Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το ΕΠΑνΕΚ χρηματοδοτεί το έργο ADVENTUS για το σχεδιασμό μικρών ανεμογεννητριών

Στo πλαίσιo της διακρατικής συνεργασίας έρευνας και τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, το έργο ADVENTUS αποτελεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης για τον καλύτερο σχεδιασμό προηγμένων μικρών ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα.

Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας ως βάση αναφοράς μια μικρή ανεμογεννήτρια ισχύος 10KW, πραγματοποιείται βελτιστοποίηση της τρισδιάστατης σχεδίασης πτερυγίων, ενσωματώνονται τροποποιήσεις στον σχεδιασμό της βάσης και της κορυφής (tip) της πτέρυγας, διερευνώντας την εφαρμογή ανθρακονημάτων (Carbon Fiber Reinforced Polymers) στην κατασκευή συνδυαστικά με την ενσωμάτωση παθητικών (winglets, vortex generators, tubercles) και καινοτομών ενεργητικών (plasma actuators) μεθόδων ελέγχου της ροής.

Στα πλαίσια του έργου αναγνωρίστηκαν οι βέλτιστοι συνδυασμοί των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν με κριτήριο τα αεροδυναμικά και αεροελαστικά χαρακτηριστικά, καθώς, επίσης, και την αξιοπιστία και τη δυνατότητα υλοποίησης της κατασκευής.

Το έργο εντάσσεται στη Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από  τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΚ).

Για την υλοποίηση του παρόντος ερευνητικού προγράμματος αναπτύχθηκε στενή συνεργασία μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου του Αννόβερου καθώς και της Γερμανικής εταιρίας PSW Energiesysteme GmbH.

Η αποτελεσματικότητα των νέων υπολογιστικών μεθόδων που αναπτύχθηκαν  και των εξελιγμένων τεχνολογιών σχεδίασης των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας καταδείχτηκε μέσω υψηλής ακρίβειας υπολογιστικών μεθόδων, πειραματικών μετρήσεων σε αεροσήραγγα και δοκιμών στο πεδίο.

Τα αποτελέσματα του ADVENTUS βελτιώνουν τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία των ανωτέρω ανεμογεννητριών, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεισφέροντας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά και εξυπηρετώντας περιοχές που δεν είναι συνδεμένες με το δίκτυο (π.χ. απομακρυσμένες περιοχές ή μικρές νησιά εκτός δικτύου).

Τα βασικά πλεονεκτήματα του έργου ADVENTUS είναι:

  • Αυξημένη ετήσια παραγωγή ενέργειας και απόδοση μικρών ανεμογεννητριών.
  • Αυξημένα οικονομικά αποτελέσματα και κέρδος που προσφέρουν οι μικρές ανεμογεννήτριες στον χρήστη.
  • Μειωμένη φόρτωση και φθορά κατά τη λειτουργία μικρών ανεμογεννητριών.
  • Μειωμένο κόστος συντήρησης και αντικατάστασης λεπίδων για μικρές ανεμογεννήτριες και αυξημένη λειτουργική αξιοπιστία.
  • Περαιτέρω εγκλιματισμός των κοινοτήτων με αιολική ενέργεια και αυξημένη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κοινωνικό ιστό.

Οι πιθανοί χρήστες των προηγμένων μικρών ανεμογεννητριών του έργου ADVENTUS είναι:

  • Ιδιωτικοί φορείς (π.χ. αγροτικές μονάδες, ξενοδοχεία, μικρές εταιρείες και εργοστάσια με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας).
  • Δημόσια ιδρύματα (σχολικά συγκροτήματα, πανεπιστημιακές μονάδες, ερευνητικά ιδρύματα, δημοτικές υπηρεσίες, μονάδες περιφερειακής κυβέρνησης).

Επιπλέον, διευρύνεται η προοπτική ανοίγματος της αγοράς  για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και η ενίσχυση της υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο έργο ADVENTUS.  Στόχος είναι οι συνεργασίες αυτές να συνεχίσουν να τροφοδοτούν την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα με υψηλής εκπαίδευσης νέους μηχανικούς στο πεδίο έρευνας και εφαρμογής σε μικρές οριζόντιες ανεμογεννήτριες.

Ιστοσελίδαhttps://lfmt.gr/adventus/

 

ADVENTUS
Τομέας Παρέμβασης: Ενέργεια, Έρευνα-τεχνολογία, Περιβάλλον
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών – LFMT (ΑΠΘ)
Π/Υ: 376.570,00  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 349.974,00  ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

 

16/07/2021

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Biofasma – Βιοφωτονικό σύστημα για τη γρήγορη πρόγνωση και καταπολέμηση του καρκίνου

Η ανάπτυξη του προηγμένου βιοφωτονικού συστήματος Raman αποτελεί ένα εξαιρετικό φασματοσκοπικό και εύχρηστο εργαλείο για τη διάκριση υγιών και καρκινικών ιστών, με τη συμβολή του

Επιχειρήσεις

CoFly – Πρωτοποριακά συστήματα μικρών εναέριων οχημάτων

Το CoFly (Cognitional Operations of micro Flying vehicles) αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πρωτοποριακών λειτουργιών για  συστήματα Μικρών Εναέριων Οχημάτων (MAV).  Στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού