Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

INVALOR – Ολιστικές λύσεις για την αξιοποίηση των αποβλήτων και την αειφόρο διαχείριση φυσικών πόρων

Η Ερευνητική Υποδομή INVALOR αφορά την αξιοποίηση αποβλήτων και την αειφόρο  διαχείριση φυσικών πόρων. Έχει ως κύριο στόχο τη διάχυση, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της εφαρμογής ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε τομείς που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, την αξιοποίηση της πρωτογενούς και της απόβλητης βιομάζας, των βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών και αστικών στερεών αποβλήτων και παραπροϊόντων για την παραγωγή νέων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και ενέργειας.

Η μοναδικότητα της υποδομής έγκειται στην αποκλειστική τεχνογνωσία που κατέχουν αθροιστικά τα μέλη της, τα οποία εργαζόμενα από κοινού, αναπτύσσουν καινοτόμες ολιστικές τεχνολογίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της βιώσιμης αξιοποίησης ρευμάτων παραπροϊόντων. Η υποδομή προσφέρει ολοκληρωμένες (ολιστικές) λύσεις, που καλύπτουν διάφορους τύπους αποβλήτων.

Το όραμα του INVALOR είναι η απόκτηση και η χρήση γνώσης μέσω της προαγωγής της επιστήμης, της τεχνολογίας της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, καθώς και της ίδρυσης μιας «κοινωνίας γνώσης» με σκοπό την βιώσιμη αύξηση της απασχόλησης και του εθνικού πλούτου με ταυτόχρονη προστασία του οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INVALOR, η ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών πρότεινε τη θεώρηση της βιομάζας όχι ως αποβλήτου, αλλά ως πρώτης ύλης για την παραγωγή βιοδραστικών πρώτων υλών για τη χρήση τους από βιομηχανίες τροφίμων, ζωοτροφών, καλλυντικών και φαρμάκων, καθώς επίσης και την εκχύλιση άλλων συστατικών όπως για παράδειγμα αυτά των πρωτεϊνών και των πηκτινών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πραγματοποιήθηκαν 14 παρουσιάσεις, ανακοινώσεις και συμμετοχές σε συνέδρια, καθώς επίσης και 9 επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Τα νέα προϊόντα που παρήχθησαν/απομονώθηκαν περιλαμβάνουν φαινολικές ενώσεις, γιγαρτέλαιο, πρωτεϊνες, πηκτίνες, ηλεκτρικό οξύ, βακτηριακή κυτταρίνη και καροτενοειδή.  Το εναπομείναν κλάσμα αξιοποιήθηκε για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού ή/και ζωοτροφών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ανάλυση κύκλου ζωής και τεχνο-οικονομική μελέτη στη βάση διερεύνησης της βιωσιμότητας των προτεινόμενων βιοδιυλιστηρίων.

Η διαδικασία υλοποίησης του έργου και τα τελικά αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο καλής πρακτικής για μελλοντική χρήση, καθώς η διεξαγωγή της συγκεκριμένης ερευνητικής υποδομής επιδρά σε διάφορες πτυχές της τοπικής οικονομίας και της ερευνητικής ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια του έργου δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν πολλές και διαφορετικές θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία των φορέων με αποτέλεσμα την εμπλοκή νέων επιστημόνων σε καινοτόμες δράσεις ενισχύοντας την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων ερευνητών. Η στενή συνεργασία  μεταξύ των μελών του έργου και με εξωτερικούς παραγωγικούς φορείς μέσω συχνών συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων, δεδομένων και αποτελεσμάτων συντέλεσε στη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και την κατανόηση και την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων της βιομηχανίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συστηματική εκπαίδευση νέων φοιτητών, ώστε να αποκτήσουν το ερευνητικό υπόβαθρο που απαιτείται για μελλοντικές  συνεργασίες με παραγωγικούς φορείς σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων.

Αναφορικά με το επιστημονικό/ερευνητικό πεδίο του έργου, η ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιυλιστηρίων μέσω της αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων από συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους και εφοδιαστικές αλυσίδες παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και πρωτοκόλλων για την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών και  την βιο-παραγωγή προϊόντων. Η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών θα συμβάλει στην επέκταση της αγοράς λόγω της στροφής των διαφορετικών κλάδων προς την κυκλική οικονομία και την προσπάθεια υιοθέτησης της. Τέλος, οι μελέτες της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των προτεινόμενων βιοδιυλιστηρίων απέδειξαν ότι η εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών δύναται να βελτιώσει την εθνική οικονομία και την ποιότητα του περιβάλλοντος μέσω κερδοφόρων επενδυτικών πλάνων και βελτίωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των συμβατικών τεχνολογιών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου: «Το ΕΠΑνΕΚ έδωσε τη δυνατότητα για τη δημιουργία μίας ερευνητικής υποδομής που κατάφερε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν διάφορους τύπους αποβλήτων. Οι καινοτόμες ολιστικές τεχνολογίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αξιοποίησης ρευμάτων παραπροϊόντων συμβάλλουν στην προαγωγής της επιστήμης, της τεχνολογίας της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, καθώς και της αύξηση της απασχόλησης με ταυτόχρονη προστασία του οικοσυστήματος».

Το έργο  «INVALOR: Ερευνητική υποδομή για την αξιοποίηση αποβλήτων και αειφόρου διαχείρισης φυσικών πόρων» με το Υποέργο 5: Αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων προς ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιυλιστηρίων» έχει συνολικό προϋπολογισμό 700.000,00 ευρώ, εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ιστοσελίδα: https://www.invalor.org/el/home-gr/

 

INVALOR
Τομέας Παρέμβασης:  Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττική
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Π/Υ: 388.500,00 ευρώ

 

04/11/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Biofasma – Βιοφωτονικό σύστημα για τη γρήγορη πρόγνωση και καταπολέμηση του καρκίνου

Η ανάπτυξη του προηγμένου βιοφωτονικού συστήματος Raman αποτελεί ένα εξαιρετικό φασματοσκοπικό και εύχρηστο εργαλείο για τη διάκριση υγιών και καρκινικών ιστών, με τη συμβολή του

Επιχειρήσεις

CoFly – Πρωτοποριακά συστήματα μικρών εναέριων οχημάτων

Το CoFly (Cognitional Operations of micro Flying vehicles) αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πρωτοποριακών λειτουργιών για  συστήματα Μικρών Εναέριων Οχημάτων (MAV).  Στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού