Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Μετρητικός/Ρυθμιστικός (Μ/Ρ) Σταθμός στη Νέα Μεσημβρία – Ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Η εγκατάσταση του Μετρητικού/Ρυθμιστικού (Μ/Ρ) Σταθμού στη Νέα Μεσημβρία συνιστά ένα έργο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες σύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline), ο οποίος χρησιμοποιείται στη μεταφορά του φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας στην Ευρώπη. Η διασύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP στη Νέα Μεσημβρία αποτελεί ένα νέο -και συγκεκριμένα το τέταρτο- σημείο εισόδου φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, με άμεσο αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση α) της ασφάλειας εφοδιασμού της Ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου και β) του ανταγωνισμού μέσω της αύξησης των επιλογών για την προμήθεια αερίου. O Σταθμός Μ/Ρ έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει, να διαχωρίζει, να καταγράφει, να προθερμαίνει και να ρυθμίζει την παροχή του αερίου που λαμβάνεται από τον αγωγό TAP, για την τροφοδότηση με φυσικό αέριο του αγωγού ΕΣΜΦΑ.

To έργο μελετήθηκε, σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε με όλα τα νέα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών του κλάδου. Με την υλοποίηση της Πράξης στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου διασυνδέθηκε με μια από τις μεγαλύτερες αγορές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αυτή της Ιταλίας, η οποία επίσης είναι συνδεδεμένη με τη Βόρεια Ευρώπη, μέσω της Ελβετίας και της Γερμανίας, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό τον ρόλο της Ελλάδας στο περιφερειακό ενεργειακό τοπίο. Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή ενός α) Μ/Ρ Σταθμού 93 bar / 66,4 bar, με δυναμικότητα 10 εκατ. m3 / ημέρα και β) του αγωγού 93 bar 0,5 χλμ. για τη διασύνδεση του ΤΑΡ με τον Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό στη Νέα Μεσημβρία.

Λόγω της κρίσιμης σημασίας του στην εθνική ενεργειακή πολιτική, το έργο επιφέρει σημαντικές θετικές συνεργιστικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα γενικότερα, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

α) Ενισχύεται η ασφάλεια εφοδιασμού της Ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου και η  ενεργειακή αυτονομία της χώρας, με την παράλληλη αύξηση της ανεξαρτησίας των πόρων ενέργειας της Ελλάδας και της Ευρώπης και με την συνακόλουθη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

β) Με τη σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον ΤΑP, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Ελλάδα γενικότερα μετατρέπονται σε έναν σημαντικό ευρωπαϊκό πυλώνα στη μεταφορά φυσικού αερίου, ενώ περαιτέρω προωθείται η χρήση του φυσικού αερίου στις όμορες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης με σημαντικά θετικά περιβαλλοντικά οφέλη.

γ) Επιτυγχάνονται θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, καθώς, μέσω της αύξησης των επιλογών προμήθειας φυσικού αερίου, ενισχύεται ο ανταγωνισμός στην αντίστοιχη αγορά, ενώ παράλληλα προκύπτουν σημαντικά οφέλη που αφορούν την αξιόπιστη παροχή φυσικού αερίου, τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικού καυσίμου και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

δ) Ενδυναμώνεται η απασχόληση με θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, οι οποίες εκτιμώνται σε 78,15 ισοδύναμα ανθρωποέτη, καθώς και με 4 νέες θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του έργου.

ε) Ενισχύεται η αειφόρος ανάπτυξη, όπως αυτή ορίζεται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «σεβόμενη το περιβάλλον ανάπτυξη», δηλαδή εκείνη η οποία «εγγυάται την περιβαλλοντική βιωσιμότητα». Πρέπει να αναφερθεί ότι το φυσικό αέριο υπάρχει σε μεγαλύτερα φυσικά αποθέματα από το πετρέλαιο, ενώ παράλληλα είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα βασικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η χρήση του φυσικού αερίου συμβάλλει επίσης στον περιορισμό της εκπομπής μεταλλικών ρύπων, καθώς στον άνθρακα και στο πετρέλαιο υπάρχουν ίχνη υδραργύρου, μόλυβδου, βαναδίου και νικελίου, τα οποία όμως δεν περιέχονται στο φυσικό αέριο. Ταυτόχρονα επέρχεται και μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το οποίο συμμετέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Ο δικαιούχος του έργου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Μέσω του ΕΠΑνΕΚ συγχρηματοδοτήθηκε η υλοποίηση ενός ιδιαίτερα κρίσιμου και στρατηγικού έργου στον τομέα της ενέργειας από το ΔΕΣΦΑ. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του Μετρητικού & Ρυθμιστικού (Μ/Ρ) Σταθμού στην Ν. Μεσημβρία συνδέει το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) με τον TAP, δημιουργώντας την τέταρτη Πύλη Εισόδου Φυσικού Αερίου στην χώρα. Το έργο αυτό συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στο ενεργειακό τοπίο, με άμεσο αποτέλεσμα:

–  στην περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου,
–  στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω της αύξησης των επιλογών προμήθειας αερίου,
–  στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την μείωση εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο,
–  στις θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον».

Το έργο  «Σταθμός Μ/Ρ στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP» με βάση την ισχύουσα απόφαση ένταξης (αρχές 2023) έχει συνολικό προϋπολογισμό  8.779.399,04 ευρώ (δημόσια δαπάνη 5.179.845,43 ευρώ) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ενωσιακών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Μετρητικός/Ρυθμιστικός (Μ/Ρ) Σταθμός στη Νέα Μεσημβρία
Τομέας Παρέμβασης: Ενέργεια
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Σταθμός Μ/Ρ στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Π/Υ έργου: 5.179.845,43   ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 5.179.845,43   ευρώ

 

 

31/03/2023

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

i-safemodels – Ερευνητικά μοντέλα οδικής ασφάλειας

Το έργο i-safemodels περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας πρωτότυπης και καινοτόμου έρευνας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης της οδικής ασφάλειας, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και

Επιχειρήσεις

Αιολίδες – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στο χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αγραφιώτικα βουνά. Πρόκειται για ένα