Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ψηφιακή και φυσική ανάδειξη των εμβληματικών έργων της μόνιμης συλλογής του Τελλόγλειου Ιδρύματος

Αντικείμενο του έργου «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη στοχευμένων βιωματικών δράσεων και πρότυπων εφαρμογών με σκοπό την ανάδειξη της μόνιμης συλλογής του Τελλογλείου Ιδρύματος στο ευρύ κοινό και σε εξειδικευμένες ομάδες επισκεπτών.  Επίσης δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης και διεύρυνσης των εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε επιμέρους ομάδες.

Με την αξιοποίηση ενός περιβάλλοντος άμεσης διάδρασης και αλληλεπίδρασης οι τελικοί χρήστες αναβιώνουν, πειραματίζονται, και κατανοούν ευκολότερα την ιστορικότητα και τον πολιτιστικό χαρακτήρα των εκθεμάτων. Επιπλέον, η αρθρωτή (modular) κατασκευή του συστήματος επιτρέπει τον διαχωρισμό και ανασυνδυασμό συστατικών για μελλοντικές αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων του λογισμικού, προκειμένου να έχουν εφαρμογή σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις φορέων Πολιτισμού.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε μία σύμπραξη, η οποία αποτελείται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), την επιχείρηση TESSERA Α.Ε., καθώς και έναν φορέα που συνιστά οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων, το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ. Η συνεργασία των τριών (3) φορέων διαφορετικού χαρακτήρα με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διάθεση καινοτόμων εφαρμογών, επιφέρει την ενεργοποίηση δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας και κατ’ επέκταση τη δημιουργία από κοινού σημαντικών δράσεων.

Θετικά χαρακτηριστικά για τον επισκέπτη του Τελλογλείου αποτελούν:

α) η καλλιέργεια της συναισθησίας, με την ανάμειξη και επίδραση των συναισθημάτων, που δημιουργούνται από τη δύναμη της εικόνας, του ήχου και της αφής
β) η ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη από την αλληλεπίδραση και αλληλοκάλυψη του πραγματικού με το εικονικό,
γ) η αναβίωση κοινωνικών συνθηκών, ιστορικών γεγονότων, καλλιτεχνικών ρευμάτων και
δ) η βιωματική μάθηση και ψυχαγωγία των επισκεπτών με διαδραστικές, σύγχρονες εκπαιδευτικές, πολυμεσικές μεθόδους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εφαρμογές που εστιάζουν:

–  στην ψηφιακή προβολή (υψηλή ανάλυση φωτογράφιση, τρισδιάστατη σάρωση, 360 φωτογραμμετρία) επιλεγμένων έργων της μόνιμης συλλογής του Ιδρύματος,
–  στην ύπαρξη «θερμών σημείων» (hot spot), όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να φέρει πλησιέστερα (zoom), να αναλύσει και να λάβει σχετικές πληροφορίες,
–  στη 3D εικονική περιήγηση και αλληλεπίδραση του επισκέπτη και των ερευνητών με τα εκθέματα και την εικονική χωροθέτησή τους στις εγκαταστάσεις,
–  στην ψηφιακή προβολή μελλοντικών περιοδικών εκθέσεων από ερευνητές και επιμελητές,
–  στη δυνατότητα ψηφιοποίησης έργων καλλιτεχνών που φιλοξενούνται,
–  στη βιωματική εκμάθηση της συντήρησης έργων (ψηφιακής και πραγματικής),
–  σε ανοικτά εκπαιδευτικά εργαστήρια, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναλύουν, να τεκμηριώνουν, να συντηρούν και να συνθέτουν εικονικά ένα έργο τέχνης ως 3D αντίγραφο και τέλος
–  στην εμπειρική εκπαίδευση/ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον δικαιούχο «Τα οφέλη που προκύπτουν από το έργο για το Τελλόγλειο Ίδρυμα περιλαμβάνουν την ανάδειξη (ψηφιακή και φυσική προβολή) εμβληματικών έργων της μόνιμης συλλογής, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών μέσω της αναβάθμισης και του εκμοντερνισμού της υλικοτεχνικής υποδομής, των ψηφιακών μέσων και των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε αυτά να συμβαδίζουν με την εμβέλεια και τη δυναμική της συλλογής των έργων, καθώς και των πολύσημων εκπαιδευτικών δράσεων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την εξοικείωση του προσωπικού με αυτές».

Το έργο  «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με συνολικό προϋπολογισμό 673.218,38 ευρώ εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: artech-project.gr

 

Artech
Τομέας Παρέμβασης Έρευνα και Τεχνολογία, Πολιτισμός
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, TESSERA Α.Ε.
Π/Υ 673.218,38  ευρώ
Φορέας Υλοποίησης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 

24/02/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και