Παραδείγματα Έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

pMedGR – Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών τεχνολογιών αιχμής στην υπηρεσία της δημόσιας υγείας

Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMedGR),η οποία αναπτύχθηκε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με δύο ερευνητικά κέντρα (το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών), συνιστά ένα σημαντικό έργο, το οποίο συμβάλει στην ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τις επερχόμενες εξελίξεις στην ιατρική έρευνα με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

H έννοια της εξατομικευμένης ιατρικής έχει αναδειχθεί σε κατεύθυνση του μέλλοντος για την κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ανθρώπινων νόσων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο συμβάλλει στην παροχή ερευνητικών υπηρεσιών σε τεχνολογίες αιχμής που υπηρετούν τη δημόσια υγεία και αποτελούν τη βάση για ανταγωνιστική έρευνα, εκπαίδευση και παραγωγή καινοτομίας στην ιατρική ακριβείας.

Αναλυτικότερα, η υποδομή έχει ως βασικούς στόχους α) την υποστήριξη της έρευνας με τη μετάβαση από παραδοσιακά μοντέλα θεραπειών σε «-ομικές» προσεγγίσεις και εξατομικευμένες μεθοδολογίες πρόληψης και θεραπείας, β) την παροχή πρόσβασης σε τεχνολογίες αιχμής, κλινικά δεδομένα, βιολογικά δείγματα και ιστούς, γ) την ανάπτυξη τεχνολογιών βιοπληροφορικής για την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων από διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες, δ) την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ιατρών, ερευνητών και επιστημόνων που θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν μεθόδους εξατομικευμένης ιατρικής, καθώς και την βιομηχανική καινοτομία προς νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους με προηγμένη γνώση για την εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη.

Το pMedGR, υποστηρίζοντας και ακολουθώντας την τρέχουσα Ευρωπαϊκή ερευνητική πολιτική στον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής, μπορεί να καθοδηγήσει τις εξελίξεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων και έγκυρων μοντέλων για την πρόληψη και τη θεραπεία των ανθρώπινων ασθενειών.

Για τους σκοπούς αυτούς η υποδομή απασχολεί εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με μοναδική τεχνογνωσία στον Ελληνικό χώρο έρευνας.  Από τον Φεβρουάριο του 2020 εγκαθιδρύθηκαν πέντε νέες Μονάδες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες έχουν ήδη συμβάλει καθοριστικά στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σχετικών με την διερεύνηση των μηχανισμών που διέπουν τα αυτοάνοσα νοσήματα, τον καρκίνο, αλλά και την νόσο COVID-19, πραγματοποιώντας γονιδιωματικές και πρωτεωμικές αναλύσεις υψηλού επιπέδου.  Στα δύο χρόνια  λειτουργίας της η υποδομή έχει ήδη ολοκληρώσει 31 έργα, όπως demonstration projects, επιστημονικές συνεργασίες και παροχή υπηρεσιών, ενώ άλλα 14 έργα είναι σε εξέλιξη.  Επιπλέον, έχουν ανακοινωθεί δύο ανοικτές Προσκλήσεις για παροχή δωρεάν Ερευνητικών Υπηρεσιών στην επιστημονική κοινότητα, με ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση.

Οι υπάρχουσες ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα παρέχουν πρόσβαση σε περιορισμένες τεχνολογικές πλατφόρμες για την ανάπτυξη προσεγγίσεων εξατομικευμένης ιατρικής και συχνά λείπει η τεχνογνωσία και η ιατρική εξειδίκευση που απαιτείται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις αυτές, ακόμη και όταν ο εξοπλισμός και οι τεχνολογίες είναι διαθέσιμες.  Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το pMedGR ενοποιεί το κατακερματισμένο αυτό δυναμικό, και το εντάσσει σε ένα περιβάλλον με κεντρικό άξονα την εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας, δημιουργώντας έτσι ένα Κέντρο Αριστείας στην Εξατομικευμένη Ιατρική.  Το Κέντρο αυτό μπορεί να επιφέρει μεγάλα οφέλη για τους περιφερειακούς χρήστες και λόγω της γεωπολιτικής θέσης-κλειδί της Ελλάδας έχει τη δυνατότητα να γίνει ένας κεντρικός Κόμβος στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, συνδέοντας την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου: Η ανάπτυξη της Υποδομής pMedGR δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ. Σε συνδυασμό με την κινητοποίηση κονδυλίων της Περιφέρειας αλλά και ιδίων πόρων του Πανεπιστημίου, η χρηματοδότηση αυτή επέτρεψε την εγκαθίδρυση και γρήγορη ανάπτυξη μιας νέας Δομής που παρέχει καινοτόμες ερευνητικές υπηρεσίες και πρόσβαση σε υψηλές τεχνολογίες και τεχνογνωσία μοναδική στον Ελληνικό χώρο.

Το έργο  «pMedGR: H Eλληνική Ερευνητική Υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική» με προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιστοσελίδα: www.precisionmedicine.gr

 

pMedGR
Τομέας Παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία, Υγεία
Περιφέρεια: Αττικής
Επιχ. Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση: Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Συνολικός Π/Υ Πράξης: 4.000.000 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη: 4.000.000 ευρώ

 

18/07/2022

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Share This Post

Σχετικά Έργα

Επιχειρήσεις

KAPTAIN S.A. – Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού επιχείρησης στη βιομηχανία συνθετικών κουφωμάτων

Η εταιρεία KAPTAIN S.A χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, με επενδυτικό

Υποδομές

3BUILD – Καινοτόμες εφαρμογές στην τρισδιάστατη εκτύπωση κτηρίων

To έργο 3BUILD, μέσω της δημιουργίας ρομποτικών διατάξεων κατασκευής κτηρίων και υποδομών από σκυρόδεμα, στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης των κτηρίων και