Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το ΕΠΑνΕΚ στηρίζει την πρακτική άσκηση των σπουδαστών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας

Το έργο «Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» αφορά στην τοποθέτηση τελειόφοιτων φοιτητών των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (νυν Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας) σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης, η οποία είναι απαιτούμενη από το Πρόγραμμα Σπουδών για τη λήψη των πτυχίων των φοιτητών. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία καίρια και εξαιρετικά σημαντική διαδικασία στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς προωθεί την άμεση επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο.

Βασικός σκοπός του έργου είναι η καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/ριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και η αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων του Ιδρύματος στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. Επιπλέον καθίσταται δυνατή η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του Ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων.

Κατά τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης γίνεται μεταφορά γνώσεων, τεχνογνωσίας και καλών εργασιακών πρακτικών από τους φοιτητές στους Φορείς Πρακτικής και αντίστροφα. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης δημιουργείται στις περισσότερες περιπτώσεις μια μόνιμη εργασιακή σχέση μεταξύ του ασκούμενου φοιτητή και της επιχείρησης/φορέα πρακτικής.

Η υλοποίηση του έργου φέρει σημαντικά αποτελέσματα και οφέλη, όπως:

–  Η γνωριμία των τελειοφοίτων με την αγορά εργασίας και η προετοιμασία τους σε πραγματικές συνθήκες για την ένταξη σε αυτήν μετά τη λήψη του πτυχίου.
–  Η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον της ειδικότητάς τους.
–  Η ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος.
–  Η μεταφορά τεχνογνωσίας και νέων επιστημονικών πρακτικών στους συνεργαζόμενους φορείς.
–  Η ευκολότερη επαγγελματική αποκατάσταση λόγω ανάπτυξης γνωριμιών και λήψης εμπειριών.

Ο δικαιούχος του έργου τονίζει χαρακτηριστικά ότι με την απορρόφηση κονδυλίων για την κάλυψη μέρους της αποζημίωσης των φοιτητών του Ιδρύματος, που τοποθετήθηκαν σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης «εκπληρώθηκε η απαίτηση του Προγράμματος Σπουδών για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης και προχώρησε ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία».

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 3.137.103,76 ευρώ  ανήκει στη Δράση  «Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με δικαιούχο  το ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.

Δείτε εδώ την Αφίσα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Δείτε εδώ το banner του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

 

Πρακτική άσκηση σπουδαστών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας
Τομέας Παρέμβασης: Κατάρτιση-Ανθρώπινο δυναμικό
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Πρακτική Aσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Δικαιούχος: ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  (νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας)
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 3.137.103,76 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 3.137.103,76 ευρώ

 

02/09/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα