Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

«γνώθι σαυτόν» / Πρότυπο φροντιστήριο θετικών και θεωρητικών επιστημών

Η ατομική επιχείρηση φροντιστηρίου θετικών και θεωρητικών επιστημών «γνώθι σαυτόν» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 25.000 ευρώ και η επένδυση πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Κύριοι στόχοι από την υλοποίηση του έργο αποτελούν η μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας και η ενίσχυση της αυτόαπασχόλησης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του δικαιούχου. Παράλληλα το έργο περιλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης όπως ενοίκιο, δαπάνες ΔΕΚΟ, λογιστική παρακολούθηση, αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού, ασφαλιστικών εισφορών, προμήθεια αναλωσίμων υλικών.

Κριτήρια που καθιστούν το προτεινόμενο έργο καλή πρακτική είναι η ενεργοποίηση του πληθυσμού-στόχου,  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, η αποδεδειγμένη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και η λειτουργία της επιχείρησης ως πρότυπο για παρόμοιες δράσεις σε άλλο γεωγραφικό /οργανωσιακό περιβάλλον.

Ιστοσελίδα: https://www.gnothi.gr/

Παρουσίαση του έργου ως Καλή Πρακτική από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

«γνώθι σαυτόν»
Τομέας Παρέμβασης: Υπηρεσίες
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α’ Κύκλος)
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Εταιρεία: ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Π/Υ: 24.977,57 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 24.977,57 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 100%
Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

 

11/11/2019

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά Έργα

Υποδομές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΙ – Μελέτη για την βέλτιστη ποιότητα ζωής σε έξυπνα περιβάλλοντα

Το έργο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΙ συνιστά μία ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία υλοποιείται από τέσσερα Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που μελετούν την

Υποδομές

Ερευνητικό Σκάφος ΦΙΛΙΑ

Το Ερευνητικό Σκάφος (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον δικαιούχο του έργου, συνιστά τη «δημιουργία μιας πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων για τη διεξαγωγή συνδυασμένων πολυπαραγοντικών