Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ELIXIR-GR: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες δράσης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών.

Οι ερευνητικές υποδομές κατέχουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, προσελκύοντας νέους επιστήμονες στην έρευνα, διαμορφώνοντας διεπιστημονικές κοινότητες και ενισχύοντας την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη εν συνόλω.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», διαθέτοντας το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία και τις ερευνητικές υποδομές συμβάλλει στην αντιμετώπιση και διαχείριση υγειονομικών κρίσεων, όπως αυτή της covid – 19.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το Φλέμιγκ, ως συντονιστής του Εθνικού Ελληνικού Κόμβου του ESFRI European RI ELIXIR, επιτρέπει στην ερευνητική κοινότητα της βιοεπιστήμης να μοιράζεται και να αποθηκεύει τα ερευνητικά της δεδομένα ως μέρος ενός οργανωμένου δικτύου. Ως κεντρικός εταίρος των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών δικτύων, συμμετέχει σε σχετικές δράσεις για την αντιμετώπιση της COVID-19 και των καταστροφικών της επιπτώσεων.

Το «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (με την συμμετοχή στην υλοποίηση 15 φορέων, 6 πανεπιστημίων και 8 Ερευνητικών Κέντρων) εντάχθηκε στην Δράση του ΕΠΑνΕΚ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), εξασφαλίζοντας συνολικό ποσό χρηματοδότησης 3.991.100,00 ευρώ.

Μέσω του έργου “ELIXIR-GR: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες” αναβαθμίζεται και ολοκληρώνεται η σημαντική υποδομή που έχει ήδη αναπτυχθεί στη χώρα μας, για την διαχείριση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data), τα οποία αποτελούν την βάση για την σύγχρονη έρευνα στις βιοεπιστήμες.

Συγκεκριμένα, μέσω του Έργου παρέχεται και συνεχώς επεκτείνεται η συλλογή από μοναδικά εργαλεία και βάσεις δεδομένων που επικεντρώνονται κυρίως στη βιοϊατρική έρευνα και στη θαλάσσια βιολογία, με την δημιουργία και λειτουργία πόρων cloud computing, data storage και ιδιωτικού δικτύου μεγάλης ταχύτητας (έως 10 Gb/sec).

Επίσης, εγκαταστάθηκε Εθνική Υπολογιστική Πλατφόρμα για τις Βιοεπιστήμες, η οποία θα φιλοξενεί τα επόμενα έτη υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων για χρήση από την Κοινότητα των Επιστημών Ζωής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το έργο αυτό του ΕΠΑνΕΚ εξασφαλίζει επίσης την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλού επιστημονικού και ερευνητικού επιπέδου, μέσω προσλήψεων μεγάλου αριθμού Ερευνητών (περίπου 150), εκ των οποίων οι μισοί περίπου είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Ταυτόχρονα ενδυναμώνεται και η σχέση με την επιχειρηματική κοινότητα (φαρμακευτικές, βιοτεχνολογικές, τροφίμων, υδατοκαλλιεργειών και αγροβιομηχανικές επιχειρήσεις) μέσω της ενίσχυσης της ανοικτής καινοτομίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το  ΕΠΑνΕΚ, επενδύοντας σε Ερευνητικές Υποδομές, ενισχύει ένα από τα εργαλεία υποστήριξης όλων των επιστημονικών τομέων και σύνδεσης της καινοτομίας και της εκπαίδευσης με την έρευνα για την αποτελεσματική λειτουργία του τριγώνου της γνώσης (Εκπαίδευση – Έρευνα – Καινοτομία).

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Ιστοσελίδαwww.elixir-greece.org 

Δείτε εδώ πρόσθετο φωτογραφικό υλικό 

 

ELIXIR-GR
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία, Υγεία
Περιφέρεια: Αττική, Κρήτη
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
Π/Υ: 3.991.100,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 3.991.100,00 ευρώ

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού επιχείρησης στον τομέα της υγείας

Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με