Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Mediterranean Escargots / Ελληνική εταιρία επεξεργασίας σαλιγκαριών

Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε για τη δημιουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας σαλιγκαριών και αυγών σαλιγκαριών. Τα τελικά παραγόμενα προϊόντα είναι τυποποιημένα γεύματα με βάση το κρέας των σαλιγκαριών και συσκευασμένο χαβιάρι με αυγά σαλιγκαριών έτοιμο προς κατανάλωση.

Το έργο έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο μέρος μέσω της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019. Η επιχείρηση έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με επιχείρηση στο εξωτερικό ενώ ήδη συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού.  Έχει επίσης καταγραφεί ως Success Story στο Δίκτυο Enterprise Europe Network.

Η υλοποίηση της επένδυσης γίνεται σε οικογενειακή κτηριακή εγκατάσταση με την κατάλληλη διαμόρφωσή της για παρασκευαστήρια επεξεργασίας σαλιγκαριών και των προϊόντων τους. Ο χώρος παρασκευαστηρίου εξοπλίστηκε με τα αναγκαία μηχανήματα που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας σχετίστηκε άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του επενδυτή και βασίστηκαν στην πολύχρονη εμπειρία του πάνω στο συγκεκριμένα αντικείμενο.

Στόχος υπήρξε η δημιουργία μιας ελληνικής εταιρίας delicatessen τροφίμων, που θα χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές παραγωγής με τελικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανταγωνιστικά στην διεθνή αγορά. Βασική ιδέα είναι η παραγωγή μεταποιημένων σαλιγκαριών χαμηλής θερμικής επεξεργασίας, χωρίς την προσθήκη μέσων όξυνσης ή συντήρησης. Για το σκοπό αυτό εισάγονται νέες τεχνικές μεταποίησης και συντήρησης με στόχο την διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρέατος των σαλιγκαριών και την παραγωγή προϊόντων με γευστικά χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν το «φρέσκο».

Τα τελικά προϊόντα θα τυποποιούνται σε συσκευασίες που θα δίνουν τη δυνατότητα «ιχνηλασιμότητας», τη δυνατότητα, δηλαδή, εύρεσης της προέλευσης των σαλιγκαριών, ώστε μέσω internet να μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει τον τόπο και τον χώρο εκτροφής των ζώων καθώς και την μεθοδολογία παραγωγής τους.

Ταυτόχρονα, θα δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης του εκτροφείου με αναφορές στον πολιτισμό, την κουλτούρα, το φυσικό περιβάλλον, τα παραγόμενα προϊόντα της περιοχής και τις γαστριμαργικές παραδόσεις.  Κάθε συσκευασία θα είναι και ένα διαφορετικό “ταξίδι” στον ελληνικό πολιτισμό και στην ελληνική φύση. Εκτός από τα προϊόντα με σαλιγκάρια, δημιουργούνται προϊόντα με τα αυγά σαλιγκαριών, το χαβιάρι σαλιγκαριών (Γαλλικό χαβιάρι), με υψηλή προστιθέμενη αξία και μικρό ανταγωνισμό στην διεθνή αγορά.

Τα προϊόντα σχεδιάζονται με εξωστρεφή προσανατολισμό: υπολογίζεται ότι, τουλάχιστον το 80% της παραγωγής θα διατεθεί σε αγορές του εξωτερικού και το 20% στην ελληνική αγορά.

Ιστοσελίδα: https://mediterraneanescargots.com/

Δείτε την προβολή του έργου στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF+)    

 

Mediterranean Escargots
Τομέας Παρέμβασης: Μεταποίηση
Περιφέρεια: Θεσσαλίας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Εταιρεία: ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
Π/Υ: 60.595 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 60.000 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 100%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

11/11/2019

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

KAPTAIN S.A. – Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού επιχείρησης στη βιομηχανία συνθετικών κουφωμάτων

Η εταιρεία KAPTAIN S.A χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, με επενδυτικό

Υποδομές

3BUILD – Καινοτόμες εφαρμογές στην τρισδιάστατη εκτύπωση κτηρίων

To έργο 3BUILD, μέσω της δημιουργίας ρομποτικών διατάξεων κατασκευής κτηρίων και υποδομών από σκυρόδεμα, στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης των κτηρίων και