Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Η εταιρεία χημικής παραγωγής CBL Patras στην παραγωγή φαρμάκων για διαβήτη τύπου ΙΙ

Τα Χημικά και Βιοφαρμακευτικά Εργαστήρια (Chemical and Biopharmaceutical Laboratories – CBL) με έδρα την Πάτρα,  είναι μία πρωτοπόρος  επιχείρηση χημικής παραγωγής. Δραστηριοποιείται ως πρωταρχικός κατασκευαστής και προγραμματιστής καινοτόμων αντιδραστηρίων για τη σύνθεση πεπτιδίων, καθώς και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές πεπτιδικών υλικών παγκοσμίως.

Τα πεπτίδια είναι ένα δραστικό συστατικό που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την αυτορρύθμιση του και χρησιμοποιούνται τόσο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και κατόπιν στην παραγωγή τους, όσο και στην κατασκευή καλλυντικών, κτηνοτροφικών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής.  Η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο θετικής γνωμοδότησης, για την έγκριση παραγωγής του δραστικού συστατικού (API), για τα γενόσημα ή μελλοντικά γενόσημα φάρμακα Luraglutide (Victoza) και Semaglutide.

Ειδικότερα, αυτά αποτελούν μια αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία με τα πολύ σημαντικά ενέσιμα φάρμακα Luraglutide (Victoza) και Semaglutide, σε ασθενείς με διαβήτη τύπου δυο. Απώτερος στόχος του έργου ήταν μέσω της έρευνας, να αναπτυχθούν καινοτόμα για την παγκόσμια αγορά φαρμακευτικά προϊόντα και ως αποτέλεσμα αυτού, να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Επιπλέον, οι φάκελοι φαρμάκων (Drug Master Files) των αντιδιαβητικών πεπτιδίων GLP-1 Liraglutide (Victoza) και Semaglutide θα κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (EMA) ή/και στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Το προϊόν απευθύνεται στην τελική αγορά  και συνεπώς η  εταιρεία  στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση  του συνόλου των εξαγωγών της και στην ενίσχυση της θέσης κυρίως στις διεθνείς αγορές.

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση φαρμακευτικής αγοράς για την κατηγορία GLP-1 φαρμακευτικών προϊόντων, το πεδίο εφαρμογής του έργου αυτού είναι να αναπτυχθούν μέθοδοι σύνθεσης βιομηχανικής κλίμακας (industrial scale synthesis), με βάση την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πνευματική ιδιοκτησία (IP) της CBL για την κατάρτιση των αντίστοιχων DMF (Drug Master Files) (Liraglutide & Semaglutide) για την υποστήριξη της παγκόσμιας αγοράς.

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί μέσω της Δράσης «Ερευνώ –  Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Ιστοσελίδαhttps://cblpatras.gr
.
Chemical and Biopharmaceutical Laboratories – CBL
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία, Υγεία
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εταιρεία: ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Π/Υ: 1.977.848,15 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 893.070,74 ευρώ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ
16/02/2021

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

Biofasma – Βιοφωτονικό σύστημα για τη γρήγορη πρόγνωση και καταπολέμηση του καρκίνου

Η ανάπτυξη του προηγμένου βιοφωτονικού συστήματος Raman αποτελεί ένα εξαιρετικό φασματοσκοπικό και εύχρηστο εργαλείο για τη διάκριση υγιών και καρκινικών ιστών, με τη συμβολή του

Επιχειρήσεις

CoFly – Πρωτοποριακά συστήματα μικρών εναέριων οχημάτων

Το CoFly (Cognitional Operations of micro Flying vehicles) αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πρωτοποριακών λειτουργιών για  συστήματα Μικρών Εναέριων Οχημάτων (MAV).  Στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού