαφόρων πολιτισμών, θρησκειών κ.ά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου:«Το ΙΝΣΕΤΕ μέσα από την υλοποίηση του έργου είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει γνώση και ενδιαφέρον για τις σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης σε σημαντικές τουριστικές ειδικότητες, οι οποίες συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών της χώρας. Η εν λόγω Δράση, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες Δράσεις που υλοποίησε το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, στοχεύει στην αποτελεσματική αναβάθμιση της ικανότητας του κλάδου να προσαρμόζεται στις αλλαγές, μέσα από την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας».

Το έργο «Διαρθρωτική προσαρμογή και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με συνολικό προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 13.146.000,00 ευρώ  συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Διαρθρωτική προσαρμογή και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός, Ανθρώπινο δυναμικό
Περιφέρεια: Όλες οι Περιφέρειες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Προϋπολογισμός Έργου: 13.146.000,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 13.146.000,00 ευρώ
Δικαιούχος: Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)

 

09/05/2024

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Σύνολο Έργων

EffiSpray – Πρωτοποριακό σύστημα βελτιστοποίησης του ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Ο στόχος του έργου EFFiSpray είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλού κόστους, το οποίο βοηθά τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ),

Επιχειρήσεις

CICI – Διμερής συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτισμικής καινοτομικής διάδρασης μεταξύ των δύο χωρών

Το έργο «Προϋποθέσεις για θεσμική και πολιτισμική καινοτομία σε Γερμανικές και Ελληνικές πόλεις – Conditions for Institutional and Cultural Innovations (CICI)» είχε ως βασικό στόχο