Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Νέο αντιυπερτασικό φάρμακο από την ELPEN: τρεις δραστικές ουσίες σε ένα και μόνο δισκίο

Η φαρμακευτική εταιρεία ELPEN αναπτύσσει και παράγει υψηλής ποιότητας πρωτότυπα και γενόσημα φάρμακα, με κύριο γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.

H έρευνα και η καινοτομία στον τομέα των φαρμάκων συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση νέων μεθόδων αντιμετώπισης χρόνιων παθήσεων όπως η υπέρταση τόσο για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των ασθενών όσο και για τη μείωση του κόστους για το σύστημα υγείας.

Η ELPEN με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, ανέπτυξε ένα νέο φαρμακευτικό προϊόν που διασφαλίζει ισχυρή αντιυπερτασική δράση συνδυάζοντας τρεις (3) δραστικές ουσίες σε μια και μόνο φαρμακευτική μορφή (δισκίο): Αμλοδιπίνη (Amlodipine), Ιρβεσαρτάνη  (Irbesartan) και Υδροχλωροθειαζίδη (Hydrochlorothiazide), στο πλαίσιο του προγράμματος “ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”.

Τα οφέλη που προκύπτουν για τους ασθενείς είναι σημαντικά καθώς μεταξύ άλλων μπορούν πιο εύκολα να ακολουθούν πιστά την φαρμακευτική αγωγή με την λήψη ενός μόνο δισκίου για την υπέρταση αποφεύγοντας την υπερδοσοαλογία, να σταθεροποιείται η απόκριση τους στη θεραπεία ενώ παράλληλα μειώνεται το κόστος τόσο για τον ασθενή όσο και για το φορέα περίθαλψης.

Το ερευνητικό έργο 3CT4Hypertension , κατέληξε σε τελικό προϊόν, ακολουθώντας όλα τα στάδια που διέπουν την ανάπτυξη και παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Πέρα από τον καινοτόμο χαρακτήρα στα επιμέρους στάδια παραγωγής, τηρήθηκαν όλες οι αρχές ορθής βιομηχανικής πρακτικής και οι φάσεις ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν:

  • Μελέτες προμορφοποίησης και μορφοποίησης,
  • Μελέτες σταθερότητας,
  • Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων,
  • Επικύρωση διεργασίας παραγωγής σε βιομηχανική κλίμακα,
  • Σύνταξη τεχνικού φακέλου προς αδειοδότηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,
  • Απόδειξη της δράσης in vivo, με κλινική μελέτη βιοϊσοδυναμίας.

Η κλινική μελέτη βιοϊσοδυναμίας έχει ολοκληρωθεί ενώ η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση αδειοδότησης στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).  Αναμένεται η έγκριση του Ε.Ο.Φ. για την κυκλοφορία του νέου σκευάσματος στην αγορά.

Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσω του έργου αναπτύχθηκε μία τεχνολογική πλατφόρμα που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολυάριθμα έργα.  Ήδη υπάρχει μία ακόμη εφαρμογή σε συνδυασμό αντιλιπιδαιμικών προϊόντων υπό αδειοδότηση, ενώ περισσότερα προϊόντα βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Λόγω της συγκεκριμένης πλατφόρμας έχει αναπτυχθεί διεθνές ενδιαφέρον για τις παραγωγικές δυνατότητες και την τεχνογνωσία της ELPEN.

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Ιστοσελίδαwww.elpen.gr

 

ELPEN
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα και Τεχνολογία, Υγεία
Περιφέρεια: Αττικής, Κρήτης
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Π/Υ: 622154,18 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 438.318,19 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

05/03/2021

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

KAPTAIN S.A. – Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού επιχείρησης στη βιομηχανία συνθετικών κουφωμάτων

Η εταιρεία KAPTAIN S.A χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, με επενδυτικό

Υποδομές

3BUILD – Καινοτόμες εφαρμογές στην τρισδιάστατη εκτύπωση κτηρίων

To έργο 3BUILD, μέσω της δημιουργίας ρομποτικών διατάξεων κατασκευής κτηρίων και υποδομών από σκυρόδεμα, στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης των κτηρίων και