Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ιnfrafrontier GR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου

Το έργο Infrafrontier GR/Phenotypos υλοποιείται από το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλεξανδρος Φλέμιγκ” στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων, τυποποιημένων υπηρεσιών στη βιοϊατρική έρευνα.  Η υποδομή είχε ήδη συμμετάσχει επιτυχημένα στην προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) προκειμένου να υποστηριχθεί και να διευρυνθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στην αντίστοιχη  Ευρωπαϊκή Υποδομή και να αυξηθεί η δυναμικότητα των μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της  ερευνητικής κοινότητας.

Οι συντελεστές του Infrafrontier GR είναι αναγνωρισμένοι σε διεθνές επίπεδο για την παραγωγή, τον χαρακτηρισμό και την αξιοποίηση ζωικών μοντέλων ασθενειών του ανθρώπου, τόσο ως εργαλεία που υποστηρίζουν την έρευνα αιχμής για την κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τις ασθένειες, όσο και ως καινοτόμες πλατφόρμες ανάπτυξης φαρμάκων.  Η Ελλάδα έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα αυτόν και υπάρχει κρίσιμη μάζα αριστείας ενώ η μέχρι τώρα επένδυση που έχει γίνει στα πλαίσια της έξυπνης εξειδίκευσης, έχει αποδώσει πολλαπλώς.

Τι αφορά το Infrafrontier: παρέχει τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου είτε για την λειτουργία των γονιδίων, είτε για την δημιουργία φαρμάκων τα οποία δοκιμάζονται σε μοντέλα ποντικών και προσομοιάζουν τις ανθρώπινες ασθένειες.  Πρόκειται για προκλινικές μελέτες (δοκιμασίες), οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή φαρμάκων ασφαλή για τον άνθρωπο. Το Infrafrontier σχεδιάζει και εφαρμόζει συγκεκριμένα πρωτόκολλα, βάσει των οποίων δοκιμάζονται νέα φάρμακα και νέοι θεραπευτικοί στόχοι για φλεγμονώδη, καρδιαγγειακά, μεταβολικά, συμπεριφορικά και νευροεκφυλιστικά νοσήματα καθώς και για την γήρανση και τον καρκίνο.

Επιπλέον, το έργο υποστηρίζει την διεύρυνση της προσβασιμότητας της υποδομής σε υπηρεσίες παραγωγής, φιλοξενίας, αρχειοθέτησης και διακίνησης προτύπων σε ένα εύρος εθνικών περιφερειών, την «ανοικτή πρόσβαση» σε ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς χρήστες που χρειάζονται μια κεντρική Ερευνητική Υποδομή για την ανάπτυξη των επιστημονικών και καινοτομικών χαρτοφυλακίων τους. Υποστηρίζει έργα βιοϊατρικής επιχειρηματικότητας και ισχυροποιεί τη συμμετοχή της Ελλάδας στις πανευρωπαϊκές υποδομές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Υποδομών Βιοϊατρικής έρευνας (ESFRI/BMS).

Το Infrafrontier GR έχει ήδη αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα.  Η υποδομή ενισχύει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες έρευνας σε βιοτεχνολογικές αλλά και φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανάπτυξης και παραγωγής φαρμάκων. Το έργο με προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Στα πλαίσια των θέσεων εργασίας που απαιτούνται για την υλοποίηση του – το InfrafrontierGR/Phenotypos έχει προσελκύσει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο επανδρώνει τις νέες εγκαταστάσεις και υλοποιεί την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων (διευθυντές μονάδων, τεχνικό προσωπικό, μεταδιδακτορικοί υπότροφοι κτλ).

Τέλος, υποστηρίζεται η δημιουργία μιας σειράς νέων τεχνολογικών προϊόντων και ερευνητικών υπηρεσιών, όπως:

  • Νέα πιστότερα ζωικά μοντέλα που προσομοιάζουν τις ανθρώπινες ασθένειες
  • Νέες ή βελτιστοποιημένες μεθοδολογίες για τον έλεγχο της δραστικότητας φαρμακευτικών προϊόντων σε προκλινικό επίπεδο
  • Προτυποποιημένες πλατφόρμες αξιολόγησης φαρμάκων
  • Βελτιστοποιημένες υπηρεσίες ταχείας δημιουργίας γενετικών τροποποιήσεων (π.χ. CRISPR/Cas9)
  • Καινοτόμα ζωϊκά μοντέλα μέσω της ενσωμάτωσης ανθρώπινων γονιδίων/βιοδεικτών
  • Πλατφόρμες ιστοειδικής, κυτταρικής και μοριακής ανάλυσης παθολογικών παραμέτρων για την ανίχνευση νέων βιοδεικτών.

Ιστοσελίδαwww.infrafrontier.gr

 

 

InfrafrontierGR/Phenotypos
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Αττική, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έργο: ΙnfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου
Π/Υ: 4.000.000 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 4.000.000 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 100%
Φορέας Υλοποίησης: Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλεξανδρος Φλέμιγκ»

 

22/10/2020

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Biofasma – Βιοφωτονικό σύστημα για τη γρήγορη πρόγνωση και καταπολέμηση του καρκίνου

Η ανάπτυξη του προηγμένου βιοφωτονικού συστήματος Raman αποτελεί ένα εξαιρετικό φασματοσκοπικό και εύχρηστο εργαλείο για τη διάκριση υγιών και καρκινικών ιστών, με τη συμβολή του

Επιχειρήσεις

CoFly – Πρωτοποριακά συστήματα μικρών εναέριων οχημάτων

Το CoFly (Cognitional Operations of micro Flying vehicles) αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πρωτοποριακών λειτουργιών για  συστήματα Μικρών Εναέριων Οχημάτων (MAV).  Στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού