Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Smart Insole – Έξυπνοι αισθητήρες για τη βελτίωση της βάδισης και την πρόληψη ασθενειών

Το Smart Insole αποτελεί ένα καινοτόμο έργο που η βασική του ιδέα επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός φορετού αισθητήρα για τη συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης. Το βάδισμα περιγράφεται συχνά ως “αταξικό” (ataxic gait). Αυτό σημαίνει ότι το άτομο επιδεικνύει ανώμαλο ή ασυντόνιστο βηματισμό, ο οποίος στη συνέχεια συνδέεται με μία σειρά παθολογικών και επιβαρυντικών καταστάσεων για την υγεία.

Το Smart Insole, με την καινοτόμα τεχνολογία που χρησιμοποιεί, χαρτογραφεί με μεγάλη ακρίβεια τις πιέσεις που ασκούνται σε όλο το μήκος και πλάτος της πατούσας του ποδιού, τα μοτίβα κίνησης, και γενικότερα τη μορφολογία του βαδίσματος, μεταφέροντας τις πληροφορίες αυτές με ασύρματο τρόπο για ανάλυση σε κατάλληλα υπολογιστικά συστήματα. Παράλληλα, το συνοδευτικό λογισμικό του παρέχει εύχρηστα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης των πολύπλοκων δεδομένων της βάδισης.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του έξυπνου φορετού πέλματος αποτελείται από ένα εύκαμπτο πιεζοηλεκτρικό στρώμα με ενσωματωμένους αισθητήρες μέτρησης της πίεσης που ασκεί το πέλμα. Παράλληλα περιλαμβάνει και μικρο-ηλεκτρονικές διατάξεις που βοηθούν στην ανάλυση του μοτίβου της ανθρώπινης βάδισης, το οποίο πρέπει να είναι σταθερό και συμμετρικό.

Το Smart Insole αναπτύσσει ευφυείς αλγορίθμους χωροχρονικής ανάλυσης  σήματος, αυτόματη μάθηση και υπολογιστικές τεχνικές εκτίμησης των μοτίβων βάδισης.  Παράλληλα επιτυγχάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων μηχανικής και βαθιάς μάθησης (deep learning).

Η παραγωγή του φορετού αισθητήρα με τεχνολογίες 3D printing αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης και μείωσης του κόστους, καθώς όσο περνάνε τα χρόνια τα πλεονεκτήματα της σχετικής τεχνολογίας πολλαπλασιάζονται.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία βασίζεται σε μία ριζικά διαφορετική αρχιτεκτονική σε σύγκριση με υπάρχουσες λύσεις για την καταγραφή των σχετικών με τη βάδιση ενδείξεων και καινοτομεί τόσο στην αγορά προϊόντων (product innovation) όσο και υπηρεσιών (service innovation), σχεδιάζοντας καινοτόμες υπηρεσίες για συγκεκριμένες, μεγάλου μεγέθους αγορές, όπως αυτές που σχετίζονται με ασθενείς που πάσχουν από Πάρκινσον. Το Smart Insole καθιστά δυνατή τη συνεχή παρακολούθηση και εξέλιξη της νόσου, ενώ παράλληλα βοηθά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων ασθενειών, όπως αυτές που αφορούν τους ηλικιωμένους, εστιάζοντας στην πρόβλεψη και αποφυγή πτώσεων.

Η επιτυχής υλοποίηση του Smart Insole αναμένεται να ωφελήσει επίσης σημαντικά τους συμμετέχοντες επιχειρηματικούς φορείς και να οδηγήσει στη δημιουργία νέων. Παράλληλα η σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας θα οδηγήσει στη δημιουργία πνευματικών δικαιωμάτων προς εκμετάλλευση & προαγωγή της αριστείας των Ερευνητικών Φορέων που σχετίζονται με το έργο. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν και νέες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη μείωση κόστους φροντίδας.

Ο δικαιούχος μας λέει: «Το έργο αυτό έδωσε τη δυνατότητα δημιουργίας μιας πολύ δημιουργικής ομάδας φορέων που συνεργάστηκαν άψογα για την επιτυχία του έργου.  Τα κέρδη από την συνεργασία αυτή είναι σημαντικά και συνεχιζόμενα. Αναφορικά με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το έργο έδωσε την ευκαιρία για την εκπόνηση πολλών (προ)πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών φοιτητών του, αλλά και την οικονομική υποστήριξη εκπόνησης μιας Διδακτορικής Διατριβής. Συνεισέφερε δε σημαντικά στην διεθνή αναγνωρισιμότητα του Ερευνητικού Εργαστηρίου αλλά και του φορέα υλοποίησης γενικότερα».

Το έργο με τίτλο «Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης – Smart Insole» με συνολικό προϋπολογισμό 996.057 ευρώ και δημόσια δαπάνη 900.787 ευρώ εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: smart-insole.eu

 

Smart Insole
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία, Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Κρήτης
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Π/Υ: 996.057 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 900.787 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

17/05/2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα