Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

FuVEP – Ένα διεθνές κέντρο έρευνας με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών αυτοκίνησης

Η υποδομή «Centre of Excellence for Future Vehicle Environmental Performance – FuVEP» συνιστά μία ερευνητική υποδομή εθνικής εμβέλειας, η οποία φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα διεθνές κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών μελλοντικών τεχνολογιών στον τομέα της αυτοκίνησης, έχοντας ως αφετηρία καινοτόμες αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) και τα καύσιμά που χρησιμοποιούνται. Η συγκεκριμένη υποδομή έχει ενταχθεί ήδη από το 2014 στον Εθνικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.

Για να εκπληρώσει τους καινοτόμους στόχους της, η ερευνητική υποδομή επικεντρώθηκε:

–  στην δημιουργία ενός στιβαρού συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού
–  στην ανάπτυξη μιας πλήρους ερευνητικής στρατηγικής
– στην προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για την συμπλήρωση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής εργαστηριακής υποδομής των εταίρων
–  στην ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας δικτύωσης των εταίρων με σημαντικούς διεθνείς και εγχώριους φορείς της  ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της  αυτοκινητοβιομηχανίας.
–  στον σχεδιασμό και εκτέλεση έργων σποράς (seed projects) και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους
–  στην ανάπτυξη ενός πλαισίου υπηρεσιών Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access Policy)

Οι τρείς βασικοί εταίροι της FuVEP (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως επικεφαλής εταίρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) αποτελούν βασικούς συντελεστές, από τους οποίους πραγματοποιείται η έρευνα νέων τεχνολογιών, και η οποία αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα των οχημάτων και στην επακόλουθη αξιοποίησή τους από τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας.

Στόχο της FuVEP αποτελεί παράλληλα και η διεύρυνσή της με νέα μέλη και η δημιουργία νέων υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία της ερευνητικής υποδομής.

Το αντικείμενο έρευνας των εταίρων της FuVEP καλύπτει ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης, το οποίο περιλαμβάνει:

–  την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση νέων και υπαρχόντων καυσίμων και λιπαντικών
– την εμβάθυνση και προσομοίωση των φαινομένων καύσης στη Μηχανή Εσωτερικής Καύσης
– την πρακτική εκμηδένιση των αερίων και σωματιδιακών εκπομπών ρύπων με μετεπεξεργασία του  καυσαερίου

Τελικό στόχο του έργου αποτελεί η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της αυτοκίνησης, τόσο σε ότι αφορά τη δραστική βελτίωση του ολικού βαθμού απόδοσης και άρα τη μείωση των εκπομπών CO2 όσο και σε ότι αφορά τις εκπομπές των νομοθετημένων και μη εκπομπών ρύπων.

Με την επιστημονική αναγνώριση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και με την ικανότητά της να εξασφαλίζει χρηματοροές που να είναι ικανές να συντηρήσουν έναν επαρκή πυρήνα ερευνητών, η FuVEP πετυχαίνει την προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας (state-of-the-art), καθώς και την οικονομική της βιωσιμότητα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η FuVEP έχει δεσμευτεί να εξασφαλίζει ως γενική αρχή την ανοικτή πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις υποδομές της, προωθώντας την επιστημονική αριστεία και την κουλτούρα των βέλτιστων πρακτικών, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και κοινών ερευνητικών έργων με ερευνητές είτε του ακαδημαϊκού χώρου, είτε της βιομηχανίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου «Το ΕΠΑνΕΚ έδωσε την ευκαιρία να δοκιμαστεί στην πράξη το φιλόδοξο εγχείρημα της δημιουργίας μιας ερευνητικής υποδομής κατανεμημένης κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της εκτός Αθήνας.  Οδήγησε τους εταίρους να δράσουν συνδυαστικά προς την κατεύθυνση της διασύνδεσής τους με τον ιδιωτικό τομέα, της εξυπηρέτησης κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και της δικτύωσή τους με αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο».

Το έργο  «Υλοποίηση της Ερευνητικής Υποδομής “Centre of Excellence of Future Vehicle Environmental Performance – FuVEP”» με συνολικό προϋπολογισμό 3.662.591,33 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Δείτε εδώ τη brochure του έργου 

Ιστοσελίδα: fuvep.com

FuVEP
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας,  Δυτικής Μακεδονίας,  Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π/Υ έργου: 3.662.591,33  ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 3.662.591,33  ευρώ

 

07/06/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

ΦυσιόΓνωσις – Επιδότηση πτυχιούχων για τη δημιουργία κέντρου φυσικοθεραπείας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το κέντρο φυσικοθεραπείας «ΦυσιόΓνωσις» στοχεύει στην πρόληψη, διευκόλυνση και  αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των νευρολογικών διαταραχών, προς  βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου.  Η επιχείρηση δημιουργήθηκε

Επιχειρήσεις

Μικροί Αθλητές: επιδότηση πτυχιούχου για τη δημιουργία επιχείρησης ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά

Η επιχείρηση «Μικροί Αθλητές» οραματίζεται να εξοικειώσει τα παιδιά με ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αθλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και