Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

SCoSCo: Ηλιακοί Συλλέκτες με ακίνητους συγκεντρωτήρες της ηλιακής ακτινοβολίας για εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στις ενδιάμεσες και μέσες θερμοκρασίες

Στo πλαίσιo της διακρατικής συνεργασίας έρευνας και τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, το Solar Collectors with Static Concentrators (SCoSCo), αποτελεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα, όπου μελετώνται και αναπτύσσονται συστήματα συλλεκτών ηλιακής ακτινοβολίας.

Με στόχο την ανάπτυξη ενός ηλιακού θερμικού συλλέκτη χαμηλού κόστους και αποδοτικής λειτουργίας σε εφαρμογές ενδιαμέσων έως μέσων θερμοκρασιών, στο παρόν έργο προτείνεται η χρήση στατικών συγκεντρωτήρων, συνδυαζόμενων με κατάλληλους  απορροφητές.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται οπτικές προσομοιώσεις σχετικά με τους ηλιακούς συλλέκτες χρησιμοποιώντας κατάλληλα πακέτα λογισμικού, όπου αξιολογείται η απόδοσή τους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Είναι σημαντικό ότι οι προτεινόμενοι στατικοί συγκεντρωτικοί συλλέκτες κρίνονται αποτελεσματικοί για εφαρμογές που απαιτούνται σε θερμοκρασίες 100°C έως 250°C, όπως βιομηχανικές διεργασίες, ψύξη χώρων, αφαλάτωση, επεξεργασία νερού ή λυμάτων, αλλά και σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Το έργο εντάσσεται στην Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΚ).

Στα πλαίσια του παρόντος ερευνητικού προγράμματος ευδοκιμεί συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών, φορέα με πολύχρονη εμπειρία στα συστήματα ηλιακής ενέργειας, και της ελληνικής εταιρίας ηλιακών συλλεκτών Calpak S.A., με το Solar-Institut Jülich (ειδικό κέντρο στα συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα), καθώς και τις γερμανικές εταιρίες Heliokon GmbH και Hilger GmbH (με εξειδίκευση στα συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα).

Επισημαίνεται ότι τόσο η ελληνική, όσο και οι δυο γερμανικές εταιρείες, έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τα νέα, αναπτυσσόμενα ηλιακά συστήματα.

Κύρια ευθύνη της γερμανικής πλευράς είναι ο σχεδιασμός της συγκεντρωτικής διάταξης, η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων λειτουργίας των νέων συγκεντρωτικών συστημάτων.

Η ελληνική πλευρά είναι  ο κύριος υποστηρικτής της ιδέας του ερευνητικού σχεδίου και έχει αναλάβει την επίβλεψη της σχεδίασης και κατασκευής, καθώς και την πειραματική μελέτη των συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες, σε εξωτερικό χώρο. Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε συνέδρια και θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ιστοσελίδαscoscoproject.github.io

 

SCoSCo
Τομέας Παρέμβασης: Ενέργεια, Έρευνα-τεχνολογία, Περιβάλλον
Περιφέρεια: Δυτική Ελλάδα
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών
Π/Υ: 342.582,25 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 295.497,58 ευρώ
Ενδιάμεσος Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

 

03/06/2021

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Biofasma – Βιοφωτονικό σύστημα για τη γρήγορη πρόγνωση και καταπολέμηση του καρκίνου

Η ανάπτυξη του προηγμένου βιοφωτονικού συστήματος Raman αποτελεί ένα εξαιρετικό φασματοσκοπικό και εύχρηστο εργαλείο για τη διάκριση υγιών και καρκινικών ιστών, με τη συμβολή του

Επιχειρήσεις

CoFly – Πρωτοποριακά συστήματα μικρών εναέριων οχημάτων

Το CoFly (Cognitional Operations of micro Flying vehicles) αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πρωτοποριακών λειτουργιών για  συστήματα Μικρών Εναέριων Οχημάτων (MAV).  Στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού