Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

RIDE & DRIVE – Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη τουριστικής εταιρείας ενοικιαζόμενων οχημάτων

Η RIDE & DRIVE είναι μία εταιρία με εμπειρία 20 και πλέον ετών στον χώρο των ενοικιαζόμενων οχημάτων και έχει στη διάθεσή της ένα μεγάλο στόλο οχημάτων κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου, αλλά και της πόλης της Θεσσαλονίκης.  Η εταιρία εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και χρηματοδοτήθηκε για επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 156.693,31 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 59.999,14 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους

Η χρηματοδότηση της από το ΕΠΑνΕΚ ενίσχυσε σημαντικά την RIDE & DRIVE, καθώς η αύξηση των οχημάτων της την βοήθησε να γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον χώρο που δραστηριοποιείται. Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε τους απασχολούμενους που ήδη διέθετε κατά τη συμμετοχή της στη Δράση, συμβάλλοντας θετικά στην απασχόληση της τοπικής κοινωνίας.

Η επένδυση που πραγματοποίησε η  RIDE & DRIVE περιλαμβάνει την προμήθεια 18 νέων οχημάτων, την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και εκτυπωτή), καθώς και την κατασκευή στεγάστρου για την στάθμευση των οχημάτων της. Οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου επιτεύχθηκαν μέσω του εκσυγχρονισμού της επιχείρησης, της καλύτερης ενσωμάτωσης, αλλά και επέκτασης των προσφερόμενων υπηρεσιών, με την παράλληλη εφαρμογή αναγκαίων λειτουργικών βελτιώσεων προκειμένου να παραμένει ελκυστική στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στοχεύοντας συγχρόνως σε πελάτες υψηλού επιπέδου.

Οι δικαιούχοι του έργου αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «Με τη βοήθεια του ΕΠΑνΕΚ η επιχείρηση έλαβε σημαντική οικονομική ανάσα για τη λειτουργικότητά της, την βελτίωση των υποδομών της, καθώς και την προβολή της προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους πελάτες».

Ιστοσελίδα: https://rideanddrive.gr/

RIDE & DRIVE
Τομέας Παρέμβασης: Τουρισμός
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Π/Υ: 156.693,31 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 59.999,14 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

 

 

23/11/2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Υποδομές

OMIC-ENGINE – Ανάδειξη της Συνθετικής Βιολογίας σε βασικό μοχλό ανάπτυξης και διαμόρφωσης της βιο-οικονομίας στην Ελλάδα

Η OMIC-Engine αποτελεί την Εθνική Ερευνητική Υποδομή στη Συνθετική Βιολογία και έχει ως κύριο σκοπό της την ανάπτυξη ενός ολιστικού μοντέλου προώθησης της Συνθετικής Βιολογίας